Με αφορμή τη Δήλωση των 15 συνταγματολόγων

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

Α.            Ο γράφων το αρόν αέστειλε στην  Καθημερινή την ιο κάτω ειστολή ου δημοσιεύτηκε στις 16 Φεβρουαρίου, με τίτλο Ερωτήματά μου ρος συνταγματολόγους.

 

Κε Διευθυντά,

 

Πέντε ερωτήματα ολίτη, μη συνταγματολόγου, με αφορμή την ρόσφατη ερί αρακολουθήσεων δήλωση των 15 συνταγματολόγων και άλλες σχετικές με το ζήτημα αυτό δημόσιες τοοθετήσεις τους.

 

α) Γιατί οι 15 υερεκτιμούν το αγαθό της ροστασίας των εικοινωνιών και υοεκτιμούν το αγαθό της ροστασίας της εθνικής ασφάλειας; Θεωρούν το ρώτο υέρτερο του δεύτερου;

 

β) Αγνοούν οι 15 την αντικειμενική ραγματικότητα, ότι το ρόβλημα των αρακολουθήσεων είναι ρόβλημα αγκόσμιο και διαχρονικό, όχι μόνο της Ελλάδας ούτε μόνο του 2022, ότι καμία χώρα δεν το έχει λύσει και ότι καμιάς χώρας οι μυστικές υηρεσίες δεν ήταν οτέ αναμάρτητες;

 

γ) Άοψη νομική ή ολιτική/κομματική εκφράζουν κάοιοι αό τους 15, όταν γράφουν τα εξής;

Να ενημερώσει ο ρωθυουργός τους ολιτικούς αρχηγούς (26.1.2023).

Βρισκόμαστε μροστά σε μια αοχαλίνωση της εξουσίας, ολιτικής και οικονομικής, η οοία ροκαλεί αισθήματα αελισίας και αραίτησης στους ολίτες (26.12.2022).

Τέτοιο θέμα είναι αναμφίβολα και η αοκατάσταση της ολιτικής ομαλότητας ου έχει διαταραχθεί αό το μείζον σκάνδαλο των υοκλοών (10.11.2022).

Ο ρωθυουργός θα ρέει να αραιτηθεί για την υόθεση των αρακολουθήσεων (7.11.2022, 28.8.2022, 20.8.2022).

Ακόμα ιο ααράδεκτο αό το ρόδηλο ψέμα του ρωθυουργού ότι δεν γνώριζε είναι ως (27.8.2022).

 

δ) Δεν εκφέρουν λόγο υβριστικό για τη Δικαιοσύνη κάοιοι αό τους 15, όταν γράφουν τα εξής;

Είναι ένα σκάνδαλο ου εριλαμβάνει την αδράνεια της Δικαιοσύνης (30.1.2023).

Η συμόρευση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου με κυβερνητικές ειλογές κλονίζει την εμιστοσύνη των ολιτών (27.1.2023).

Δεν είναι η ρώτη φορά ου ο ανώτατος εισαγγελικός λόγος χρησιμοοιείται για να ασκηθεί ολιτική, και μάλιστα αοτρόαιη (15.1.23).

 

ε) Στις σημερινές συνθήκες, δεν θα ήταν καλό για τη χώρα μια ομάδα συνταγματολόγων και άλλων ειστημόνων να συντάξει και να ροτείνει έναν νόμο για τις αρακολουθήσεις και την ΕΥΠ ου θα καταργήσει τους νόμους ου ισχύουν σήμερα και ου θα εριλάβει και διατάξεις για την ροστασία των δύο αγαθών, για τα οοία η ακόλουθη σοβαρή εισήμανση της Προέδρου της Δημοκρατίας, διατυωθείσα στον σύντομο διάλογο ου είχε με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιολίτευσης στις 24 Ιανουαρίου;

Εχουν καθήκον οι αρχές να ροστατεύουν το αγαθό της εθνικής ασφαλείας, αλλά και τα δικαιώματα των ολιτών. Είναι δύσκολη στάθμιση με κόστος, αλλά αναγκαία.

 

Β.            Ολόκληρη η αάντηση της Προέδρου της Δημοκρατίας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιολίτευσης, στον σύντομο διάλογο ου είχαν αρουσία δημοσιογράφων, στις 24 Ιανουαρίου:

Ευχαριστώ για την ρωτοβουλία της συνάντησης και της ενημέρωσης, εγώ ειδιώκω εικοινωνία με τις ολιτικές δυνάμεις του τόου.

                  Για το θέμα των αρακολουθήσεων έχω τοοθετηθεί στο λαίσιο των αρμοδιοτήτων μου.

Είναι σοβαρό ζήτημα, το οοίο συνδέεται – άτεται της λειτουργίας των θεσμών και της οιότητας της δημοκρατίας.

Οταν τοοθετήθηκα, εξέφρασα, άντα με νόμιμες διαδικασίες, την ανάγκη να υάρξει διαλεύκανση.

Είμαστε κράτος δικαίου και με το θέμα κατά ερίτωση ασχολείται η ΑΔΑΕ και η Βουλή, καθώς και οι δικαστικές αρχές όου κατά ένα μέρος έχει άει.

Το Σύνταγμα και οι νόμοι ροβλέουν τη διαδικασία άρσης του αορρήτου και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.

Στη συγκυρία αυτή έχουν καθήκον οι αρχές να ροστατεύουν το αγαθό της εθνικής ασφαλείας, αλλά και τα δικαιώματα των ολιτών. Είναι δύσκολη στάθμιση με κόστος, αλλά αναγκαία.              

Η δημοκρατία μας έχει βάθος και συνέχεια και η Ελλάδα έχει εδραιωμένη θέση και αναγνώριση στην ευρωαϊκή οικογένεια και χρέος όλων μας είναι να ροστατέψουμε το ολύτιμο κεκτημένο γιατί είναι θέμα σεβασμού και στους ολίτες, ου σε κρίσιμες εριόδους δοκιμάστηκαν και εέδειξαν ωριμότητα και αντοχή.

Αό συναντήσεις μου στο εξωτερικό αντλώ την εοίθηση ότι έχουν ροσδοκίες για τα εόμενα χρόνια για τη χώρα μας, ου έχει να ειδείξει ολλά σε ενέργεια, εριβάλλον, ψηφιακές υηρεσίες. 

 

Γ.             Με την αάντηση αυτή, η Πρόεδρος με εφτά φράσεις τα είε όλα σε όλους!