Οι ροτάσεις της Ευρωαϊκής Ειτροής ερί α ευθείας εμορίου ανάμεσα στην Ε.Ε. και το κατεχόμενο τμήμα της Κύρου στερούνται νομικής βάσεως

 

(Ειστολή του Ραφαήλ Πααδόουλου, Ομότιμου Καθηγητή Θερμοδυναμικής, ου στάλθηκε στην Καθημερινή στις 27.5.10)

 

Ο κ. Θάνος Ντόκος, γενικός διευθυντής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, αναφέρεται σε ειθετικές  ροτάσεις ου, όως λέει, ρέει να γίνουν α τη δική μας λευρά στο Κυριακό. (Ηρθε ο καιρός για ρωτοβουλίες στο Κυριακό Κ.26/5/10).

Παρ όλα αυτά οι ροτάσεις του αρθρογράφου σας είναι, στο βασικό τους σημείο, όμοιες με αυτές ου, αό μήνες τώρα, ροωθεί η Ευρωαϊκή Ειτροή.

Το βασικό σημείο αφορά στο α ευθείας, δια θαλάσσης και αέρος, εμόριο ανάμεσα στην  Ευρωαϊκή Ένωση και τις κατεχόμενες εριοχές της Κύρου.

Οι ροτάσεις της Ειτροής βασίζονται στο συσχετισμό του α ευθείας εμορίου με το ψήφισμα του Ευρωαϊκού Συμβουλίου της 28ης Αριλίου 2004, το οοίο αναφέρεται στην ανάγκη για οικονομική ενίσχυση της τουρκοκυριακής κοινότητας. Στη συνέχεια θεωρείται ως το αευθείας εμόριο μορεί να υαχθεί σε κάοιο άρθρο της Συνθήκης της Λισσαβώνος ου αναφέρεται στο εμόριο ανάμεσα στην ΕΕ και τρίτες χώρες, το οοίο, όως σωστά σημειώνει ο κ. Ντόκος, δεν χρειάζεται ομοφωνία.

Η άοψη αυτή της Ειτροής  αμφισβητείται α τη Νομική Υηρεσία του Ευρωαϊκού Συμβουλίου στη βάση του ότι αραβιάζει το Πρωτόκολλο 10 της Συνθήκης Εντάξεως του 2003, το οοίο ορίζει ως οι κατεχόμενες εριοχές αοτελούν έδαφος της Κυριακής Δημοκρατίας.

Ειροσθέτως, η σημερινή θέση της Ειτροής συγκρούεται με την ρο διετίας θέση της, όταν, στη βάση του ότι η Τουρκία αρνείται να συμμορφωθεί με το Πρωτόκολλο 10, ροκάλεσε το άγωμα οκτώ κεφαλαίων της διαραγματευτικής διαδικασίας.

Εν κατακλείδι ρέει να τονιστεί ως η θέση της ελληνοκυριακής λευράς εί του θέματος είναι ήδη δεδομένη. Η κυβέρνηση Χριστόφιαμετά αό ομόφωνη αόφαση του Εθνικού Συμβουλίου και την, κατά τεκμήριο, συγκατάθεση της Αθήναςανακοίνωσε ότι οι, ερί α ευθείας εμορίου και συσχετισμού του με τη Συνθήκη της Λισαβώνος, ροτάσεις της Ευρωαϊκής Ειτροής στερούνται νομικής βάσεως.