Η ουσία των θέσεων μας στο Ευρωαϊκό Συμβούλιο

 

(Ειστολή του Ραφαήλ Πααδόουλου, ομότιμου καθηγητή Θερμοδυναμικής, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 13.1.10)

 

 

Στη Βουλή ελέχθη ως το κλίμα στο Ευρωαϊκό Συμβούλιο ήταν ιδιαίτερα δυσμενές και ως ήταν αοτέλεσμα μάχης το ότι το κείμενο συμερασμάτων ου   συμφωνήθηκε είναι τόσο ολύ βελτιωμένο σε σχέση με αυτό ου ροτάθηκε αρχικά, και κατά συνέεια το καλύτερο δυνατό υό τις εριστάσεις.

Η αξιολόγηση αυτή είναι αντικειμενικά ορθή, αλλά αν ρόκειται να διδαχθούμε κάτι, θα ρέει να εικεντρωθούμε στους λόγους ου δημιούργησαν το δυσμενές κλίμα.

 

Κατ αρχάς, η σουηδική ροεδρία είχε δηλώσει ως η ένταξη της Τουρκίας είναι θέμα υψίστης στρατηγικής ροτεραιότητας για την Ευρωαϊκή Ενωση και η σχετική διαδικασία ρέει να ειταχυνθεί με το άνοιγμα σημαντικού αριθμού νέων κεφαλαίων. Αό την άλλη μεριά, η κοινή θέση της Αθήνας και της Λευκωσίας ήταν ως αν η Τουρκία δεν συμμορφωθεί με τις υοχρεώσεις της αέναντι στην Ε.Ε., θα υάρξουν έστω και μονομερείς κυρώσεις κατά την αξιολόγηση της ενταξιακής της ορείας τον Δεκέμβριο. Με το δεδομένο ότι ο μόνος τρόος ειβολής μονομερών κυρώσεων εν ροκειμένω είναι η άρνηση στο άνοιγμα νέων κεφαλαίων, οι δύο αυτές θέσεις ήταν, αό μήνες ήδη, σε τροχιά αντιαραθέσεως.

Νέα υόμνηση γι αυτό, αν χρειαζόταν, ήλθε με κάοιες μεθοδεύσεις, διαδικαστικές και άλλες, όως:

1. Δημοσιοοιήθηκε ξαφνικά η εισήγηση του Ειτρόου για τη Διεύρυνση κ. Ολι Ρεν για άμεση έναρξη ενταξιακών διαραγματεύσεων με τη FYROM.

Αυτό σχολιάστηκε εκτεταμένα στον αθηναϊκό τύο σαν ροσάθεια για εξασθένηση της θέσεως της ελληνικής λευράς με τη δημιουργία δευτέρου μετώου (στην ουσία ερόκειτο για ρώτο μέτωο, αφού η ροεδρία αοφάσισε να ροτάξει την ερί FYROM συζήτηση αυτής των ερί Τουρκίας).

2. Η ροεδρία διέρρευσε την ληροφορία ως θα εισηγηθεί αναβολή της αξιολογήσεως για έξι μήνες, με το –υονοούμενο– ειχείρημα ως η σχετική συζήτηση, σ αυτή τη χρονική συγκυρία, θα οδηγούσε στον, τελείως ανειθύμητο, τερματισμό των ενταξιακών διαραγματεύσεων της Τουρκίας.

 

Για μήνες η ελληνική λευρά δεν διακρίθηκε για την ροσάθειά της να εξηγήσει στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. την ουσία και τη λογική της ελληνικής θέσεως (όως, για αράδειγμα, το ότι με τον όρο κυρώσεις δεν εννοούμε τη διακοή των ενταξιακών διαραγματεύεων, αλλά και τους λόγους για τους οοίους η διευθέτηση του Κυριακού, των ελλληνοτουρκικών διαφορών και ο εξευρωαϊσμός της Τουρκίας δεν είναι εί θύραις, όως διαφημίζεται, αλλά ιο μακριά αό οτέ άλλοτε.

Ο αιφνιδιασμός της τελευταίας στιγμής ήλθε με την ρόταση όχι για αναβολή, αλλά για κατάργηση της διαδικασίας αξιολογήσεως ου συμφωνήθηκε το 2006.

Η ελληνική λευρά, ύστερα αό τη μάχη ου έδωσε για την αναβολή της συζητήσεως ερί FYROM, αοφάσισε να θέσει το θέμα αυτό εκτός της νέας μάχης για τη βελτίωση του κειμένου των συμερασμάτων. Κατά συνέεια, το μήνυμα αό το κείμενο ου συμφωνήθηκε, αναφορικά με τις κυρώσεις, είναι ως η Τουρκία, ύστερα αό τριετή άρνηση να εκληρώσει τις υοχρεώσεις της, έεισε την Ε.Ε. ως η αξιολόγηση της ενταξιακής της ορείας αό το Ευρωαϊκό Συμβούλιο δεν χρειάζεται.

Και κάτι άλλο ου, κατά τεκμήριο, δεν χρειάστηκε είναι η υογραφή της Αθήνας στη μονομερή δήλωση ροθέσεως για το άγωμα έξι διαραγματευτικών κεφαλαίων, η οοία φέρει μόνο την υογραφή της Λευκωσίας.

Αό ροηγούμενη, συνεή, εμειρία ξέρουμε τι μαθήματα θα αντλήσει αό το μήνυμα αυτό η τουρκική λευρά το ερώτημα είναι τι είδους μαθήματα θα αντλήσει η δική μας λευρά.