Η λύση του Κυριακού

 

(Ειστολή Ραφαήλ Πααδόουλου, Ομότιμου Καθηγητή Θερμοδυναμικής, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 13.8.13)

 

Η συνεργάτις σας κ. Δώρα Αντωνίου (Καθημερινή, 28-7-13) γράφει: Η οικονομική κρίση ου έληξε την Κυριακή Δημοκρατία και θεωρείται ότι μορεί να λειτουργήσει καταλυτικά, καθώς ένας α τους βασικούς λόγους αροθυμίας των Κυρίων να υερψηφίσουν, το 2004, το Σχέδιο Ανάν είχε θεωρηθεί η αροθυμία τους, τότε, να θέσουν σε κίνδυνο την οικονομική ευημερία ου αολάμβαναν. 

Παρ όλα αυτά, αυτοί ου διάβασαν το Σχέδιο Ανάν κατέληξαν στο συμέρασμα ότι καταψηφίστηκε α τη μεγάλη λειοψηφία των Ελλήνων της Κύρου, εειδή στο όνομα της διευθετήσεως του κυριακού ροβλήματος, οδηγεί στην κατάλυση της Κυριακής Δημοκρατίας.

 

Σε σχέση με το αοτέλεσμα νέων συνομιλιών, ανάμεσα στα εμλεκόμενα μέρη, η συνεργάτις σας θεωρεί ότι τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι λίγο ώς ολύ γνωστά και αναμενόμενα.

Το γνωστόν, με βάση την ροϊστορία του Κυριακού, είναι ότι η δική μας λευρά μεν ειδιώκει εανένωση της Κύρου στη βάση των αρχών της Δημοκρατίας για όλους τους νόμιμους ολίτες του νησιού, η τουρκική λευρά δε ειμένει σε διαίρεση στη βάση εθνοτικών και θρησκευτικών κριτηρίων.

Κατά συνέεια, ένα α τα θεμελιώδη σφάλματα ου οδήγησαν στα αδιέξοδα του 2004 είναι ότι κάτω αό τις ιέσεις των γνωστών ασόνδων φίλων αρχίσαμε διακοινοτικές συνομιλίες, χωρίς συμφωνημένη βάση, χωρίς να ξέρουμε ού ηγαίνουμε.

 

Και το μήνυμα ου ρέει να στείλουν οι κυβερνήσεις της Αθήνας και της Λευκωσίας είναι ότι η εανάληψη του λάθους είναι ανωφελής και ανείτρετη.

Αυτό σημαίνει ροσυμφωνία μεταξύ των δύο λευρών σ ένα ερίγραμμα αρχών ή κόκκινων γραμμών - κάτι ου θα βοηθήσει και τους εν δυνάμει μεσολαβητές.