Το Παλαιστινιακό ρόβλημα: Είσημα κείμενα

 

Παρατίθενται στη συνέχεια, σε μετάφραση αό τα αγγλικά κείμενα, τα κύρια σημεία ετά βασικών είσημων κειμένων για το Παλαιστινιακό ρόβλημα:

α. Των Αοφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 242/1967, 338/1973 και 465/1980,

β.  Της Συμφωνίας του Καμ Ντέϊβιντ (17 Σετεμβρίου 1978),

γ. Της Συμφωνίας του Οσλο,

δ. Του Οδικού Χάρτη για την είλυση της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής σύγκρουσης, ου αναγγέλθηκε αό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Κόφι Αννάν εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών, των ΗΠΑ, της Ευρωαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας (του Κουαρτέτου),

ε. Του Σχεδίου Ειρήνης του Αραβικού Συνδέσμου (28  Μαρτίου 2002).

 

 

α. Οι Αοφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

 

l       Αόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 242, 22 Νοεμβρίου 1967

 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας 

1. Βεβαιώνει ότι η εκλήρωση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ααιτεί την καθιέρωση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή ου ρέει να εριλάβει την εφαρμογή των δύο ακόλουθων αρχών:

(ι) Αόσυρση των Ισραηλινών ενόλων δυνάμεων αό τα εδάφη ου κατελήφθησαν κατά την ρόσφατη σύγκρουση,

(ii) Λήξη των εχθροραξιών και σεβασμός και αναγνώριση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ολιτικής ανεξαρτησίας κάθε Κράτους στην εριοχή και του δικαιώματός των Κρατών να ζουν εν ειρήνη σε ασφαλή και αναγνωρισμένα σύνορα χωρίς αειλές ή ράξεις βίας,

2. Βεβαιώνει εραιτέρω την ανάγκη

(α) Για την εγγύηση της ελευθερίας της ναυσιλοΐας στα διεθνή ύδατα στην εριοχή,

(β) Για την είτευξη δίκαιου διακανονισμού του ροβλήματος ροσφύγων,

(γ) Για την εγγύηση του ααραβίαστου των εδαφών και της ολιτικής ανεξαρτησίας κάθε Κράτους στην εριοχή, με μέτρα εριλαμβανομένης της καθιέρωσης αοστρατικοοιημένων ζωνών.

 

l       Αόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ 338, 21-22 Οκτωβρίου 1973

 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας

1. Καλεί όλα τα μέρη της αρούσας σύγκρουσης να σταματήσουν τις εχθροραξίες και να τερματίσουν κάθε στρατιωτική δραστηριότητα αμέσως, και όχι αργότερο αό 12 ώρες μετά τη λήψη της αρούσας αόφασης,

2. Καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να αρχίσουν αμέσως μετά την ανακωχή την εφαρμογή της αόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας 242 (1967) σε όλα της τα μέρη,

3. Αοφασίζει, αμέσως και ταυτόχρονα με την ανακωχή, να αρχίσουν  διαραγματεύσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών με στόχο την καθιέρωση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

 

l       Αόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 465, 1 Μαρτίου 1980

 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας

5. Διαιστώνει ότι όλα τα μέτρα ου ελήφθησαν αό το Ισραήλ για να μετατρέψουν τον φυσικό χαρακτήρα, τη δημογραφική σύνθεση, τη θεσμική δομή ή το status των κατεχόμενων αό το 1967 Παλαιστινιακών και άλλων Αραβικών εδαφών, συμεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, δεν έχουν νομική ισχύ και ότι η ολιτική και ρακτική του Ισραήλ της εγκατάστασης τμήματος του ληθυσμού του και νέων μεταναστών στα εδάφη αυτά συνιστούν κατάφωρη αραβίαση της Τέταρτης Συνθήκης της Γενεύης σχετικά με την Προστασία των Πολιτών σε Καιρό Πολέμου και αρεμοδίζουν σοβαρά στην είτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή, 

6. Αοδοκιμάζει έντονα τη συνέχιση και την εμμονή του Ισραήλ στην ειδίωξη της ολιτικής και της ρακτικής αυτής και καλεί την Κυβέρνηση και τον λαό του Ισραήλ να ακυρώσει τα μέτρα αυτά, να κατεδαφίσει τους υάρχοντες εοικισμούς και συγκεκριμένα να σταματήσει εειγόντως την εγκατάσταση, κατασκευή και  ρογραμματισμό εοικισμών στα κατεχόμενα αό το 1967 Αραβικά εδάφη, συμεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ,

7. Ζητά αό όλα τα Κράτη για να μην αρέχουν στο Ισραήλ οοιαδήοτε βοήθεια ου να μορεί να χρησιμοοιειθεί ειδικά στους εοικισμούς στα κατεχόμενα εδάφη,

8. Ζητά αό την Ειτροή να συνεχίσει να εξετάζει την κατάσταση σχετικά με τους εοικισμούς στα κατεχόμενα αό το 1967 Αραβικά εδάφη, συμεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, να ερευνά την κατά ληροφορίες σοβαρή υοβάθμισηση των φυσικών όρων, ιδιαίτερα των υδάτινων όρων, με σκοό την εξασφάλιση της ροστασίας των σημαντικών αυτών φυσικών όρων των υό κατοχή εδαφών, και να ελέγχει εξονυχιστικά την εφαρμογή της αρούσας αόφασης.

 

β. Η Συμφωνία του Καμ Ντέϊβιντ:

Πλαίσιο για την  την Ειρήνη στη Μέση Ανατολή

 

Συμφωνήθηκε στο Καμ Ντέϊβιντ στις 17 Σετεμβρίου 1978, ανάμεσα στους Α. Σαντάτ, Πρόεδρο της Αιγύτου και Μ. Μέγκιν, Πρωθυουργό του Ισραήλ, αρουσία του Τ. Κάρτερ, Προέδρου των ΗΠΑ.

 

ΠΛΑΙΣΙΟ

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι αοφασισμένα να φθάσουν σε μια δίκαια, σαφή και διαρκή ρύθμιση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με τη σύναψη συνθηκών ειρήνης βασισμένων στις αοφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας 242 και 338.

 

Α. Δυτική Όχθη και Γάζα

 

1. Η Αίγυτος, το Ισραήλ, η Ιορδανία και οι αντιρόσωοι του Παλαιστινιακού λαού ρέει να συμμετέχουν σε διαραγματεύσεις για την είλυση του Παλαιστινιακού ροβλήματος σε όλες τις τυχές του. Για να ειτύχει ο στόχος αυτός, οι διαραγματεύσεις σχετικά με Δυτική Όχθη και τη Γάζα θα ροχωρήσουν σε τρία στάδια:

(α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ειρηνική και εύρυθμη μεταβίβαση της εξουσίας, και λαμβανομένων υόψη των ααιτήσεων για ασφάλεια όλων των μερών, θα υάρξουν μεταβατικές ρυθμίσεις για τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα για μια ερίοδο ου δεν θα υερβαίνει τα έντε έτη. Προκειμένου να αρασχεθεί λήρης αυτονομία στους κατοίκους, στο λαίσιο των συμφωνιών αυτών, η Ισραηλινή στρατιωτική κυβέρνηση και η ολιτική διοίκησή της θα αοσυρθούν μόλις εκλεγεί ελεύθερα μια αρχή αυτοδιοίκησης αό τους κατοίκους των εριοχών αυτών ου θα αντικαταστήσει την υάρχουσα στρατιωτική κυβέρνηση. Οι νέες αυτές ρυθμίσεις ρέει να δώσουν τη δέουσα ροσοχή τόσο στην αρχή της αυτοκυβέρνησης αό τους κατοίκους των εριοχών αυτών όσο και στις νόμιμες ααιτήσεις ασφαλείας των ενδιαφερόμενων μερών.

(β) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα διαραγματευτούν μια συμφωνία ου θα καθορίσει τις εξουσίες και τις ευθύνες της αρχής αυτοδιοίκησης ου θα ασκείται στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα. Θα υάρξει αόσυρση Ισραηλινών ενόλων δυνάμεων και αναδιάταξη των Ισραηλινών δυνάμεων ου θα αραμείνουν σε ροσδιορισμένες θέσεις ασφάλειας. Η συμφωνία θα εριλάβει είσης ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης.

(γ) Η μεταβατική ερίοδος των έντε ετών θα αρχίσει, όταν εγκατασταθεί η αρχή αυτοδιοίκησης στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα.

Το συντομότερο δυνατόν, αλλά όχι αργότερα αό τρία έτη μετά την έναρξη της μεταβατικής εριόδου, θα ξεκινήσουν διαραγματεύσεις για να ροσδιοριστούν το οριστικό status της Δυτικής Όχθης και της Γάζας και η σχέση τους με τους γείτονές τους, και να συμφωνηθεί μια συνθήκη ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και της Ιορδανίας με το τέλος της μεταβατικής εριόδου. Οι διαραγματεύσεις αυτές θα διεξαχθούν μεταξύ της Αιγύτου, του Ισραήλ, της Ιορδανίας, και των εκλεγμένων αντιροσώων των κατοίκων της Δυτικής Όχθης και της Γάζας.

Οι διαραγματεύσεις θα βασιστούν σε όλες τις ροβλέψεις και τις αρχές της Αόφασης 242 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι διαραγματεύσεις θα ειλύσουν, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη θέση των συνόρων και τη φύσης των ρυθμίσεων ασφάλειας. Η λύση αό τις διαραγματεύσεις ρέει είσης να αναγνωρίζει τα νόμιμα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού τις δίκαιες ααιτήσεις του.

2. Όλα τα ααραίτητα μέτρα θα ληφθούν και θα υάρξουν ροβλέψεις ροκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του Ισραήλ και των γειτόνων του κατά τη διάρκεια της μεταβατικής εριόδου και έρα αυτής.

3. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής εριόδου, αντιρόσωοι της Αιγύτου, του Ισραήλ, της Ιορδανίας, και της αρχής αυτοδιοίκησης θα συγκροτήσουν μια διαρκή ειτροή για να αοφασσει με συμφωνία εί των διαδικασιών αοδοχής των εκτοισμένων αό τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα το 1967 ροσώων, μαζί με τα αναγκαία μέτρα για να αοτραεί αναταραχή και αταξία. Άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος μορούν είσης να εξεταστούν αό αυτήν την ειτροή.

 

γ. Η Συμφωνία του Οσλο 

 

Η Συμφωνία του Οσλο ροβλέει τη σταδιακή αοχώρηση των Ισραηλινών ενόλων δυνάμεων αό τη Δυτική Όχθη, την εγκαθίδρυση μιας αλαιστινιακής κυβερνητικής αρχής ου θα ροκύψει αό εκλογές και μια μεταβατική ερίοδο έντε ετών, κατά τη διάρκεια της οοίας τα λέον δυσχερή και ειδικά ζητήματα θα συμφωνηθούν με διαραγματεύσεις.

 

δ. Ο Οδικός Χάρτης (Roadmap) για την είλυση της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής σύγκρουσης

 

Ο Οδικός Χάρτης για την είλυση της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής σύγκρουσης αναγγέλθηκε αό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Κόφι Αννάν εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών, των ΗΠΑ, της Ευρωαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας (του Κουαρτέτου), ο οοίος είε:

 

Ένας τέτοιος διακανονισμός, αοτέλεσμα διαραγματεύσεων μεταξύ των μερών, θα έχει ως αοτέλεσμα τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, δημοκρατικού Παλαιστινιακού κράτους, ου θα ζει με ειρήνη και ασφάλεια δίλα-δίλα με το Ισραήλ και τους άλλους γειτονές του.

Ο διακανονισμός αυτός θα τερματίσει την κατοχή ου άρχισε το 1967, βασιζόμενος στους όρους και αραδοχές της Διάσκεψης της Μαδρίτης, στην αρχή της γης για ειρήνη, στις Αοφάσεις 242, 338 και 1397 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στις συμφωνίες ου έχουν συμφωνηθεί ροηγουμένως μεταξύ των μερών και στη Αραβική ρωτοβουλία ου έχει ροταθεί αό τον Διάδοχο του Θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Αμντουλλάχ και εγκριθεί αό την Αραβική Σύνοδο Κορυφής στη Βυρηττό.  

 

ε. Σχέδιο Ειρήνης του Αραβικού Συνδέσμου της 28ης  Μαρτίου 2002

 

Το Συμβούλιο της Ένωσης των Αραβικών Κρατών στη Σύνοδο Κορυφής, 14η Τακτική Σύνοδο,

Ειβεβαιώνοντας την αόφαση ου ελήφθη τον Ιούνιο 1996 στην Έκτακτη Αραβική Σύνοδο Κορυφής του Καίρου ότι μια δίκαιη ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι η στρατηγική ειλογή των Αραβικών Χωρών, ου θα ειτευχθεί σύμφωνα με τη Διεθνή Νομιμότητα, και ου θα ααιτούσε μια αντίστοιχη δέσμευση εκ μέρους της Ισραηλινής κυβέρνησης

Έχοντας ακούσει τη δήλωση της Αυτής Βασιλικής Υψηλότητος Πρίγκηος Αμντουλλάχ Μιν Αμντουλλαζίζ, Διαδόχου του Θρόνου του Βασίλειου της Σαουδικής Αραβίας, με την οοία η Υψηλότητά του αρουσίασε την Πρωτοβουλία της, ζητώντας την λήρη Ισραηλίτη αοχώρηση αό όλα τα κατεχόμενα αό τον Ιουνίο 1967 Αραβικά εδάφη, σε εφαρμογή των Αοφάσεων 242 και 338 του Συμβουλίου Ασφαλείας, ου ειβεβαιώθηκαν με τη Διάσκεψη της Μαδρίτης του 1991, και την αρχή γη για ειρήνη, και την αοδοχή αό το Ισραήλ ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως ρωτεύουσά του, σε αντάλλαγμα της σύναψης κανονικών σχέσεων στα λαίσια μιας διαρκούς ειρήνης με το Ισραήλ,

Ορμώμενο αό την εοίθηση των Αραβικών χωρών ότι μια στρατιωτική λύση στη σύγκρουση δεν θα ειφέρει ειρήνη και δεν θα ροσφέρει ασφάλεια στα  μέρη, το συμβούλιο:

1. Ζητά αό το Ισραήλ για να εανεξετάσει την ολιτική του και να δηλώσει ότι μια δίκαιη ειρήνη είναι ομοίως η στρατηγική ειλογή του.

2. Περαιτέρω ζητά αό το Ισραήλ για να ειβεβαιώσει:

α. Την λήρη ισραηλινή αόσυρση αό όλα τα κατειλημμένα αό το 1967 εδάφη, συμεριλαμβανομένων των Συριακών Υψωμάτων του Γκολάν στις γραμμές της 4ης Ιουνίου 1967 καθώς είσης και των υόλοιων κατεχόμενων Λιβανέζικων εδαφών στον νότιο Λίβανο.

β. Την είτευγξη μιας δίκαιης λύσης στο ρόβλημα των Παλαιστινίων Προσφύγων ου θα συμφωνηθεί σύμφωνα με το Αόφαση 194 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

γ. Την αοδοχή της καθιέρωσης ενός Κυρίαρχου Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους στα κατεχόμενα αό το 4η Ιουνίου 1967 Παλαιστινιακά εδάφη στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, με την ανατολική Ιερουσαλήμ ως ρωτεύουσά του. 

3. Συνεώς , οι Αραβικές Χώρες βεβαιώνουν τα ακόλουθα:

α. Θεωρούν λήξασα την Αραβο-Ισραηλινή σύγκρουση και ροτείνουν μια συμφωνία ειρήνης με το Ισραήλ, αρέχοντας ασφάλεια για όλα τα κράτη της εριοχής.

β. Εγκαθιδρύουν κανονικές σχέσεις με το Ισραήλ στα λαίσια αυτής της διαρκούςειρήνης.

4. Ειβεβαιώνουν την αόρριψη όλων των μορφών Παλαιστινιακών αιτιάσεων ου συγκρούονται με τις ειδικές εριστάσεις των Αραβικών χωρών υοδοχής.

5. Ζητά αό την κυβέρνηση του Ισραήλ και όλους τους Ισραηλινούς να δεχτούν αυτήν την ρωτοβουλία ροκειμένου να ροστατευθούν οι ροοτικές για ειρήνη και να σταματήσει η αιματοχυσία, ειτρέοντας στις Αραβικές χώρες και το Ισραήλ να ζήσουν εν ειρήνη και με καλή γειτονία και να αράσχουν στις μελλοντικές γενιές ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία.

6. Προσκαλεί την διεθνή κοινότητα και όλες τις χώρες και οργανώσεις να υοστηρίξουν αυτήν την ρωτοβουλία.