Αν οδημοσιογράφοςέχεισυνειδητοοιήσειοια είναι ηδουλειά του...

 

(Αόσασμααό τον ΠΡΟΛΟΓΟτου βιβλίουτου ΚωνσταντίνουΙ. Αγγελόουλου ΟΙΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣΠΑΡΑΚΜΗΣ(ΕκδόσειςΕξάντας, 2008), ου ολύτο χαρήκαμε)

 

 

Αν οδημοσιογράφοςέχεισυνειδητοοιήσειοια είναι η δου­λειάτου, αναντιλαμβάνεταιότι δεν είναιαρά έναςμισθωτόςυηρέτης ενόςσημαντικούαγαθού δημόσιουσυμφέροντος,ου είναι ηληροφόρησητων ολιτών τηςσύγχρονης δημο­κρατίαςγια τα δημόσιαράγματα, καιότι, συνεώς, εκ τωνραγμάτωνστέκειαέναντι στηνολιτικήεξουσία και όχιδί­λα της, αν οδημοσιογράφοςδενονειρεύεταιλούτη και λα­στικέςδάφνεςαναγνωρισιμότητας(αυτής της νέαςμεγάληςαρλούμας τωνκαιρών μας), ανθέλει να μην έχεισχέσεις με τηνάξεστη,κακόγουστη γκλαμουριάτης νεόλουτηςΑθήνας και ταδιαφημιστικάτης κυκλώματα,αν δηλαδήειθυμεί να μηγελοιοοιείταιαό τις γκρίζεςδυνάμεις τηςντόιας ολιτικήςεξουσίας καιαό το κυρίαρχοεικοινωνιακόσύστημα τους,αν θέλει να ζειμε αξιορέειααοκλειστικά αότην εργασίατου, τότε ονάειγια τη χαμηλήοιότητα τηςελληνικήςολιτι­κής, ουδιαρκώςφορτώνει τηνκοινωνία (καιτο δικό του ε­άγγελμα)με βάσανα. Καιθλίβεται μετις εξαιρετικάεριορι­σμένεςλέονδυνατότητεςτης ερίφημηςτέταρτης εξουσίαςγια ένανθετικό,αρεμβατικόρόλο της υέρτης κοινωνίαςστα δημόσιαράγματα.Θλίβεται καιγια τα χάλια κάοιωνδημοσιογραφικώνκύκλων ουέχουν αοφασίσεινα κάνουνκρυφά ή φανεράǹαρέα με μιααξιοθρήνητηεξουσία, έ­φτονταςκάοιες φορέςολύ χαμηλά, συνάτονταςσχέσεις έ­ωςκαι σταυόγεια ενόςιδιότυουαραολιτικούυοκό­σμου.Πολλά στοιχείατης νέας εοχήςστον ελληνικόδημό­σιο βίοσυντελούν στονααοδυναμώνεταιδιαρκώς η δημο­σιογραφία,να χαμηλώνουνοι οιότητεςτης, να μετατρέεταισταδιακά σεδιαφημιστικόεργαλείο τηςολιτικό-ειχειρημα­τικήςαγοράς και νάεριορίζεται ηερευνητική δουλειάτων μάχιμωνδημοσιογράφων.Όσο καλάγνωρίζει αόǹρώτο χέ­ρι τιςδυσλασίες τουολιτικούσυστήματος καιτις νέες ει­κοινωνιακέςτεχνικές ομάχιμος δημοσιογράφος,άλλο τόσο καλάγνωρίζειείσης καιγιατίταλαιωρούνταικαθημερινάστην Ελλάδα μεεκατό τρόουςοι εντίμωςεργαζόμενοι,αρα­γωγικοίολίτες (οιαλοί,λεγόμενοι,ολίτες), και ειδικότε­ραοι εξ αυτών μηδιαθέτοντεςμέσα καιγνωριμίες.

 

Ομάχιμοςδημοσιογράφοςροσαθεί λοιόν,διαερνώ­νταςτα στεγανά τηςολιτικήςεξουσίας, ναροσφέρει στοκοινό τηνκαλύτερηδυνατήληροφόρησηκαθώς και μιαανα­λυτικήροσέγγιση τωνγεγονότων αόόοιο μέσο ενημέρω­σηςτου δίνει λίγοή ολύ αυτή την ελευθερία.Αλλά δεν είναιάντοτε σε θέσηνα αναφερθείευθέως στα όσαροσωικάδιαιστώνει, ναφωτίσει και νααρακολουθήσεισε διάρκειαχρόνου, με νομικάαδιαμφισβήτηταστοιχεία,συγκεκριμένεςαθλιότητες ουακούει ναλέγονται, νασχεδιάζονται ήκαι βλέει ναδιαράττονταισυχνά γύρω του,στη δημόσια σκηνή.Σανίως υάρχειατόαοδεικτικόυλικό με γερή νομικήβά­ση για μιαδικαστική μάχηου δεν θαοδηγήσει τελικάτον ί­διο μεβεβαιότητα σεκαταδίκη του.Το αοκαλυτικό ρε­ορτάζείναι σουδαίαυόθεση,ροσφέρεικάοιες φορέςστο κοινόχρήσιμεςληροφορίεςκαι γνώσεις,ροκαλεί κατάκαιρούς ǹανικόμε τιςαοκαλύψειςτου σεολιτικούς κύ­κλους,σε ελεεινούςενδιάμεσουςκαι σεκρατικοδίαιταει­χειρηματικάκέντρα,αοτρέεικάοιεςαθλιότητες, αλλάδυ­στυχώς αυτήη δυναμικήδημοσιογραφίαέχει τα όριάτης. Οιδιεφθαρμένοιǹολίτες υεράνωυοψίας, οι ομάδεςειδι­κώνσυμφερόντωνκαι οικατεργαραίοιτης ολιτικήςου ε­ξευτελίζουντο δημοκρατικόολίτευμα μετις αοφάσειςκαι τιςσυμεριφορέςτους, μεαυθαιρεσίεςκαι αρανομίες,γνω­ρίζουνκαλά ώς νακινούνταιελισσόμενοιμέσ' αό υόγειεςδιαδρομές.Σάνιαυοφέρουν (καιγια ένα διάστημαμόνο) αόοδυνηρές σεβάρος τουςαοκαλύψεις σκανδάλων,όως συνέβη καιστην ερίτωσητου μεγάλουσκανδάλου Siemens. Διαθέτουν οικύκλοι αυτοίγερούςμηχανισμούς ροστασίας,ώστε, αν κάοιαράγματαστραβώσου γι'αυτούς, ναμορούν ναμένουν στοαυρόβλητο.Αρκετοί αό αυτούςμάλι­στα,αρότικακόφημοι σταμάτια τωνολλών, κυκλοφορούνστην κοινωνίαθρασείς καικορδωμένοι -ενίοτε καιτιμώμε­νοιμάλιστα αό τηνǹολιτεία γιακάοια αγαθάέργα ουροσφέρουν μετο μαύρο χρήματους.

 

Ξέρει,συνεώς, ο καλόςμαςδημοσιογράφοςως αναγκα­στικάθα κρύβεικάοιαγεγονότα αότους αναγνώστες,αό τουςακροατές του, ότιδεν θα μορεί ναλέει άντοτε ταράγματα με το όνοματους,ακριβώς εειδήφτάνει κάοιεςφορές να γνωρίζειτόσο καλάορισμέναθέματα ώστε ρο­σκρούεισε ολύ δυνατέςοχυρώσεις.Αυτό ου μορεί λοι­όνκυρίως νακάνει, είναι ναγράφειρεορτάζ και σχόλιαγια ναεριορίζεικατά τοδυνατόν τηναυθαιρεσία τηςεξουσίας, ναυερασίζεταιτην τήρηση τηςνομιμότητας,να φωτίζει κά­οιαβρόμικααρασκήνια, νασάει κάοτε ταδιαβόητα α­όρρητατης εξουσίας,να διαλύειτρέχουσεςφαντασιώσειςκαι λάνες ου καλλιεργούνστην κοινωνίαοι ονηροί καιοι ελεεινοίτου ολιτικούσυστήματος.Προσαθείακόμη να δί­νειστο κοινόαληθινάστοιχεία,ροκειμένου νασκεφτεί κιαυτό λέον α την λευράτου κάοιαράγματασχετικά με τιςαρνητικέςκαταστάσειςου έχουνδιαμορφωθείστη χώρα του μετη βοήθεια καιτης δικής του ψήφου.