Novartis: Ρήξη με τη Λογική και με την Ηθική

η κομματική ερμηνεία του Συμβιβασμού

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.             Στις 2.7.2020 δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή με τίτλο Η Novartis, οι άροχοι υγειονομικής ερίθαλψης η ιο κάτω ειστολή:

Προκαλούν τη λογική οι αόειρες κάοιων ολιτικών και δημοσιογράφων να μας είσουν ότι οι, ροσφάτως δημοσιευμένες στην αγγλική γλώσσα, αοφάσεις τριών Αρχών των ΗΠΑ για το σκάνδαλο Novartis αοδεικνύουν την ανάμειξη ολιτικών ροσώων στο σκάνδαλο αυτό.

Στις αοφάσεις αυτές –της Ειτροής Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission), του υουργείου Δικαιοσύνης (Department of Justice) και του Πρωτοδικείου Νέας Υερσέης (US District Court of New Jersey)– καταγράφεται με αόλυτη σαφήνεια ότι:

Το σχέδιο της Novartis να αράσχει ανάρμοστα λεονεκτήματα και αντικείμενα αξίας και ανάρμοστες ληρωμές αφορούσε στους Թαρόχους υγειονομικής ερίθαλψης, Թεριλαμβανομένων των υαλλήλων των κρατικών νοσοκομείων και κλινικών ου ελέγχονται αό το κράτος (Novartis Greece engaged in a scheme to corruptly provide improper benefits and things of value to Health Care Providers (HCPs), including employess of state-owned and state-controlled hospitals and clinics).

Αυτοί οι Թάροχοι υγειονομικής ερίθαλψης ήσαν οι αοδέκτες αυτών των ανάρμοστων λεονεκτημάτων και αντικειμένων αξίας και των ανάρμοστων ληρωμών.

Ιδιώτες αασχολούμενοι αό αυτά τα νοσοκομεία και αυτές τις κλινικές ήσαν ξένοι αξιωματούχοι (Individuals employed by these hospitals and clinics were foreign officials within the meaning of the FCPA, 15 U.S.C. 78dd-3(f)(2)(A). 

Στις ως άνω αοφάσεις ούτε οι όροι υουργός, υφυουργός, γενικός γραμματέας, μέλος της κυβέρνησης υάρχουν ούτε αναφορά σε έγγραφα του FBI με ονόματα υουργών, υφυουργών... γίνεται. (Οι Αρχές των ΗΠΑ ου εξέδωσαν τις αοφάσεις αυτές έκαναν το λάθος να μην αναζητήσουν τα έγγραφα αυτά του FBI αό εκείνους τους Ελληνες ολιτικούς και δημοσιογράφους ου εέμεναν να μας διαβεβαιώνουν για την ύαρξή τους!)

Οι αόειρες αυτές ίσως να μην είχαν αοτολμηθεί, αν είχε έγκαιρα δοθεί στη δημοσιότητα η είσημη μετάφραση των ερί ων ο λόγος αοφάσεων.

Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλος

Πρώην γενικός διευθυντής Οικονομικών ΔΕΗ

 

2.             Στις 8.7.2020 δόθηκε στη δημοσιότητα η είσημη μετάφραση, αό την Μεταφραστική Υηρεσία του Υουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού της Novartis  με τις Αρχές των ΗΠΑ (του Υουργείου Δικαιοσύνης και του Γραφείου του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Νιου Τζέρσεϊ) στις 25.6.2020

Στη είσημη αυτή μετάφραση διαβάζουμε:  

 

(α) Στο τμήμα Το Ελληνικό Σύστημα Υγείας, Ελληνικές Οντότητες και Αλλοδαοί Αξιωματούχοι.  

Η Ελλάδα κατέχει και λειτουργεί νοσοκομεία και κλινικές κρατικής ιδιοκτησίας και ελέγχου, και τα εν λόγω νοσοκομεία και κλινικές ασκούν κρατική λειτουργία.

Τα φυσικά ρόσωα ου εργάζονται σε αυτά τα νοσοκομεία και κλινικές ήταν αλλοδαοί αξιωματούχοι υό την έννοια του νόμου FCPA (σελ. 30 και 56).  

Ο Έλληνας ΠΥΥ 1, φυσικό ρόσωο του οοίου η ταυτότητα είναι γνωστή στον Τομέα Καταολέμησης Αάτης και το Γραφείο, ήταν άροχος υηρεσιών υγείας (ΠΥΥ), υάλληλος της Κλινικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού Κράτους, και αλλοδαός αξιωματούχος υό την έννοια του νόμου FCPA (σελ. 30 και 57).

 

(β) Στο τμήμα Εισκόηση των Παράνομων Σχεδίων.

Η Novartis Hellas εσκεμμένα και σκόιμα συνωμότησε και συμφώνησε να αρέχει διεφθαρμένως ανάρμοστα οφέλη και είδη αξίας σε υαλλήλους νοσοκομείων και κλινικών κρατικής ιδιοκτησίας και ελέγχου στην Ελλάδα (Πάροχοι Υηρεσιών Υγείας Ελληνικού Κράτους – ΠΥΥ) και άλλους ΠΥΥ στην Ελλάδα ... (σελ. 30 και 57 ).

 

(γ) Στο τμήμα Συνωμοσία  για την αραβίαση των διατάξεων κατά της δωροδοκίας του νόμου FCPA.

Η Novartis Hellas ροέβη με διεφθαρμένο τρόο σε ράξεις για ροώθηση ροσφοράς, υόσχεσης ληρωμής και εξουσιοδότησης για χορήγηση ειδών αξίας σε αλλοδαό αξιωματούχο και σε οοιοδήοτε άλλο ρόσωο, (...), και όντως ροσφέρθηκε, δόθηκε και υοσχέθηκε σε αλλοδαό αξιωματούχο με σκοό (...) να ειστεί ο εν λόγω αλλοδαός αξιωματούχος να χρησιμοοιήσει την ειρροή του ενώιον αλλοδαής κυβέρνησης και υηρεσιών και οργάνων αυτής ροκειμένου να εηρεαστούν ράξεις και αοφάσεις της εν λόγω κυβέρνησης και υηρεσιών και οργάνων αυτής, ώστε να συνδράμουν τη Novartis Hellas ροκειμένου να εξασφαλιστεί ή να διατηρηθεί ειχειρηματική δραστηριότητα ή να κατευθυνθεί ειχειρηματική δραστηριότητα ρος τη Novartis Hellas (σελ. 66).

Τρόος και Μέσα της Συνωμοσίας. Η Novartis Hellas () χρηματοδοτούσε Παρόχους Υηρεσιών Υγείας (ΠΥΥ) του Ελληνικού Κράτους για να αρακολουθούν διεθνή συνέδρια ως μέσο δωροδοκίας και άσκησης διεφθαρμένης ειρροής (σελ. 67). 

 

3.             Όταν στις 73 σελίδες του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού βλέεις να μην υάρχει ουδείς ισχυρισμός  για δωροδοκία ολιτικών στην Ελλάδα, να μην υάρχει ούτε μία αναφορά σε κυβερνητικό αξιωματούχο ή σε άλλο ολιτικό (ενώ υάρχουν 19 αναφορές σε Παρόχους Υηρεσιών Υγείας του Ελληνικού Κράτους, 26 σε Παρόχους Υηρεσιών Υγείας (ΠΥΥ), 9 σε συγκεκριμένο Έλληνα Πάροχο Υηρεσιών Υγείας 1,  

Όταν στο κείμενο αυτό βλέεις να ορίζεται ως αλλοδαοί αξιωματούχοι είναι Πάροχοι Υηρεσιών Υγείας και φυσικά ρόσωα ου εργάζονται σε νοσοκομεία και κλινικές ου είναι κρατικής ιδιοκτησίας και ελέγχου και να μην υάρχει ούτε μία σημείωση ότι στους αλλοδαούς αξιωματούχους εριλαμβάνονται και κυβερνητικοί αξιωματούχοι ή άλλοι ολιτικοί,

Όταν, κε Κατρούγκαλε, ενώ δηλώνεις, για όσους ακόμη αναμασούν τα ερί σκευωρίας, ως ο συμβιβασμός της Novartis έγινε δυνάμει του αμερικανικού νόμου Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), ου θεσίστηκε το 1977 για την τιμωρία Թληρωμών σε ξένους κυβερνητικούς αξιωματούχους , αοσιωάς ως ο συμβιβασμός ου έγινε  δυνάμει αυτού ακριβώς του νόμου δεν διαιστώνει ҹληρωμές σε έλληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους, 

Όταν, σε κομματική Ανακοίνωση στις 8 Ιουλίου, αό τα (ως άνω, στην αρ. 2 (γ)) αναφερόμενα του κειμένου του Συμβιβασμού, για αροχές σε αλλοδαό αξιωματούχο με σκοό να εηρεαστεί η αλλοδαή κυβέρνηση, συμεραίνεις ως η Novartis αραδέχεται ότι διέφθειρε την κυβέρνηση Σαμαρά!

 

Όταν έτσι συμεριφέρεσαι, το μόνο ου καταφέρνεις είναι να έρχεσαι φανερά σε ρήξη όχι μόνο με τη Λογική αλλά και με την Ηθική!