Εισαγωγήφοιτητών μεειδικέςανάγκες σταΑΕΙ: Η ολιτεία να μην εξωθείτους νέουςστην κομίνα,την αάτη καιτηναναξιοκρατία  

 

(Ειστολήτου ΣύρουΔανάληουδημοσιεύτηκεστηνΚαθημερινήστις 28.7.09)

 

 

Κατ αρχάςσυγχαίρω τον κ.Οικονομόουλογια άρθρο τουμε τον τίτλοΠαιδείαςθλίψη, ουδημοσιεύθηκεστην εφημερίδασας την 23ηΙουλίου 2009 γιατις σχεδιαζόμενεςτροοοιήσειςγια τηνεισαγωγή φοιτητώνμε ειδικέςανάγκες σταΑΕΙ.

Περιγράφειολύ σωστά όλητην ααράδεκτηκατάσταση ουυάρχει σήμερα,η οοία με τανομοθετικάμέτρα ουσχεδιάζονταιθα γίνει ακόμηχειρότερη.

 

Εχωμερικούςρόσθετουςροβληματισμούς.

Το 3% ουεισάγεται λόγωασθενείας, τοοοίο ροβλέεταινα αυξηθεί στο 5%είναι ένα ολύμεγάλο οσοστότο οοίο δενυάρχει στην ράξη.Αντίθετα τοραγματικόοσοστό δενείναι ούτε 1%.Δηλαδήσυνειδητά ηΠολιτείαδιδάσκει καιεξωθεί τουςνέους στηνκομίνα, στηναάτη, τηναναξιοκρατία.Στην αοφυγήτης άμιλλας,τηςεργατικότηταςκαι τηςαξιοκρατίας.Δηλαδήεκαιδεύουμετη νεολαία χωρίςιδανικά καικοινωνικήσυνείδηση. Καιανάλογη κοινωνίαροετοιμάζουμεγια το μέλλον.

Είναιδυνατόν, αυτοίοι κύριοι, ότανγίνουν δημόσιοιυάλληλοι,γιατροί καιοτιδήοτε άλλονα εργάζονταικαι ναεκληρώνουν τακαθήκοντάτους; Το μόνο ουθα τους ενδιαφέρειείναι ώς θαεισράττουνάκοα τον μισθό,τα αράνομαδώρα και τακρυφάφακελάκια. Καιταυτόχροναειβραβεύειτουςδιαβρωμένουςκαιασυνείδητουςγονείς τους.

Αλλά καιαυτοί ου είναιβαριάάρρωστοι,γιατί να εισαχθούνχωρίςεξετάσεις;Εχουν ερισσότεραρονόμια αότους υγιείς:Εάν δεν είναιικανοί ναεργασθούν, τιθέλουν τοδίλωμα ΑΕΙ; Γιανα εξασφαλίσουνλουσιοάροχηαργομισθία στοΔημόσιο; Διότι,βέβαια,κανέναςιδιώτης δενροσλαμβάνειυάλληλο ου δενείναιαραγωγικός.

 

Αυτό δενείναι κοινωνικήολιτική, είναιαναξιοκρατία,διάλυση και εκμαυλισμός...