Κοσσυφοέδιο:Υοκατάστασητου ΔιεθνούςΔικαίου αό τοΔίκαιο τηςιδιαιτερότηταςτουισχυρότερου.

 

(Άρθροτου ΡαφαήλΠααδόουλου, ομότιμουκαθηγητήΘερμοδυναμικής,ου δημοσιεύτηκεστηνΕλευθερία τουΛονδίνου τοΦθινόωρο 2008)

 

 

Χρειάζεταιερισσότερη ροσοχήστηναντιμετώισητων ιέσεων ουασκούνται στηνΕλλάδα – καικάοιες άλλεςχώρες τηςΕυρωαϊκήςΕνώσεως – γιανααναγνωρίσουντη μονομερή – καιαράνομη –  ανακήρυξητηςανεξαρτησίαςτουΚοσσυφοεδίουμε τοκαθησυχαστικόειχείρημα τηςιδιαιτερότηταςτης εριτώσεωςȹου σημαίνει ωςδεν θα αοτελέσειροηγούμενογια άλλεςμειονοτικέςεριοχές. Ηκορυφαίαιδιαιτερότηταουεικαλούνταιοι υοστηρικτέςτης μονομερούςανεξαρτησίαςείναι ως οιΣέρβοι έχασαν– α το 1999 – τοηθικό δικαίωμανα κυβερνούντοΚοσσυφοέδιο. Ηιδιαιτερότηταόμως αυτήαραέμει και σεκάοιες άλλεςιδιαιτερότητεςου αραλείονται.

 

Ηδιεργασία ουοδήγησε στημονομερήανεξαρτησία τουΚοσσυφοεδίουδρομολογήθηκετο 1999 με τουςβομβαρδισμούςτης τότεΓιουγκοσλαβίαςα το ΝΑΤΟ κατάαράβαση τουδιεθνούςδικαίου, του καταστατικούχάρτου του ΟΗΕκαι τουκαταστατικού χάρτουτου ιδίου τουΝΑΤΟ. Και αρ όλοου είναι κοινόςτόος ως ηβιαιότητα τωνσυγκρούσεωνκαι το ογκούμενοκύμα ΑλβανώνΚοσοβάρωνροσφύγων ροςτην Αλβανίαστην ερίοδο 1998-99εξέθεταν τουΣέρβους στην κατηγορίατηςεθνοκαθάρσεως,η ιδιαιτερότηταουειστρατεύτηκεγια ναδικαιολογηθούνοιβομβαρδισμοίτου ΝΑΤΟ δενήταν ηεθνοκάθαρση, αλλάη γενοκτονίασε βάρος τωνΑλβανών, ουαοδείχθηκεανυόστατη.(Ανυόστατηείσηςαοδείχθηκε ηιδιαιτερότητατης κατοχήςόλων μαζικήςκαταστροφήςστη βάση της οοίαςδικαιολογήθηκε,λίγα χρόνιααργότερα, η είσηςαράνομηεισβολή στοΙράκ α τηΣυμμαχία τωνΠροθύμων).

 

Ηειλογή τηςγενοκτονίαςσαν ιοειστικήςιδιαιτερότηταςσε σχέση με τηνεθνοκάθαρσησχετίζεταιιθανότατα μετην εκτίμησηως είχε ροηγηθείη εθνοκάθαρσητωνκατεχόμενωνεριοχών τη Κύρουκαι τουΚουρδιστάν ατους Τούρκους– και αυτή τηςΠαλαιστίνης ατουςΙσραηλινούς –χωρίς ιδιαίτερεςαντιδράσεις ατη διεθνήκοινότητα.

 

Παρόλα αυτά ηαραβίαση τουδιεθνούςδικαίου α το ΝΑΤΟτο 1999 αοτελείουσιαστικήιδιαιτερότητατης οοίας ηαναστροφή –έστω και κατάτύους –ροκάλεσε μιαάλλη –αραλειόμενη –ιδιαιτερότητα  στηνερίτωση του Κοσσυφοεδίου.Πρόκειται γιατο ψήφισμα του 1244του 1999 τουΣυμβουλίουΑσφαλείας τουΟΗΕ, το οοίο –εκτός α τ άλλα– ορίζει ως τοΚοσσυφοέδιοείναι τμήμα τηςΣερβίας. Τοψήφισμα αυτό –ου αοτελεί τηνομιμοοίησητης εμλοκήςτου ΟΗΕ και τηςαρουσίας τωνδυνάμεων τουΝΑΤΟ στοΚοσσυφοέδιο –φέρει τηνυογραφήκάοιων α τιςχώρες ουρωτοστάτησανκαι ιέζουν γιατην αναγνώρισητης μονομερούςανεξαρτησίας.Δηλαδή οιχώρες αυτές,έχοντας αναγνωρίσειτηνΣερβικότητα  τουΚοσσυφοεδίουτον Ιούνιο του1999, ανακάλυψαναργότερα τηνιδιαιτερότηταȹως οι Σέρβοιαώλεσαν κάθετους δικαίωμαστο Κοσσυφοέδιο,λόγω τωνρογενέστερωναμαρτημάτωντους. Και μεβάση τοσκετικό αυτόζητείται τώρααό χώρες όως ηΕλλάδα, ηΚύρος και κάοιεςάλλες ου έχουντη φωτιά στοσίτι τους νααναγνωρίσουντη μονομερήανεξαρτησίατουΚοσσυφοεδίου.

 

Ηερίτωση τουΚοσσυφοεδίου,βέβαια, είναιμέρος καιυόμνηση τηςδιαχρονικήςροσάθειας τωνεκάστοτεισχυρών τηςγης  νααντικαταστήσουντους διεθνείςκανόνες με τα συμφέροντακαι τιςειδιώξειςτους, μεγνώμονα την ιδιαιτερότητατωνιδιαιτεροτήτωνου εκφράζεταιμε την είκλησηή αράλειψητέτοιωνιδιαιτεροτήτωνκατά ερίτωση.

Ηανατροή όμωςτων διεθνώνκανόνων δενροοιωνίζειτίοτε καλόούτε και γιατους ίδιους τουςισχυρούς, αφούη ισχύς είναιεφήμερη, όωςεύστοχαυενθυμίζει οΘουκυδίδης στοΜηλιακόδιάλογο.

Αόγενικότερηάοψη, οισυνέειες τηςειστροφής στοδίκαιο τουισχυροτέρου  θαοδηγήσουν τηνανθρωότητα –μέσα α τη δίνητης αναρχίαςκαι τωνσυγκρούσεων –σεκαταστροφικάαδιέξοδα.