Ψευτοδίλημμα:Λιθάνθρακας,Πυρηνικά ήΠράσινη Ενέργεια;

 

(Ειστολήτου ΑλβέρτουΧ. Μαϊση, δρ.μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου,ρ. διευθυντήΜελετώνΣυστήματοςΠαραγωγής-ΜεταφοράςΔΕΗ, ου στάλθηκεστην Καθημερινήστις 21.7.09)   

 

 

Ορόεδρος τηςΔΕΗ με τη μορφήτου διλήμματοςΛιθάνθρακας ήΠυρηνικά, ανέδειξετο άνταείκαιρο καιιδιαίτερασημαντικό θέματουενεργειακούσχεδιασμού.

Θαερίμενεκανείς ότι οδημόσιοςδιάλογος γιατα ενεργειακάθα γινόταν αότους ειδικούς.

Δυστυχώςσαυτόνσυμμετέχουνκαι έχουνβαρύνουσαγνώμη άνθρωοιου ελάχισταγνωρίζουν τοθέμα. Γιααράδειγμαμνημονεύωάρθρο στη Καθημερινήτης 18-7-09. ΟδημοσιογράφοςΣωκράτηςΤσίχλιας, ενώδηλώνει άγνοιατου θέματος,καταλήγει ότι δενυάρχειδίλημμα, ούτεΛιθάνθρακας,ούτε Πυρηνικά,αλλά ΠράσινηΕνέργεια(!).

 

Τοενεργειακόείναι σύνθετοθέμα και καλόείναι όοιοςθέλει να έχειάοψη ναενημερώνεταιαό εκείνους ουτο γνωρίζουν.  Ορόεδρος τηςΔΕΗ έχειβαρύνουσαγνώμη και ηαρέμβασή τουείναι ιδιαίτεραενδιαφέρουσα,είτε συμφωνείκανείς είτεόχι.

 

Παραθέτωμερικάστοιχεία τουθέματος:

       Ταυρηνικά έχουνκαταργηθεί εδώκαι αρκετάχρόνια για λόγουςασφάλειας. Τομέτρο είναι ελάχιστααοτελεσματικόδιότι οιγείτονές μαςέχουν ήρογραμματίζουνυρηνικά.

       Ολιθάνθρακαςκαταργήθηκε αναάντεχααό τηκυβέρνηση καισαυτόσυμφώνησε όληηαντιολίτευση,διότιυοτίθεται ότιη ροστασία τουεριβάλλοντοςείναι ιερόκαθήκον (!).

       Υάρχουνθεσμοθετημένοιφορείς, όωςΣΕΕΣ και ΡΑΕ,  ουεεξεργάζονταισε μακροχρόνιαβάση τησυνεισφοράκάθε ρωτογενούςηγήςενέργειας στοενεργειακόισοζύγιο τηςχώρας. Πριν ηολιτικήηγεσίααοφασίσει για τομείγμακαυσίμου, ρέειρώτα νασυμβουλευτείτουςτεχνοκράτεςσυμβούλους τηςκαι μετά ναάρει αοφάσεις.

       Οαοκλεισμόςτου λιθάνθρακαέγινε χωρίςνακολουθηθείη φυσιολογικήαυτήδιαδικασία,αλλά γιά κάοιοαμφιλεγόμενοǹολιτικόκόστος. Πέρα αότο ρόβλημα τηςεάρκειας τουΦΑ ου θέτει ορόεδρος της ΔΕΗ,υάρχει τοείσης σουδαίορόβλημα τηςασφάλειας τροφοδότησης,ουεξασφαλίζεταιμόνο μεκατάλληλομείγμακαυσίμων.

       Οτανμιλάμε γιαΑνανεώσιμεςΠηγές (ΑΠΕ)  ή ΠράσινηΕνέργεια, όως  είναιτης μόδας, εννοούμεκυρίως αιολικήενέργεια. Ταφωτοβολταϊκά θαέχουν ολύεριορισμένηδιείσδυση λόγωκόστους και ταυδροηλεκτρικάέχουν ήδηανατυχθεί σεμεγάλο βαθμό.

       Ηενέργεια αόΑΠΕ δεν είναιεξασφαλισμένη,εξαρτάται αότα φυσικάφαινόμενα. Γιαολλούς λόγουςδεν μορούν νακαλύψουνμεγάλο οσοστόηλεκτροαραγωγής.Οριακά καιεφόσονεξασφαλιστούνοι αναγκαίεςροϋοθέσεις, θαμορούν το 2020 νακαλύψουν το 35%τηςηλεκτροαραγωγής,οσοστό ουείναι αναγκαίογια νακαλυφθεί ηααίτηση της ΕΕγια κάλυψητςου 20% τηςενέργειας αόΑΠΕ.

       ΑΠΕκαιΛιθάνθρακαςδεν είναιανταγωνιστικέςηγές αλλάσυμληρωματικές.Η θερμικήαραγωγή δεν μορείναυοκατασταθείαό ενέργειαΑΠΕ, μορεί όμωςαό υρηνικήενέργεια.

 

ΗΠράσινηΕνέργειαείναι ολύ καλήενέργεια αφού είναιφιλική στοεριβάλλον.Είναι τηςμόδας, όλοι δηλώνουνφανατικοίυοστηρικτέςτης ράσινηςενέργειας,αμφιβάλλω όμωςαν γνωρίζουντις βασικές τυχέςτου θέματος.Ακουγα στοραδιόφωνοκάοιον ειδικό(τον κ. Κουβέλη,ειδικό τουΠΑΣΟΚ στηράσινηενέργεια) ναλέει ότι γιατην ανάτυξητων ΑΠΕχρειάζονται οικονομικάκίνητρα καιμείωσηγραφειοκρατίας.Δυστυχώς γιατον κ. Κουβέληκαι εκείνουςου εηρεάζει, οιεγκαταστάσειςΑΠΕ δεν έχουνειχειρηματικόρίσκο και μέσασε 2-3 χρόνια ηεένδυσηαοσβένεται (!). Ηγραφειοκρατία,  ισχυρήμεν αλλάαρκετά μειωμένη,δεν αοτελείαιτία χαμηλήςδιείσδυσης.

Παραθέτωκαι εδώ μερικάστοιχεία:

       Μενόμο του 1994δόθηκε η δυνατότηταστους ιδιώτεςνα αράγουνηλεκτρικήενέργεια αόΑΠΕ, αρέχοντάςτουςοικονομικάκίνητρα. Την εοχήεκείνη τακίνητρα ήσανλογικά, όμως ταεόμενα χρόνιαο ληθωρισμόςμειώθηκεδραστικά, τοχρήμα φτήνηνεκαι εομένως τοκόστοςεένδυσηςμειώθηκε αντίστοιχαχωρίςσυγχρόνως ναμειωθεί η τιμήώλησης τηςενέργειας στηΔΕΗ. Παράλληλαυάρχει ειδότησητης εένδυσηςμε αοτέλεσμα ηΡΑΕ να έχεικατακλειστείαό αιτήσεις,αφού οιεενδύσειςαυτές αοδίδουνκαι ταοικονομικάκίνητραθεωρούνταισκανδαλώδη.

       Μέσασε 15 χρόνιακατασκευάστηκανερίου 1000 MWαιολικά άρκα.Μέχρι το 2020 ρέεινακατασκευαστούνάλλα 8000 (!). Με τουςρυθμούςαυτούς αν ξεεράσουμετα 2000 MW θα ρέει ναείμαστεευτυχείς (!)

       Ηαδυναμίαουσιαστικήςδιείσδυσης τωνΑΠΕ στο ενεργειακόισοζύγιοωφείλεταικυρίως στηναδυναμία κατασκευήςεγκαταστάσεωνμεταφοράςηλεκτρικού ρεύματος.Η αρμόδιαΥηρεσία τηςΔΕΗ καταβάλλειτεράστιεςροσάθειες γιανα ξεεράσει ταεμόδια αδειοδότησης.Δυστυχώς ταέργα αυτά ουείναι εθνικής σημασίαςεξαρτώνται αότα τοικίστικασυμφέροντα τωντοικών φορέων.Ολοι δηλώνουνφανατικά υέρτων ΑΠΕ, αλλά ταθέλουν μακριάαό τη εριοχήτους (όως ταΧΥΤΑ).

       Είναιγνωστό ότι ηηλεκτροαραγωγήβαρύνεται με τοκόστοςδικαιωμάτωναερίων τουθερμοκηίου.Σήμερα το κόστοςείναι ολύμικρό διότιληρώνουμε γιατις ειλέονοσότητες αό τηαραγωγή του 1990λέον 25%. Αό το 2013 ηειβάρυνση θαείναι γιαολόκληρη τηαραγωγήαερίων θερμοκηίου.Το κόστος αυτόθα είναισημαντικό καιροφανώς θαειβαρύνει τατιμολόγια. Ηανάτυξη τωνΑΠΕ μειώνειαντίστοιχα τηνειβάρυνση.Πρέει ναυολογίζουμεαύξησητιμολογίων 50-100%ανάλογα με τοβαθμόδιείσδυσης τωνΑΠΕ και τοκόστος τωνδικαιωμάτων,ουδιαμορφώνεταιχρηματιστηριακά.

 

Συμερασματικά.Η ολιτικήηγεσία ρέει νααντιμετωίσειμε αόλυτηροτεραιότητατα ενεργειακόρόβλημα τηςχώρας. (1) Ναεανεξετάσειτο θέμα του λιθάνθρακαλαμβάνονταςυόψη τη γνώμητων ειδικών. (2) Ναντιμετωίσειτο θέμα της διείσδυσηςτων ΑΠΕ. (3) Ναεντάξει τα έργαμεταφοράςηλεκτρικήςενέργειας σεκαθεστώςανάλογο με ταΟλυμιακά Εργα, (4)ναεεξεργαστείλύσεις γιακατασκευή υεράκτιωναιολικώνάρκων, κλ.