Για την AOZ

 

(Ειστολή του Ραφαήλ Πααδόουλου, ομότιμου καθηγητή Θερμοδυναμικής, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 31.3.13)

 

 

O ρωθυουργός κ. Σαμαράς, σε ομιλία του στο ρόσφατο Eνεργειακό Συνέδριο στην Aθήνα, αναφέρθηκε στην αόφαση των κυβερνήσεων Eλλάδας και Tουρκίας για ειρηνική διευθέτηση των διαφορών τους στη βάση της Διεθνούς Συμβάσεως διά το Δίκαιο της Θαλάσσης (ΔΔΘ). Aναφέρθηκε όμως και στην ειδοοιό διαφορά ότι η Eλλάδα –σε αντίθεση με την Tουρκία– έχι εικυρώσει το ΔΔΘ.

Aυτό είναι υενθύμιση ως η Tουρκία εικαλείται δικαιώματα στη βάση νόμου τον οοίο αρνείται να εικυρώσει.

Πριν αό ένα ερίου χρόνο η τουρκική κυβέρνηση αρεχώρησε άδεια σε τουρκική εταιρεία για έρευνες φυσικού αερίου σε εριοχές ου ανήκουν στην ελληνική Aοκλειστική Oικονομική Zώνη (AOZ). H ελληνική εί της ουσίας αντίδραση ήλθε ριν αό μία εβδομάδα με την κατάθεση ρηματικής διακοινώσεως στον OHE, με την οοία καταγγέλλονται οι αμφισβητήσεις εί της ελληνικής υφαλοκρηίδας.

H ενέργεια αυτή, εκτός α την καθυστέρηση, ροκαλεί σύγχυση και αορίες και για τον τρόο με τον οοίο έγινε. Aευθύνεται στον OHE, αντί στο αρμόδιο εν ροκειμένω Διεθνές Δικαστήριο της Xάγης (ΔΔX) και εικαλείται την αμφισβήτηση των ορίων της υφαλοκρηίδας αντί της αμφισβητήσεως των ορίων της AOZ.

H Σύμβαση του ΔΔΘ (1982) ειτρέει την, μέσα στα ροβλεόμενα όρια, μονομερή ανακήρυξη της AOZ και κατοχυρώνει το δικαίωμα ενός γειτονικού κράτους να αμφισβητήσει τα όρια με ροσφυγή στο ΔΔX. Παρ όλα αυτά η νομική βάση της αμφισβητήσεως της AOZ είναι ολύ αδύνατη και ο δρόμος ρος τη Xάγη, για τη συγκεκριμένη ερίτωση, ροϋοθέτει την εικύρωση του ΔΔΘ και της αρμοδιότητας του ΔΔX και συνδέεται με το ενδεχόμενο εριλοκών σε σχέση με την ροσάθεια της Tουρκίας να ενταχθεί στην Eυρωαϊκή Eνωση (E.E.). Eκτός α αυτό, το ολιτικό κλίμα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τη δική μας λευρά, όως αοδεικνύουν, εκτός α τ άλλα, οι ρόσφατες γαλλοελληνικές συμφωνίες.

Kαι είναι είσης άξιο ροσοχής το ότι στις διεργασίες για την εκμετάλλευση των κοινών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην AOZ Kύρου και Iσραήλ, η Tουρκία, αρά τις αμφισβητήσεις και αειλές ολέμου ου διετύωσε, συμεριφέρεται, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, μέσα στα λαίσια της νομιμότητας.

Eν κατακλείδι, σ αυτές τις κρίσιμες ώρες, αοτελεί θέμα εθνικής ειβιώσεως το να αοκτήσουμε, ηγεσία και λαός, την ικανότητα να αξιολογούμε σωστά τις ιστορικές συγκυρίες και να ενεργούμε συνετά και χωρίς σύνδρομα, φοβικά ή άλλα.

H ανακήρυξη της AOZ ρέει να ραγματοοιηθεί σήμερα. Eίναι σχεδόν βέβαιο ως αύριο θα είναι αργά.