Για την εμφάνιση της ομάδας οδοσφαίρου της Βόρειας Μακεδονίας στο EURO 2020

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου           ΑΝΤΙΛΟΓΟΙ 16.6.2021

 

1.             Οι ενέργειες/αόψεις των αξιωματούχων των δύο χωρών και της UEFA, μετά την εμφάνιση της ομάδας οδοσφαίρου της Βόρειας Μακεδονίας στο EURO 2020.

 

(α)           Ο Υφυουργός Αθλητισμού Λευτ. Αυγενάκης αέστειλε εείγουσα ειστολή  ρος την UEFA στις 11 Ιουνίου.  

Αντικείμενο της ειστολής ήταν ότι η ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας ερόκειτο να αγωνιστεί στην οδοσφαιρική διοργάνωση με το διακριτικό FFM στη φανέλα της (Football Federation Macedonia) αλλά και ότι στην τηλεοτική αναμετάδοση, στην κάρτα με τις διαγωνιζόμενες ομάδες, το σκορ και τον χρόνο, θα αναγράφονταν ο κωδικός ISO MKD για τη Βόρεια Μακεδονία.

Με την ειστολή αυτή, ο κ. Αυγενάκης:   

- Ζητούσε να μην χρησιμοοιηθεί ο κωδικός χωρών του Διεθνή Οργανισμού Τυοοίησης (ISO), αλλά να γίνει χρήση της ορθής εθνικής συντομογραφίας/ακρωνυμίου NM ή RNM της Βόρειας Μακεδονίας.

- Υογράμμιζε ότι η διεθνώς αγιωμένη ρακτική εέβαλλε να αντανακλάται το ακριβές όνομα κάθε χώρας στις συντομεύσεις/ακρωνύμια.

 

(β) Ο Υουργός Εξωτερικών Ν. Δένδιας, σε ειστολή του στις 12 Ιουνίου ρος τον Υουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Μ. Οσμάνι, σημείωνε ότι:

- Αν και στην εν λόγω Συμφωνία, όως ροβλέεται στο άρθρο 1 αρ. 3 ε, ο κωδικός ονομασίας της Βόρειας Μακεδονίας στον Διεθνή Οργανισμό Τυοοίησης (ISO) αραμένει MKD, η χρήση του εν λόγω ακρωνυμίου στο EURO 2020 δεν μορεί να γίνει αοδεκτή αό την Ελλάδα

- Στο λαίσιο της διεθνούς ρακτικής, της λήρους εφαρμογής της συμφωνίας, καθώς και της ροσάθειας διατήρησης μιας θετικής δυναμικής στις διμερείς σχέσεις, η Βόρεια Μακεδονία οφείλει να χρησιμοοιεί σαν ακρωνύμιο γράμματα ου να ανταοκρίνονται στο όνομα της, όως NM (North Macedonia) ή εναλλακτικά RNM (Republic of North Macedonia). 

- Εκκρεμεί η αλλαγή της ονομασίας της Ποδοσφαιρικής Ομοσονδίας της Βόρειας Μακεδονίας, η οοία ρέει να τροοοιηθεί ροκειμένου να ανταοκρίνεται στις ροβλέψεις της Συμφωνίας των Πρεσών.

 

(γ) O Υουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Μουχάρ Οσμάνι δήλωνε: Η Ομοσονδία Ποδοσφαίρου της Μακεδονίας (FFM) είναι ένας ανεξάρτητος και μη κερδοσκοικός οργανισμός ου δεν χρηματοδοτείται αό το κράτος.  

Η Συμφωνία των Πρεσών αναφέρεται σε ιδρύματα ου λαμβάνουν κρατική ειχορήγηση. Αό τη στιγμή ου η FFM δεν λαμβάνει λεφτά αό το κράτος, δεν έχει υοχρέωση να ροσαρμοστεί στη Συμφωνία των Πρεσών.

Κάοιοι ρωτούν γιατί δεν χρησιμοοιείται ο κωδικός NMΚ (North Macedonia), αλλά αυτός ο κωδικός ορίζεται μόνο για τις ινακίδες των αυτοκινήτων, σύμφωνα με τη Συμφωνία Πρεσών.

 

                 δ)             O κ. Κέβιν Λαμούρ της UEFA, ααντώντας στις 14 Ιουνίου στην ειστολή του κ. Αυγενάκη, εισήμαινε ως η UEFA, σε ευθυγράμμιση με άλλα αγκόσμια αθλητικά ιδρύματα όως η Διεθνής Ολυμιακή Ειτροή (ΔΟΕ), βασίζεται στον κωδικό χώρας ISO για να αναγνωρίσει τις ενώσεις-μέλη της και ως η ρακτική αυτή, αναγνωρίζεται σε διεθνές είεδο και είναι λήρως εναρμονισμένη με το άρθρο 1 αράγραφος 3 ε της Συμφωνίας των Πρεσών.

 

                  (ε) Ο κ. Αλ. Τσίρας σε συνέντευξή του στις 14 Ιουνίου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ανέφερε ως η οδοσφαιρική ομοσονδία στη Βόρεια Μακεδονία δεν είναι δημόσια οντότητα με την έννοια ότι είναι ιδιωτικού δικαίου οργανισμός αυτός. Εντούτοις, όως και το Εμορικό Ειμελητήριο άλλαξε όνομα και θα μορούσε να έχει αλλάξει κι αυτή, αν η ελληνική κυβέρνηση είχε εγκαίρως ιέσει στη βάση της καλής ίστης και στη βάση μιας συμφωνίας η οοία βάζει τις βασικές αρχές, αλλά ρέει να εφαρμοστεί

 

2.             Οι αξιωματούχοι των δύο χωρών και της UEFA στηρίζουν την ειχειρηματολογία τους:

- O Υουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας στο εδάφιο ε της αρ. 3 του άρθρου 1 της Συμφωνίας των Πρεσών ου ορίζει ότι οι κωδικοί χώρας για τις ινακίδες αυτοκινήτων του Δεύτερου Μέρους θα είναι NM ή NMK. Για όλους τους άλλους σκοούς, κωδικοί χώρας αραμένουν οι MK και ΜΚD, όως εισήμως αοδόθηκαν αό τον Διεθνή Οργανισμό Τυοοίησης (ΔΟΤ).

- Ο εκρόσωος της UEFA στην ρακτική άλλων αγκόσμιων αθλητικών ιδρυμάτων ου βασίζεται στον κωδικό χώρας ISO και ου είναι λήρως εναρμονισμένη με το άρθρο 1 αράγραφος 3 ε της Συμφωνίας των Πρεσών.

- Ο Υουργός Εξωτερικών της Ελλάδας στο λαίσιο της διεθνούς ρακτικής, της λήρους εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσών και της ροσάθειας διατήρησης μιας θετικής δυναμικής στις διμερείς σχέσεις.

- Ο Υφυουργός Αθλητισμού της Ελλάδας στη διεθνώς αγιωμένη ρακτική ου ειβάλλε να αντανακλάται το ακριβές όνομα κάθε χώρας στις συντομεύσεις/ακρωνύμια.

- Ο κ. Αλ. Τσίρας στο ειχείρημα της καλής ίστης και των βασικών αρχών της Συμφωνίας των Πρεσών (εγκαταλείοντας σήμερα, το ειχείρημα του erga omnes, για το οοίο ριν αό τρία χρόνια καυχιόταν στη Βουλή: Τι ετύχαμε λοιόν εμείς; Πετύχαμε το erga omnes. Έναντι όλων και για κάθε χρήση. Τούτο σημαίνει δεν μορούν να έχουν Εθνική Ομάδα Μακεδονική. Θα έχουν Εθνική Ομάδα  της Βόρειας Μακεδονίας).      

 

3.             Το Συμέρασμα.

 

(α) Το ερί ού ο λόγος ρόβλημα –όως και άλλα ροβλήματα ου αναμένεται να εγερθούν στο μέλλον– ροκύτει αό συγκεκριμένες δυσμενείς για τη χώρα μας ρόνοιες της Συμφωνίας των Πρεσών όως, για αράδειγμα, οι ρόνοιες με τις οοίες:

- Η ιθαγένεια και η είσημη γλώσσα της Βόρειας Μακεδονίας είναι μακεδονική και όχι βορειομακεδονική (άρθρο 1 αρ. 3  β, γ)*.

 - ς κωδικοί της Βόρειας Μακεδονίας για όλους τους άλλους σκοούς, εκτός αό τις ινακίδες αυτοκινήτων, διατηρούνται οι κωδικοί MK και ΜΚD, οι οοίοι είχαν αοδοθεί στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας  αό τον Διεθνή Οργανισμό Τυοοίησης (άρθρο 1 αρ. 3  ε).

 

(β) Με αυτές τις συγκεκριμένες δυσμενείς για τη χώρα μας ρόνοιες της Συμφωνίας των Πρεσών, τα ειχειρήματά μας κατά τις διαραγματεύσεις για  τα εερχόμενα ροβλήματα θα εριορίζονται μοιραία στις (γενικόλογες) βασικές αρχές της Συμφωνίας, την καλή ίστη και την ҹίεση (ου θα ασκήσουμε με οια  άραγε μέτρα ίεσης;).      

 

 

* Για την ρόνοια αυτή βλ.  http://www.antilogoi.gr/Dyo_erwtimata_gia_Symfwnia_Prespwn.html (16.5.2021), όου τίθενται δύο ερωτήματα:

- Ο κ. Τσίρας ζήτησε, κατά τις διαραγματεύσεις για τη Συμφωνία, η ιθαγένεια  και η είσημη γλώσσα του Δεύτερου Μέρους να είναι  Βορειομακεδονική και όχι Μακεδονική, αφού το όνομά του  θα είναι Βόρεια Μακεδονία και όχι Μακεδονία; 

- Αν όχι, γιατί δεν το ζήτησε και, αν το ζήτησε, οια ήσαν τα ειχειρήματα ου τον έεισαν να δεχτεί η ιθαγένεια  και η είσημη γλώσσα του Δεύτερου Μέρους να είναι  Μακεδονική;.