Πώςξεχάστηκαντόσο γρήγορααό τον κ.Μανδραβέλη όλαεκείνα ταφοβερά ουδιαβάζαμε τότεστην Καθημερινή;

 

(Ειστολήτου Ραφαήλ Μεν.Μαϊόουλου, ουστάλθηκε στηνΚαθημερινήστις 25.5.09)

                                                                                                                                          

 

Στοάρθρο του μετίτλο Η οδόςτης αωλείας (Κ14.5.09), ο συνεργάτηςσας κ. Π.Μανδραβέληςδιερωτάται ώςαό τηνυερευαισθησίατης εριόδου 1996-2003αέναντι σεαμαρτήματαδιαφθοράςφτάσαμε σήμερανα θεωρείταιδευτερεύονθέμα η χρηστήδιαχείριση τουδημόσιουχρήματος. 

Ωςαραδείγματα τέτοιωναμαρτημάτων,για τα οοία ηυερευαισθησία,και σεαντιδιαστολήμε κάοια α τασημερινάαμαρτήματα, αναφέρει:

- το γεγονόςότι έναςυφυουργός τουΠΑΣΟΚ έμενε στοσίτι φίλου του,ο οοίος ήτανρομηθευτήςτου Δημοσίου,

- το ότι το 2001σκάνδαλο ήταννα τηλεφωνήσεικάοιοστέλεχος τουγραφείου τουρωθυουργούστον ΣΔΟΕ γιανα εξυηρετηθείένας φίλος του,χωρίς μάλιστανα υάρχειοικονομικήσυναλλαγή και

- τηντροολογίαΠάχτα, η οοία ανκαι τελικάαοδείχθηκενόμιμηαφορούσε εκατόστρέμματαιδιωτικής γης.

Ωςεξήγηση τουφαινομένου, ο κ.Μανδραβέληςυοδεικνύειτην κατατονίαου ακολουθείτην υερευαισθησία,τονμιθριδατισμό(βαθμιαίοεθισμό στηδιαφθορά) καιτο ότι ίσως ριναό το 2004 ναιστεύαμε ότι ηχώρα είχεκατακτήσειμερικάράγματα καιαλώς μαςεξόργιζε τογεγονός ότι δενείχεκατακτήσει όλαόσα έρεε.            

 

Ηυερευαισθησία,λοιόν, τα λίγαψιλάανομήματα καιτο ότι δενείχαμεκατακτήσει όλαόσα έρεε έκαναντηνΚαθημερινήκαι τουςσυνεργάτες της(Αντ.Καρκαγιάννη, Θ.Οικονομόουλο,Στ. Λυγερό κ.α.) ναγράφουν, για τιςαμαρτίες τηςεριόδουεκείνης, όλααυτά τα φοβερά ουδιαβάζαμε τότε,ελάχιστοδείγμα τωνοοίων (αό ταολλά ου έχωυόψη μου και αότα ολύερισσότερα ουο κ.Μανδραβέλης μορείνα βρει στοαρχείο της)είναι τα εξής:

 

- Αό άρθρομε υογραφή Κ, μετίτλο Πώςλουτίσατε κ. Τ.;, στις 13.7.04(σημ. στο άρθροαναγράφεται τολήρες όνομα του,κατά την Κ,ҹλουτίσαντος):

Πώςλουτίσατε κ. Τ.;Αό τουςρομηθευτέςτων Ενόλων Δυνάμεων,αό τιςσυμβάσεις ουαφειδώςυογράψατε, αότο υστέρημακαι τα χρήματατου ελληνικούλαού, για ταοοία δώσατεόρκους τιμήςκαι ροστασίας;Οφείλει μια εξήγησηο κ. Τ., όωςοφείλει και τοκόμμα του, ουτόσα χρόνιατονεμιστεύθηκε.Οφείλουνεξήγηση οιηγήτορες τουεκσυγχρονισμού,ο κ. Σημίτης καιτόσοι άλλοι, ουδημιούργησανσυνθήκεςλεηλασίας τουλούτου τηςχώρας και τώρασιωούνανααυόμενοι.

 

- Αό άρθροτου κ. Αντ.Καρκαγιάννη, στις 10.5.02:

Αν, λοιόν,υάρχει αυτή ηευρεία λαϊκήδυσαρέσκεια αότη διαχείρισητου ΠΑΣΟΚ καιειδικότερα τουκ. Σημίτηιστεύω ότι δενοφείλεται στοότιδιαχειρίστηκεάστοχα τονκαιταλισμό (ουκαι αυτό είναιαληθές), αλλάκυρίως γιατίσυνδέθηκε καιροώθησε τονλούμενκαιταλισμό,αυτόν ου τατελευταίαχρόνια χαρακτηρίζεταιαό τον όροδιαλεκόμενασυμφέροντα .

 

- Αό άρθροτου κ. Θ.Οικονομόουλου, στις 8.10.2000:

... σήμερα, ουτα ερίδιαλοκής,κοτερολογίας,αδιαφάνειας,δημιουργίαςμονοωλίων μετη συνδρομήυουργών (καιταμιών...),εσκεμμένωνκαθυστερήσεωνστην εκτέλεσηέργων για ναδοθούν τελικάκατ ανάθεσινχωρίςδιαγωνισμό,αοτελούν την ...καυτή εικαιρότητα....

 

- Αό άρθροτου κ. Στ.Λυγερού,στις 13.5.98: 

Οιαμαρτωλέςσχέσεις στοτρίγωνοολιτικής-ΜΜΕ-ειχειρηματιώνέχουν κατάγενική ομολογίαροσλάβει τόσομεγάλεςδιαστάσεις, ουόχι μόνοκαταρρακώνουνκάθε έννοιαυγειούςανταγωνισμού,αλλά καιδημιουργούνένα κλίμαγενικευμένηςαναξιοιστίας.Πέρα, όμως, αότιςστρεβλώσειςστο ειχειρηματικόείεδο, ταδιαλεκόμενασυμφέροντααλλοιώνουν καιτο ίδιο τοολίτευμα. 

 

Πώςόλα αυτά ταφοβερά ουδιαβάζαμε τότεστην Κ ξεχάστηκαντόσο γρήγορααό τον κ.Μανδραβέλη;