Μια ροϋόθεση για την ορθή ερμηνεία κειμένων

 

Ειστολή ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 18.11.2022

 

 

 

Ιερά κείμενα και ερικοές

 

ΡΑΦΑΗΛ ΜΕΝ. ΜΑΪΟΠΟΥΛΟΣ

Πρώην γενικός διευθυντής Μεταφοράς ΔΕΗ

18.11.2022 21:50

 

Κύριε διευθυντά

 

Σχετικά με την ειστολή του κ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόουλου, η οοία δημοσιεύθηκε στην Κ στις 5/11/2022 με τίτλο O Ευαγγελιστής, τα αιδιά, τα κατηχητικά, ειτρέψτε μου να σημειώσω τα ακόλουθα.  

 

Η κ. Ξένια Κουναλάκη έχει δικαίωμα να ερμηνεύει, όχι βέβαια αυθεντικώς, οοιοδήοτε κείμενο, συμεριλαμβανομένων και των κειμένων της Καινής Διαθήκης, όως άλλωστε όλοι μας.

 

H ερμηνεία, όμως, ενός κειμένου ροϋοθέτει την κατανόησή του ου δεν μορεί να υάρξει όταν ερικότουμε το κείμενο.

Αυτό μας δίδασκε στο Βαρβάκειο, τη δεκαετία του 50, ο αείμνηστος καθηγητής μας και σουδαίος φιλόλογος Παναγιώτης Χ. Δορμαράκης.

 

Η κ. Κουναλάκη, για να αρουσιάσει τη δική της, εσφαλμένη, ερμηνεία της υόψη ερικοής του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, μας αρουσίασε ένα μόνον στίχο της ερικοής αυτής: Και ροσέφερον αυτώ αιδία οι δε μαθηταί εετίμων τοις ροσφέρουσιν.

 

Παραλείοντας το τμήμα εκείνο αό το οοίο ροκύτει η ορθή ερμηνεία της ερικοής και το οοίο μας θύμισε ο κ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόουλος: Ιδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησε και είεν αυτοίς άφετε τα αιδία έρχεσθαι ρος με, και μη κωλύετε αυτά των γαρ τοιούτων εστίν η βασιλεία του Θεού [] και εναγκαλισάμενος αυτά κατηυλόγει τιθείς τας χείρας ε αυτά.