Γιατί οι κες Διαμαντοούλου και Χριστοφιλοούλου, ο κ. Αρβανιτόουλος και τα κόμματά τους υοκύτουν στις ααιτήσεις του Υουργού του ενός μηνός;

 

Του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.        Ο νέος υουργός Παιδείας κ. Μαμινιώτης, ο αναληρωτής υουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόουλος (ΝΔ) και η υφυουργός Παιδείας κα Χριστοφιλοούλου (ΠΑΣΟΚ) δήλωσαν, σχετικά με τον νόμο για τα ΑΕΙ:

- Ο κ. Μαμινιώτης: Έχω ανοίξει έναν νέο διάλογο με τις ανειστημιακές αρχές, με αδιαραγμάτευτη βάση την εφαρμογή του νόμου, ράγμα ου δεν αμφισβητούν και οι ανειστημιακές αρχές, με ό,τι βελτιώσεις ααιτηθούν για την εφαρμογή του στην ράξη.

- Ο κ. Αρβανιτόουλος: Το μήνυμα ου εκέμουμε είναι ότι ροσαθούμε να διευκολύνουμε τα Ιδρύματα, ο νόμος θα εφαρμοσθεί και αό τη Νέα Δημοκρατία, ου θα ροκύψει, μετά τις εκλογές. Θα δεχθούμε ροτάσεις, δεν κάνουμε ειτροή για να αλλάξουμε το νόμο.

- Η κα Χριστοφιλοούλου: Τον νόμο θα εφαρμόσει και το ΠΑΣΟΚ, ου θα είναι ρώτο κόμμα.

 

2.        Ο σκετόμενος ολίτης αντιλαμβάνεται ότι ο νόμος για τα ΑΕΙ ου ψήφισε η Βουλή τον ερασμένο Σετέμβριο αίρνει λέον τον δρόμο για τις ελληνικές καλένδες.

 

(α) Οι ολιτικοί της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ ου μας λένε ως ο νόμος αυτός δεν θα αλλάξει και ως θα εφαρμοστεί μετά τις εκλογές, μάλλον μας εμαίζουν!

Ο νόμος (ου ψηφίστηκε αό 260 βουλευτές) δεν εφαρμόστηκε, εειδή τα κόμματα της αρούσας κυβέρνησης δεν θέλησαν ή δεν μόρεσαν να αντιμετωίσουν την αντίδραση μιας συντεχνίας του καθηγητικού κατεστημένου και μιας μειοψηφίας φοιτητοατέρων.

Η, μέχρι και σήμερα, συμεριφορά της αντιδρώσας στην εφαρμογή του δυναμικής μειοψηφίας δείχνει ότι, και στον νέο διάλογο, η μειοψηφία αυτή θα ααιτήσει την ανατροή του ψηφισμένου νόμου και την ψήφιση άλλου, ου θα εξασφαλίζει τις βλέψεις και τα συμφέροντά της.

 

(β) Οι κες Διαμαντοούλου και Χριστοφιλοούλου και ο κ. Αρβανιτόουλος θα έχουν ασφαλώς διαβάσει την ρόσφατη ρυτανική ανακοίνωση και θα έχουν διαιστώσει ως:

- η γενική και αόριστη δήλωση των ρυτάνεων (ότι ҹροσέρχονται στον διάλογο,  με γνώμονα την ροστασία και διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος) δεν ειβεβαιώνει τη διαβεβαίωση του κ. Μαμινιώτη, ότι δηλαδή η εφαρμογή του νόμου αοτελεί την αδιαραγμάτευτη βάση του διαλόγου, την οοία δεν αμφισβητούν οι ανειστημιακές αρχές (!).

- οι ρυτάνεις με την ανακοίνωσή τους αναφέρονται μόνο στη χρηματοδότηση των ΑΕΙ και  στις δυσλειτουργίες του νόμου.

Θα έχουν είσης διαβάσει τις ρυτανικές ροσφυγές στο Σ.τ.Ε και θα έχουν δει σε οιές δυσλειτουργίες του νόμου –ου ασφαλώς θα ααιτηθεί η ανατροή τους αναφέρεται η ρόσφατη ρυτανική ανακοίνωση.

 

(γ) Τι κάνει λοιόν τρεις υουργούς και τα κόμματά τους να ιστεύουν ως  ό,τι συνέβη μετά την ψήφιση του νόμου, τον Σετέμβριο, δεν θα εαναληφθεί και μετά τις εκλογές (σε σίγουρα δυσμενέστερες ολιτικά συνθήκες), αν ο νέος διάλογος δεν δικαιώσει τη δυναμική μειοψηφία;

 

3.         Μεταξύ αυτών ου, μετά τις δηλώσεις Μαμινιώτη, έχουν καταλάβει ως ο νόμος για τα ΑΕΙ οδεύει ρος τις καλένδες, είναι και ο κ. Γιώργος Τσεμελής, καθηγητής Πολιτικών Ειστημών του ανειστημίου του Μίσιγκαν, ου ριν αό ένα χρόνο δέχτηκε να συμμετάσχει στο Ερευνητικό Συμβούλιο Κοινωνικών Ειστημών (του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας) και ριν αό λίγες μέρες, εξ αιτίας των τελευταίων εξελίξεων, αραιτήθηκε αό το Συμβούλιο αυτό.

Στην ειστολή αραίτησής του, ο κ. Τσεμελής, αφού σχολιάσει την κατάσταση στα ελληνικά ΑΕΙ και την αντίδραση ου ο νόμος συνάντησε μετά την ψήφισή του, αρατηρεί τα ακόλουθα ου αξίζει να διαβαστούν:  

Αυτή η διάταξη (χρήματα για ένα ΑΕΙ μορούσε να λάβει μόνο η νεοεκλεγείσα ηγεσία του ιδρύματος) ήταν η μόνη ασίδα ου είχε ο νόμος λαίσιο μέσα σε μια θάλασσα αναρχίας ου κυριαρχεί σήμερα στα ΑΕΙ ().

Αυτή τη διάταξη η νέα ηγεσία του Υουργείου Παιδείας την ανέτρεψε. Ο υουργός δήλωσε ότι έχει την υοστήριξη του Πρωθυουργού, και με δυο υφυουργούς στο λευρό του (έναν αό το κάθε κόμμα ου στηρίζει την κυβέρνηση) δήλωσε ως στόχος του είναι το ως θα εφαρμοστεί ο νόμος ο οοίος συναντά ροβλήματα. Οι δυο υφυουργοί υοστήριξαν τα λεγόμενα του υουργού και διαφώνησαν μόνο στο αν μετά τις εκλογές ο νόμος θα εφαρμοστεί αό το ΠΑΣΟΚ ή τη ΝΔ.

Τι να ρωτοθαυμάσει κανείς; Την δήλωση ότι τα άντα γίνονται για να σωθεί ο νόμος; Νομίζει ο κύριος Μαμινιώτης ότι τον ίστεψε κανείς; Την ελαφρότητα του χιούμορ των υφισταμένων; Το ρόβλημα τους είναι οιος θα βγει στις εκλογές να αναλάβει την εφαρμογή;

Οι θριαμβολογίες των ρυτάνεων ου αοτελούν μέλη της νεοσυσταθείσας ειτροής ρος διάσωση του νόμου είναι οι αλαλαγμοί των λύκων ου τους εμιστεύτηκαν ΞΑΝΑ να φυλάνε τα ρόβατα.

(Ο νόμος) ήταν μια εένδυση για το μέλλον μας και δεν φαίνεται να νοιάζεται κανείς για την διάσωση του. Ούτε καν τα κόμματα ου τον ψήφισαν.

 

4.      Ερωτήματα ρος αάντηση αό τις κες Διαμαντοούλου και Χριστοφιλοούλου, τον κ. Αρβανιτόουλο και τα κόμματά τους.

- Ο νόμος 4009/2011 για τα ΑΕΙ μορεί να εφαρμοστεί ως έχει ψηφιστεί, ναι ή όχι;

- Αν δεν μορεί, εειδή χρειάζεται τροοοίηση σε κάοια σημεία του, γιατί δεν λέτε ευθαρσώς οιες ρυθμίσεις του ρέει να αλλάξουν;

- Αν μορεί, γιατί ανέχεστε τον μοιραίο αιφνιδιασμό του κ. Μαμινιώτη;

- Θεωρείτε δυσμενέστερη την (για ένα μήνα) αώλεια των υηρεσιών του κ. Υουργού (αν ραγματοοιούσε την αειλή αραίτησής του) αό την εριέτεια του νέου διαλόγου (ου αμαχητί αοδεχτήκατε) ή συμβαίνει κάτι άλλο ου εμείς αγνοούμε;

 

5.        Το μήνυμα ου στέλνουν στους ολίτες τα δύο κόμματα της συγκυβέρνησης, με την άτακτη υοχώρησή τους αό το εδίο της μάχης για την εφαρμογή του νόμου για τα ΑΕΙ,  είναι αλό και ηχηρό:

Ο ειμένων και βιαιοραγών νικά και ειβάλλει τον δικό του διάλογο και τον δικό του Νόμο !