Νασυνταγογραφούνταιταυοκατάστατα,για τους εξαρτημένουςαό ταναρκωτικάσυμολίτες μας

 

(Ειστολήτου ΣύρουΔανάλη,μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου,ου στάλθηκεστον ΥουργόΥγείας στις 9.6.09)

 

 

Kε Υουργέ,

 

 

ΔιαβάζωστηνΚαθημερινήτης Κυριακής 7/6/2009,αλλά και σεροηγούμενα τεύχη της, τηναρθρογραφίατου κουΠαναγιώτηΚανελλάκη , oοοίοςτυγχάνει καιαντιρόεδροςτου ΟΚΑΝΑ. Αλλάκαι τιςαντίθετες αόψειςτου Χαρ.Πουλόουλου,διευθυντή τουΚΕΘΕΑ. Καιείσης  βιώνωτην ΠλατείαΕξαρχείων καιτην οδόΣτουρνάρη κάθε μέρα,διότι έχωκατάστημα ώλησηςηλεκτρονικώνυολογιστών εί του αραάνωδρόμου.

 

Καταρχήν, δενείναι νακλαίει κανείςγια την υοβάθμισητης εριοχής,όσο γι αυτήντην εξαρτημένηνεολαία η οοίαέχει φθάσειστα τελευταίασκαλιά τηςανθρώινηςααξίωσης. Ζειμόνο για νααίρνει κάθεμέρα τη δόσητης, είναι ολύμεγάλο τοοσοστό και κυρίωςστους νέουςάνδρες(ακούγονταιοσοστά ου είναιγύρω στο 15%).

Ότανκάοιοςεθισθεί σεαυτές τιςουσίας είναιτελειωμένος.Δεναεξαρτάταιούτε το 10% και ηαεξάρτησηααιτεί καιαλλαγή στοντρόο ζωής τουγια να μηνεαναληφθείάλιν η χρήση.

Αυτόείναι  κάτι ουέτσι καιαλλέως δενμορεί να τουροσφέρει τοκράτος.

 

Τοσύστημα ου ήδηεφαρμόζεταιαό τον ΟΚΑΝΑ και του οοίουτην διατήρησηκαι εέκτασηροτείνει  οδιευθυντής τουΚΕΘΕΑ  έχειήδη αοτύχει.Κανέναν δενθεραεύει, τουςβλέουμε στηνεριοχή μας,γύρω αό τονΟΚΑΝΑ, όως έχωσυζητήσει καιμε φαρμακοοιότης γειτονιάς,αίρνουν διουρητικά,ουρούν σε όλητην εριοχή,ώστε να είναιστις εξετάσειςκαθαροί και νααίρνουνσυμλήρωμα τηςδόσης τους,κανείς δενθεραεύεται,ζητήστε αξιόισταστοιχεία αότον ΟΚΑΝΑ. Δενιστεύω ότι υάρχουναλλά μορούν ναβρεθούν. Θαδείτε αό αυτάότι τοαοτέλεσμαείναι μηδένκαι το κόστοςστο δημόσιοτεράστιο.

 

Ποίοιείναι οιωφελημένοι; Οικοινωνικοίλειτουργοί, οιψυχίατροι, οιψυχολόγοι καιοι υάλληλοι τουΟΚΑΝΑ. Αυτών τασυμφέρονταυερασίζει οΔιευθυντής τουΚΕΘΕΑ; Ή μιαςҹαρασιτικήςμεσαίας τάξης,η οοίακαλοερνά ενονόματι τηςκοινωνικήςολιτικής; Ηοοία αρέχειμόνο ψύχουλασε αυτούς ου τηχρειάζονταικαι εν ονόματιτων οοίωνεξασκείται.

 

Είναιολύ σωστές οιθέσεις του κ. Π.Κανελλάκη, αντιροέδρουτου ΟΚΑΝΑ, ότιρέει νασυνταγογραφούνταιταυοκατάσταταστουςεξαρτημένουςκαι ότι αυτό θαλύσει τορόβλημα. Οιοοίεςδείχνουν ότιείναι άνθρωοςέντιμος,ροασίζει τασυμφέροντα τουδημοσίου καιτων ασχόντωνκαιαντιλαμβάνεταιτα ροβλήματαμε μεγάληοξυδέρκεια.

 

Αευθύνομαι σε σας, διότιείστε άνθρωοςου έχετε αλέψειστην ζωή σαςκαι σαςδιακρίνει ηδιορατικότητακαι η εντιμότητακαι νομίζω ότιθα άρετε τιςσωστές αοφάσεις,ώστε χιλιάδεςνέοι και οιοικογένειεςτους ναανακουφισθούνκαι θα σαςευγνωμονούν...