Τι συμφωνήθηκε στη Μάλτα και τι υόσχεται ο κ. Τσίρας στην Αθήνα για την ψήφιση και την εφαρμογή μέτρων και αντίμετρων

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.           Πρώτα η Συμφωνία των Τεχνικών Κλιμακίων και μετά η συζήτηση για το Χρέος στο Eurogroup, λέει ο κ. Ντάισελμλουμ αό τη Μάλτα.

Το ακριβώς αντίθετο υόσχεται ο κ. Τσίρας στην Κεντρική Ειτροή του ΣΥΡΙΖΑ.

 

 Ο ρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμλουμ στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση της 7ης Αριλίου, είε: Ευθύς ως ειτευχθεί η Συμφωνία των Τεχνικών Κλιμακίων, το Eurogroup θα ειστρέψει στο ζήτημα των μεσορόθεσμων δημοσιονομικών μέτρων,  για την ερίοδο μετά το τρέχον Πρόγραμμα, και της βιωσιμότητας του χρέους.

(Το αγγλικό κείμενο αό την ιστοσελίδα του Consilium: Once a Staff Level Agreement is reached, the Eurogroup will come back to the issue of the medium-term fiscal path for the post-programme period and debt sustainability)

(http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2017/04/07/).

 

Ο Υουργός Οικονομικών, στις δηλώσεις του μετά το τέλος του Eurogroup της 7ης Αριλίου, ανακοίνωσε την ταυτόχρονη νομοθέτηση μέτρων και αντίμετρων τις εόμενες εβδομάδες, διευκρινίζοντας ότι τα μέτρα για την ερίοδο 2019 - 2020 θα εφαρμοστούν μόνο αν υάρχουν μέτρα για το χρέος (ΑΥΓΗ, 7.4.17).

Δέχτηκε, με δυο λόγια, ως η νομοθέτηση των μέτρων θα γίνει τις εόμενες εβδομάδες αλλά η εφαρμογή τους θα αρχίσει μόνο αν υάρχουν μέτρα για το χρέος.

 

 Ο Πρωθυουργός ҹροειδοοίησε, στην Κεντρική Ειτροή του ΣΥΡΙΖΑ στις 9 Αριλίου: Χωρίς μια μελέτη βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, η Ελλάδα δεν ρόκειται να ροχωρήσει στη νομοθέτηση των μέτρων ου συμφωνήθηκαν (ΑΥΓΗ, 9.4.17).

 

 Εί ματαίω μάλλον η ροειδοοίηση του Πρωθυουργού.

 

2.            Δύο αόψεις για το ότε και ώς θα εφαρμοστούν τα αντίμετρα.

 

                 Ο ρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμλουμ, στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση της 7ης Αριλίου, είε: Συμφωνήσαμε ως η Ελληνική κυβέρνηση μορεί είσης, αράλληλα, να νομοθετήσει μέτρα για την εέκταση της ζήτησης, με την ροϋόθεση ότι η οικονομία ηγαίνει καλύτερα και τα δημοσιονομικά ηγαίνουν καλύτερα αό ό,τι αναμένεται, χρησιμοοιώντας τον δημοσιονομικό χώρο ου τότε θα έχει δημιουργηθεί αό αυτές τις ρόσθετες μεταρρυθμίσεις.

(Το αγγλικό κείμενο αό την ιστοσελίδα του Consilium: We agreed that the Greek government can also, in parallel, legislate expansionary measures, on the assumption that the economy is doing better and the fiscal path is doing better than expected, and using the fiscal space that then will be created by these additional reforms).

(http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2017/04/07/).

 

Ο  κυβερνητικός εκρόσωος Δ. Τζανακόουλος ερμηνεύει ως εξής αυτήν τη συμφωνηθείσα ρύθμιση:

- Βασική αρχή της συμφωνίας είναι ως όοια μέτρα συμφωνηθούν για την ερίοδο μετά το 2019 θα έχουν μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυο, υό την ροϋόθεση ότι θα ειτευχθεί ο στόχος για ρωτογενές λεόνασμα 3,5% το 2018 (ΑΥΓΗ, 9.3.17).

- Τα μέτρα και αντίμετρα αφορούν σε αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος της τάξης του 1% το 2019, ου σημαίνει 1% ερικοές και 1% ελαφρύνεις ή αροχές κοινωνικού χαρακτήρα και το ίδιο θα εαναληφθεί και το 2020 (ΑΥΓΗ, 7.4.17).

 

Η σωστή γραμματική και λογική ερμηνεία της ρύθμισης οδηγεί στα εξής:

- Τα αντίμετρα θα μορούν να εφαρμόζονται μόνο αν η εκτίμηση για το δημοσιονομικό λεόνασμα είναι άνω αό το συμφωνημένο λεόνασμα (3,5% του ΑΕΠ).

- Στην ερίτωση αυτή, το οσό των αντίμετρων θα είναι ίσο με το λεόνασμα ου εκτιμάται ότι θα υάρξει μείον το συμφωνημένο λεόνασμα (αυτό ου αντιστοιχεί στο 3,5% του ΑΕΠ).

 

3.           Το αν ορθά ερμηνεύει ο κ. Τσίρας την αόφαση του Eurogroup της 7ης Αριλίου για τα ως άνω ζητήματα θα φανεί ολύ σύντομα, το αργότερο όταν το Κουαρτέτο ειστρέψει στην Αθήνα.