Μόνο αν το Σύστημα υοχρεωθεί να ακολουθήσει τον ευρωαϊκό δρόμο, θα ληρώσουν φόρους οι λούσιοι φοροφυγάδες!

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Όλοι οι ολιτικοί μιλάτε συνεχώς για την ανάγκη Թάταξης της φοροδιαφυγής και τίοτε δεν γίνεται. Γιατί;, ρωτήθηκε ρο καιρού σε τηλεοτική εκομή ο ρώην υουργός Γ. Φλωρίδης.

Και αάντησε: Γιατί δεν θέλουμε!.

Είε την αλήθεια! Μόνο στις χώρες όου οι υεύθυνοι δεν θέλουν, δεν λύνεται το ρόβλημα της φοροδιαφυγής. 

(α) Η τεχνολογία υάρχει, είναι γνωστή σ όλον τον κόσμο κι όοιος έχει τη βούληση την χρησιμοοιεί και έχει αοτελέσματα.

Με την τεχνολογία αυτή, σ όλες τις ροηγμένες χώρες, οι φορολογικές αρχές ελέγχουν αν οι δαάνες ενός φορολογούμενου για κατανάλωση, εενδύσεις, εξυηρέτηση δανείων κ.λ.., οι καταθέσεις και τα άλλα εριουσιακά του στοιχεία είναι συμβατά με το εισόδημα ου δηλώνει. Αν  δεν είναι, ροσδιορίζουν ένα τεκμαρτό εισόδημα και ο φορολογούμενος ληρώνει τον συμληρωματικό φόρο, μαζί με ένα ρόστιμο για ανακριβή φορολογική δήλωση.

Έτσι αλά και γρήγορα, χωρίς φασαρίες, δημοσιότητα, λίστες διαόμευσης, οινικά δικαστήρια...!

(β) Οι αμείλικτες ρυθμίσεις με τις οοίες τα ροηγμένα κράτη έχουν εξαφανίσει το φακελάκι είναι κι αυτές γνωστές κι όοιος έχει τη βούληση τις εφαρμόζει (έτσι ώστε κανείς, εφοριακός ή φορολογούμενος, να μην τολμά καν να σκεφτεί ότι θα μορούσε να χρησιμοιήσει αυτήν τη μέθοδο εξαάτησης των συμολιτών του και του κράτους).

2.           Αντί γι αυτές τις γρήγορες και αοτελεσματικές διοικητικές ράξεις, και την αναζήτηση των αστικών ααιτήσεων του Δημοσίου αέναντι στους φοροφυγάδες, οι δικοί μας υεύθυνοι –ολιτικοί, ΜΜΕ, μεγαλοδημοσιογράφοι, συνδικαλιστές, υαλληλία των φορολογικών αρχών– δείχνουν να ροτιμούν την οινική αντιμετώιση του ροβλήματος.  

Και ειχειρούν με τα τηλεαράθυρα και τις γραφίδες του λαϊκισμού, με έξαλλα ξεσάσματα οργής και κραυγές αγανάκτησης, να μας είσουν ότι για τη μη ǹάταξη της φοροδιαφυγής στη χώρα μας φταίει το Σύνταγμα και ο νόμος ερί ευθύνης υουργών, ου εμοδίζουν... να άνε κάοιοι φυλακή.

Λες και δεν ξέρουν ως για να καταδικαστεί κάοιος στα οινικά δοκαστήρια ρέει η ενοχή του να αοδειχθεί έρα αό κάθε αμφιβολία (αλλιώς, το Δικαστήριο αμφιβάλλει και ααλλάσσει), ως, σε τέτοιες εριτώσεις, η οινικά αοδεκτή αόδειξη είναι αό εξαιρετικά δύσκολη ως αδύνατη (οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι ηλίθιοι να αφήσουν αοδεικτικά στοιχεία, οινικά αξιοοιήσιμα), ως οι διαδικασίες του οινικού δικαίου σ όλον τον κόσμο είναι χρονοβόρες (ρος εξασφάλιση μιας δίκαιης δίκης ου ιθανό να καταλήξει στη στέρηση της ελευθερίας ενός ατόμου)

Όσο για το φακελάκι, αυτό κανείς ολιτικόςδεξιός κεντρώος ή αριστερόςδεν  το θίγει, στην ράξη όχι στα λόγια, αφού αοτελεί λέον είδος κεκτημένου δικαιώματος και αφού ίσω του κρύβονται τα γνωστά μας ψηφαλάκια! 

Α την άλλη, οι υεύθυνοι, ίδιαίτερα τα ΜΜΕ και οι μεγαλοδημοσιογράφοι τους, αοφεύγουν να μας ληροφορήσουν για το ώς λειτουργεί το σύστημα καταολέμησης της φοροδιαφυγής στις ροηγμένες χώρες.

- Είδαμε οτέ στα κανάλια ή στον τύο καμιά έρευνα:

- για το ώς είναι οργανωμένες, οιες εξουσίες έχουν, ώς τις ασκούν και τι αοτελέσματα φέρνουν οι αρμόδιες για την καταολέμηση της φοροδιαφυγής αρχές των ροηγμένων χωρών, για αράδειγμα, το Internal Revenue Service των ΗΠΑ ή το HM Revenue and Customs της Βρεττανίας;

- για τον αν ερνάει α το μυαλό των κατοίκων μιας ροηγμένης χώρας να δώσουν φακελάκι κι αν όχι γιατί;

- Είδαμε κανένα άρθρο ου να αναλύει τον χαρακτήρα και τις συνέειεςηθικές, κοινωνικές, οικονομικέςτης ανήθικης και αράνομης ρακτικής κάοιων συματριωτών μαςμεγαλογιατρών, μεγαλοδικηγόρων, καθηγητών ου διδάσκουν τα αιδιά μας στα Πανειστήμια ή άλλωννα μοιράζονται με τους ελάτες τους το ροϊόν της κλοής των συμολιτών τους και του κράτους, με την έκδοση αοδείξεων με ψευδή οσά  αμοιβής;

3.            Η εγκληματική ολιγωρία των υευθύνων στο ζήτημα της φοροδιαφυγής έχει γίνει λέον γνωστή σ όλους, έλληνες και ξένους, κι έχει δυσφημίσει τη Χώρα.

 Δεν ξεχνάμε τη φοβερή δήλωση ενός της Τρόικας, τον ρώτο καιρό ου ήρθε εδώ: Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν έχω δει να κυκλοφορεί τόσος λούτος, ο λούτος αυτός να μην ληρώνει φόρους και κανένας να μην κάνει τίοτα!.

Ούτε εκείνες ευρωαίων ηγετών ου κάθε τόσο εαναλαμβάνουν ότι στην Ελλάδα οι λούσιοι δεν ληρώνουν τους φόρους ου θα λήρωναν σε οοιαδήοτε άλλη ευρωαϊκή χώρα.

Και όμως, τα ηχηρά αυτά ραίσματα τα εισράττουν αμίλητοι, χωρίς ντροή, οι ένοχοι ολιτικοί και οι συμαραστάτες τους μεγαλοδημοσιογράφοι.

4.           Στην εκρηκτική κατάσταση ου βρισκόμαστε σήμερα, είναι αόλυτη ανάγκη, το ταχύτερο:

- να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι γι αυτούς ου εριλαμβάνονται στις γνωστές λίστες και να  ειβληθούν οι αντίστοιχοι φόροι (οι λίστες, όμως, να κρατηθούν στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, για έλεγχο, όχι να δοθούν στους βουλευτές για κομματική ή δημοσιογραφική αξιοοίηση) και

- να εεκταθούν, χωρίς δημοσιότητα, τυμανοκρουσίες, σίλωση ατόμων κ.τ.τ., ως δουλειά ρουτίνας, και στους γνωστούς λούσιους συμολίτες μας (ολιτικούς, μεγαλοδημοσιογράφους, μεγαλογιατρούς, μεγαλοδικηγόρους, μεγαλοκαλλιτέχνες...).

- να ολοκληρωθεί η νέα οργάνωση των φορολογικών υηρεσιών με δραστική μείωση του αριθμού των  εφοριών, θεσμοθέτηση σύγχρονων μεθόδων ελέγχου –εσωτερικού των εφοριών, καταολέμησης της διαφθοράς κ.λ..– κατά τα ρότυα των ροηγμένων ευρωαϊκών χωρών, με χρησιμοοίηση ως συμβούλων, στις κεντρικές υηρεσίες και σε κάθε εφορία, ευρωαίων ειδικών, καθώς...

...Το Σύστημα έχει ισορροήσει και δεν μορεί να αλλάξει αό μέσα! Θα αλλάξει μόνο αν υοχρεωθεί, αό δυνάμεις ου βρίσκονται έξω α αυτό!

                  Θα ααιτηθεί γι αυτό ισχυρή ολιτική βούληση ου δεν θα υοκύψει στις αντιδράσεις, και δεν θα έσει στις αγίδες, εκείνων ου συντηρούν ή ροστατεύουν το αμαρτωλό Σύστημα, οι οοίοι και ισχυροί είναι και δεν θα εγκαταλείψουν τον αγώνα τόσο εύκολα!