Όταν οδημοσιογράφοςέχει ειλέξειστρατόεδο, μορείνα είναιαντικειμενικόςστηναρουσίαση καισχολιασμό τωνγεγονότων;

 

(Ειστολήτου Ραφαήλ Μεν.Μαϊόουλου,ου στάλθηκεστον κ. Κ.Καλλίτση,δημοσιογράφοτης Καθημερινής,καικοινοοιήθηκεσε συντάκτεςκαι στηδιεύθυνση τηςΚαθημερινής,στις 1.6.09, και ηαάντηση του κ. Κ.Καλλίτση,στις 4.6.09)

 

 

Αναφέρομαιστα άρθρα σαςστην "Κ" μετίτλους "Οταννιώθαμεερήφανοι" (17.5.09)και "Μέτρα καιχάος" (24.5.09).

 

1. Στορώτο α' αυτά, μαςκάνετε γνωστότι "συζητείταιστα αρασκήνιατου Ecofin", θέτονταςμάλιστα εντόςεισαγωγικώνφράσεις ου (μαςλέτε ότι)λέχθηκαν "στααρασκήνια".

 

              Πιόσωστόδημοσιογραφικάκαι ιό χρήσιμογια μας, τουςαναγνώστες της"Κ", θα ήταν ναμας λέγατε τι αναφέρουντα είσημακείμενα του Ecofin(για το τι"συζητείταιστα αρασκήνια"μορεί οκαθένας ναλέει, ανέξοδα, ό,τι θέλει).

 

              Ηδημοσιογραφίατου "κάοιοςμου είε ωςάκουσε κάοιοννα λέει ότι..."είναι μενεύκολη είναιόμως αναξιόιστηκαι εικίνδυνη.

 

2.Με τα δύο άρθρασας εξυμνείτετο "έργο τηςκυβέρνησηςΣημίτη" καιτον "κοινωνικόλούτο και τοδιεθνές κύροςτης χώρας" τηνερίοδο 1996-2003, τότεου, όως γράφετε,"η Ευρώηεκθείαζε το'ελληνικόυόδειγμα' " καιεμείς "νιώθαμεερήφανοι".

 

              Όμως,τα φοβεράεκείνα ου η "Κ"και οισυνεργάτες της(Κ. Αγγελόουλος,Κ. Ιορδανίδης,Αντ.Καρακούσης,Αντ.Καρκαγιάννης,  Στ.Λυγερός, Θ.Οικονομόουλος,Μ. Πααδημητρίουκ.α.) έγραφαντότε, και εμείςοι αναγνώστεςτης διαβάζαμε,έδειχναν μιαεντελώς άλλη,ολύ άσχημη, εικόνατης τότεδιακυβέρνησηςκαιροκαλούσαναισθήματαεντελώςαντίθετα αόαυτά ουεριγράφετεστα ιό άνωάρθρα σας. 

 

3.Ελάχιστοδείγμα τωνγραφτών αυτών  (α' τα ολλάου έχω υόψη μου)σας αραθέτωεδώ, γιατί α' όσαγράφετεφαίνεται να τααγνοείτε ή νατα έχετεξεχάσει (ολύερισσότεραμορείτε να βρείτεο ίδιος στοαρχείο της "Κ").

 

- Αόάρθρο μευογραφή Κ, μετίτλο Πώςλουτίσατε κ. Τ.;(13.7.04) (σημ. στοάρθροαναγράφεται τολήρες όνοματου, κατά την Κ,ҹλουτίσαντος):

Πώςλουτίσατε κ. Τ.;Αό τουςρομηθευτέςτων ΕνόλωνΔυνάμεων, αό τιςσυμβάσεις ουαφειδώςυογράψατε, αότο υστέρημακαι τα χρήματατου ελληνικούλαού, για ταοοία δώσατεόρκους τιμήςκαι ροστασίας;Οφείλει μιαεξήγηση ο κ. Τ.,όως οφείλεικαι το κόμματου, ου τόσαχρόνια τονεμιστεύθηκε.Οφείλουνεξήγηση οιηγήτορες τουεκσυγχρονισμού,ο κ. Σημίτης καιτόσοι άλλοι, ουδημιούργησανσυνθήκεςλεηλασίας τουλούτου τηςχώρας και τώρασιωούνανααυόμενοι.

 

-Αό άρθρο του κ. Κ.Αγγελόουλου(22.1.04):

"Οιμετρήσεις καιοι εκτιμήσειςτης Κομισιόνγια την κατάστασητης ελληνικήςοικονομίαςκάνουν λέονκομμάτια τηνεικόνα ου τατελευταίαχρόνιααρουσιάζουνοι'εκσυγχρονιστές'στους Ελληνεςολίτες. Η 'ισχυρήοικονομία' τηνοοία τόσο ολύδιαφήμισαν στηδιάρκεια τηςτετραετίας ο κ.Κ. Σημίτης καιοι οικονομικοίυουργοί τουδεν υφίσταται,και τώρα τοαντιλαμβάνεταιαυτό αολύτωςκάθε ολίτης.Υερχρέωση,δημοσιονομικές'τρύες' ανεργία,ακρίβεια καιερισσότερουςνεότωχουςαφήνει ίσω τηςη ηγεσία Κ.Σημίτη, μαζί μεμια 'ανάτυξη', τααγαθά τηςοοίας ολίγοιεκλεχτοίΕλληνεςαολαμβάνουν.Μια (...) ομάδα'εκσυγχρονιστών',ου (...) κυβέρνησετον τόο, χωρίςνα ανησυχείγια το ότι ηηγεσία δενδιέθετε κανέναεθνικό σχέδιοδράσεων γιατην την εντόςΕυρωζώνηςΕλλάδα. Τααοτελέσματααυτής τηςαουσίαςολιτικής για τηνΕλλάδα τουευρώκαταγράφονταισήμερα και αό τηνΕυρωαϊκήΕιτροή...".

 

-Αό άρθρο του κ. Κ.Ιορδανίδη(25.9.03):

"Οκ. Σημίτηςυεσχέθηεξυγίανση τηςοικονομίας καιείρωθυουργίαςτου η διαλοκήανεδείχθη σεκύριοχαρακτηριστικότης ελληνικήςζωής. Υεσχέθηανάτυξη καιδημιούργησε τηφούσκα τουΧρηματηστηρίου,α' όουαντλήθηκαντεράστια οσάεκ των οοίωνμόνο το ένατρίτοεενδύθηκε για άμεσουςαραγωγικούςσκοούς".

 

-Αό άρθρο του κ.Αντ. Καρακούση(19.4.03):

"Διάχυτηήταν η εντύωσηότι λήθοςολιτικών στελεχώνθησαύρισε σεκείνη τηδιετία τηςφθοράς αό τα'στημένα'χρηματιστηριακάαίγνια.Αλλωστε δεν μορούσαννα μείνουνκρυφά ταλάφυρα τουεύκολου λουτισμού.Μεταφράστηκανσε ολυτελείςκατοικίες, σεβίο τρυφηλό, σεεισόδημα ουξεχείλιζε αόαντού".     

 

- Αόάρθρο του κ. Αντ.Καρκαγιάννη (6.1.04):

"Στησυνείδηση τηςκοινής γνώμηςη κυβέρνησηκαι ορωθυουργόςαοτελούσανομάδα κακήςδιαχείρισηςτων δημοσίωνραγμάτων καιλουτισμού τωνμελών της καιστενού κύκλουφίλων, συγγενώνκαιδιαλεκόμενωνυοστηρικτών".

 

- Αόάρθρο του κ. Στ.Λυγερού (26.9.09):

"ΟΚ. Σημίτης, ωςολιτικόςαρχηγός, καικυβερνήτης, ράττειανενδοίαστακαι καθ'υερβολήν όλαεκείνα για ταοοίακατηγορούσε μεάθος τονροκάτοχο του.Βαθύταταελλειμματικόςαοδεικνύεταικαι στον τομέατου ήθους. Παρ'ότι είναι ομέγαςμάγιστρος τηςδιαλοκής, δενδίστασε νακαταγγείλειότι είναι θύμασυνωμοσίαςσυμφερόντων!"

 

-Αό άρθρο του Θ.Οικονομόουλου(15.10.04):

"Ειμένουναρκετά στελέχητου ΠΑΣΟΚ(ενδεικτικάμόνοαναφέρουμεχθεσινέςσυνεντεύξειςτου Κώστα Σκανδαλίδηκαι της ΑνναςΔιαμαντοούλου...)να υοστηρίζουντην άοψη τηνοοίακαλλιεργούνκαι συγκεκριμένες'λερωμένεςφωλιές', ως όληαυτή η υόθεσηγια άταξη τηςδιαφθοράς καιτης διαλοκής,δεν είναιτίοτε ερισσότεροαό 'σύγκρουσηειχειρηματικώνσυμφερόντων'.Περίεργηστάση. Θαερίμενεκανείς αόολιτικούς ουυοτίθεται ότικυκλοφορούν,αν μη τι άλλο, στηνκοινωνία καιαφουγκράζονταιτην αίσθησήτης, τη γνώμη ουέχειδιαμορφώσειγια τασυμβαίνοντα στοδημόσιο βίο (τασυμβαίνονταχρόνια τώρα,όχι μόνο τιςτελευταίεςμέρες...), ναγνωρίζουν ως ...'ο κόσμος το 'χειτούμανο' ότι ηαδιαφάνεια, ηδιαλοκή, οι άνομεςσχέσειςολιτικής καιοικονομικήςεξουσίας καιοι εξ' αυτώνρονομιακέςμεταχειρίσειςτων οοίωναολαμβάνουνκάοιοιειχειρηματίεςαοτελούν'κοινό τόο' - καιόχι γενικώςκαι αορίστως,αλλά με ολύσυγκεκριμένεςαναφορές σερόσωα. Και αό τονχώρο τηςολιτικής, καιαό τον χώρο τωνμεγάλωνσυμφερόντων... ".

 

-Αό άρθρο του κ.Μ.Πααδημητρίου(8.10.04):

"Στις23 Σεεμβρίου, οαρμόδιοςείτροος Joaquin Almuniaυενθύμισε τηνεμμονή της Eurostatσχετικά με τα'ερωτήματα ουυάρχουν γιατην οιότητατων ελληνικώνστατιστικών στοιχείωνστο αρελθόν'.Την ίδια μέρα,με ανακοίνωσητης ίδιας Υηρεσίας,μάθαμε ότι τοραγματικόέλλειμμα τουελληνικούροϋολογισμούανήλθε, το 2003, σε 4,6%του ΑΕΠ. Η λειοψηφίατηςροηγούμενηςΒουλής γνώριζεότι το έλλειμμαείναι μόλις 1,7%.Κάοιος έλεγεψέμματα! (...)Πράγματι, στηνέκθεση ουαρουσίασε τονερασμένοΑρίλιο ο ΝίκοςΓκαργκάνας,σημερινόςδιοικητής τηςΤράεζας τηςΕλλάδος,αρατίθεταιίνακας, η αλήανάγνωση τουοοίου δενχρειάζεταικαμία αογραφήκαι κανένακοινοτικόέλεγχο. Εκεί, τοκρατικόέλλειμμα του 2003υολογίζεταισε 5% του ΑΕΠ.Μεγαλύτερο,δηλαδή, αό αυτόου αοκάλυψε ο κ.Αλογοσκούφηςκαι - ροφανώς -αό εκείνο ουαραδεχόταν ο κ.Χριστοδουλάκης".   

 

4. Έχειλεχθεί ότι όταν οδημοσιογράφοςέχει ειλέξει"στρατόεδο", δενμορεί να είναιαντικειμενικόςκατά τηναρουσίαση καιτον σχολιασμότων γεγονότων.

 

 

 

Και ηαάντηση του κ. Κ.Καλλίτση (στις4.6.09)

 

 

Σαςευχαριστώ γιατο mail σας. 

 

Ειτρέψτεμου να έχω τηδική μου,θετικήεκτίμηση γιατο έργο του Κ.Σημίτη. 

Δενισχυρίστηκα(διότι δεν τοιστεύω...) ότι ηΕλλάδα έγινεέναςαράδεισοςστον οοίο δενυήρχε θέση γιατύους σαν τον κ.Τ. (τον οοίοροσωικά είχαεικρίνει αότις σελίδεςτης εφημερίδαςστην οοίαεργαζόμουντότε). στόσο, μεαντίθετους τομισό ΠΑΣΟΚ και ολόκληρητηναντιολίτευση,έγινε μιαμεταρρυθμιστικήροσάθεια ηοοία δεν ήτανατελέσφορη,είχε αοτελέσματα(έτσι ετύχαμενα ενταχθούμεεγκαίρως στηνΟΝΕ κ.ά.),εκτιμήθηκεολύ θετικά αόόλη την Ευρώη,μας εέτρεψε νανιώσουμεερήφανοι, ναααλλασσόμαστεαό τααραδοσιακάαισθήματααυτολύησης του"ανάδελφουέθνους" και νααρχίσουμε ναεμιστευόμαστετις δυνάμειςμας – στοιχείαου ειβεβαίωνανκαι λήθοςδημοσκοήσεις. 

  

Ημεταρρυθμιστικήροσάθειαανεκόη και, ενσυνεχεία,ανεστράφη. Τααοτελέσματαείναι ορατά.

          

Ηκατάσταση τηςχώραςσυζητείται(και) στα αρασκήνιατου Ecofin.

Πιστεύωότι υοχρέωσηενόςδημοσιογράφουείναι ναενημερώνειτουςαναγνώστες τουόχι μόνον γιατα είσημακείμενα (ταοοίαδημοσιεύει η"Κ" και, άλλωστε,αναρτώνταιστις σχετικέςιστοσελίδες)αλλά και γιαόσα δενεριλαμβάνονταισε είσημακείμενα αλλάαφορούν τηχώρα μας. Μέσααό αυτά τα"αρασκήνια"μορεί ναιχνηλατήσεικανείς τονεύμα ουκυριαρχεί στουςηγετικούςευρωαϊκούςκύκλους και τοοοίο, αν δεν κάνουμεκάτισημαντικό, θααοτυωθεί (και)στα είσημα κείμενααύριο – όσαγερμανικάυοβρύχια καιαν αγοράσουμε... 

 Αυτά ταοοίακαταγράφω δενείναι εικασίες,είναιληροφορίες. Ο κ.Γ. Πααθανασίουτα γνωρίζεικαλύτερα αόόλους. Δενδιεκδικώκάοια "αντικειμενικότητα"αλλά φροντίζωγια τηνακρίβεια τωνστοιχείων μετα οοίαδιαμορφώνω την(υοκειμενική)γνώμη μου.