Πέντε ερωτήματα για τη στάση του  κ. Τσίρα αέναντι στη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύτου

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

 

1.             Στο ζήτημα της αοτίμησης της Συμφωνίας Ελλάδας και Αιγύτου για την οριοθέτηση της  ΑΟΖ, ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίστηκε στα δύο:

 

(α)           Ο κ. Τσίρας κατέκρινε ως δυσμενή για τη Χώρα τη Συμφωνία αυτή, αλλά αοφάσισε να μην την καταψηφίσει, αρότι, όως ο ίδιος είε, δεν θα υέγραφε και δεν αοδέχθηκε να υογράψει μια συμφωνία με δυσμενείς συνέειες για τη Χώρα.

Ιδού τι είε στη Βουλή:

- Εμείς λοιόν δεν θα υογράφαμε και δεν αοδεχθήκαμε να υογράψουμε μια Συμφωνία τμηματική όντως, ου όμως θα υιοθετούσε τη ρητορική κόκκινη γραμμή της Τουρκίας για τον 28ο μεσημβρινό. Και δεν θα το υογράφαμε αυτό όχι μόνο για να μην κάνουμε το χατίρι της Τουρκίας, αλλά γιατί γνωρίζουμε τις συνέειες και τις ειτώσεις ου μορεί να έχει μια τέτοια αοδοχή και η ντε φάκτο ειχείρηση γκριζαρίσματος κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αό το σημείο ου αφήνει η Συμφωνία με την Αίγυτο και ανατολικότερα.

- Δεν θα καταψηφίσουμε, όμως, διότι έχουμε λήρη είγνωση της σημασίας ου θα έχει το να καταψηφίζουμε μια συμφωνία ου αρά τις αδυναμίες της τέμνει το τουρκο-λιβυκό αράνομο σύμφωνο.

 

(β)           Ο κ. Τσακαλώτος με τους 53, όως και στελέχη της Προοδευτικής Συμμαχίας, φαίνεται να κατέληξαν σε ευνοϊκή κρίση για τη Συμφωνία, μετά στάθμιση   του οφέλους και του κόστος της για τη Χώρα

Ιδού τι έγραψε για τη Συμφωνία –ανάμεσα σε άλλα και μαζί με  την κριτική της για ορισμένες ρόνοιές της– η τάση των 53 του ΣΥΡΙΖΑ στην https://commonality.gr:

- Η συμφωνία, υό ροϋοθέσεις, μορεί να αοτελέσει διαδρομή για εξελίξεις σε θετική κατεύθυνση.

- Είναι σωστή ειλογή η συμμαχία με την Αίγυτο και την Ιταλία ροκειμένου να αραχθούν συμφωνίες διευθέτησης διαφορών, στο βαθμό ου υάρχει ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της θαλάσσης.

- Σε αυτήν τη συγκυρία η Ελλάδα ρέει να εργασθεί και να αξιοοιήσει τη συμφωνία όχι με τη λογική της αομόνωσης της Τουρκίας, αλλά ως ιλότο μίας συνολικής διευθέτησης ου αντικειμενικά οφείλει να εριλαμβάνει και την Τουρκία.

 

(γ)           Πώς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δέχτηκαν να αοφασίσουν για την αοδοχή η όχι της Συμφωνίας, με βάση έναν συλλογισμό με κραυγαλέα αντίφαση μεταξύ του σκετικού (εειδή η Συμφωνία είναι δυσμενής για τη Χώρα) και του διατακτικού του (γι αυτόν τον λόγο, δεν την καταψηφίζουμε) και όχι με βάση έναν συνεή λογικό συλλογισμό (εειδή τα οφέλη είναι ερισσότερα αό το κόστος, γι αυτόν τον λόγο αοδεχόμαστε τη Συμφωνία);

 

2.            Γιατί ο κ. Τσίρας αοφάσισε να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για την κύρωση της Συμφωνίας;

 

(α) Την αιτιολόγηση της αόφασης αυτής του κ. Τσίρα ανέλαβε να διατυώσει ο κ. Γ. Κατρούγκαλος: Ο καθένας αό μας ως εκρόσωος του έθνους έχει ατομική ευθύνη να τοοθετηθεί αέναντι στις ιστορικές ροκλήσεις. Γι αυτό ζητάμε ονομαστική ψηφοφορία ώστε ο καθένας ατομικά και κάθε ολιτική δύναμη να άρει τις ευθύνες της και να αντιμετωίσει την Ιστορία.

 

(β)           Μας λέτε δηλαδή, κε Κατρούγκαλε, ως μόνο όταν η ψηφοφορία είναι ονομαστική (τουτέστιν φανερή), ο καθένας αό σας ως εκρόσωος του έθνους, έχει ατομική ευθύνη να τοοθετηθεί αέναντι στις ιστορικές ροκλήσεις και να αντιμετωίσει την Ιστορία;

Μια τέτοια αιτιολόγηση της ονομαστικής ψηφοφορίας δεν αοτελεί ροσβολή για τους βουλευτές, οι οοίοι, κατά το Σύνταγμα, έχουν αεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και ψήφου κατά συνείδηση;

 

(γ)  Είναι ροφανές ότι  η ονομαστική ψηφοφορία ειλέχτηκε αό τον κ.Τσίρα, για να μην δοθεί η δυνατότητα να ψηφίσουν την κύρωσή της οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ου είχαν δημοσίως εκφραστεί υέρ της Συμφωνίας.

                 

 

3.         Προς τι οι αναφορές του κ. Τσίρα στον ειχειρησιακό/αμυντικό σχεδιασμό;

 

(α)           Είε στη Βουλή ο κ. Τσίρας:

- Τα στελέχη των ενόλων δυνάμεών μας () ειτέλεσαν και ειτελούν τα καθήκοντα ου τους ανατέθηκαν με αόλυτο εαγγελματισμό, αυταάρνηση και ψυχραιμία, όως ααιτείται δηλαδή. Αλλά τα στελέχη δεν αοφασίζουν τον ειχειρησιακό σχεδιασμό. Εισηγούνται στο ΚΥΣΕΑ αλλά η ολιτική ηγεσία είναι αυτή –και ορθώς– ου αοφασίζει τον σχεδιασμό.

Και οι αοφάσεις σας ήταν αοφάσεις για τα μάτια του κόσμου, ήταν αοφάσεις για την εικοινωνία.

- Υογράψατε τη συμφωνία με την Αίγυτο,  χωρίς αμυντικό σχεδιασμό αοτροής.

- Δεν είσαστε έτοιμοι αμυντικά και διλωματικά να υερασιστείτε αυτές τις συνέειες (της Συμφωνίας).

 

(β)           Οι αναφορές αυτές ήσαν ααραίτητες για την υοστήριξη της κριτικής για τη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύτου;

                  Έχει καταλάβει ο κ. Τσίρας ως ό,τι λέγεται εδώ ακούγεται και αξιολογείται αό τους αέναντι;

 

4.            Γιατί χρειάζεται σήμερα η σύγκληση Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών;

 

(α)           Είε ο κ. Τσίρας στη Βουλή:

- Μια εθνική στρατηγική μορεί και ρέει να έχει δύο ολύ συγκεκριμένους στόχους: Πρώτον, την αοφασιστική υεράσιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της ατρίδας μας και, δεύτερον, την εανεκκίνηση των διερευνητικών συνομιλιών με την Τουρκία για την είλυση της διαφοράς μας για την υφαλοκρηίδα.

- Ο ρωθυουργός ρέει να ζητήσει τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, για να καταγραφούν οι θέσεις των ολιτικών δυνάμεων και της Κυβέρνησης και να καταλήξουμε, αν μορούμε, σε μια εθνική στρατηγική.

- Σας ζητάμε να κάνετε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, γιατί ιστεύουμε ότι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές ρέει να καταγραφούν οι αόψεις όλων των ολιτικών δυνάμεων.

 

(β)          Η Ελλάδα δεν είχε άντα εθνική στρατηγική με τους στόχους αυτούς και βασισμένη στο διεθνές δίκαιο;

Χρειάζεται Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για να καταγραφούν οι αόψεις όλων των ολιτικών δυνάμεων;    

Μήως η ιο ιθανή κατάληξη ενός Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών σήμερα θα είναι η εμφάνιση όχι μιας αλλά ερισσότερων εθνικών στρατηγικών; Ποιές θα είναι τότε οι συνέειες ;  

 

5.         Δεν θα ενισχυόταν η ροσάθεια της Χώρας στην αντιμετώιση της σημερινής  εικίνδυνης κρίσης, αν ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιολίτευσης, όσο η κρίση αυτή διαρκεί, άφηνε εκτός της ολιτικής αντιαράθεσης το μείζον εθνικό μας θέμα και αέφευγε τους μικροολιτικούς τακτικισμούς, ου μερικές φορές δίνουν ειχειρήματα στους αέναντι;