Τοέλλειμμαοικονομικήςαξιοιστίαςδιευρύνεται μετην άκριτηεκλογολογία-αροχολογία,με διακομματικήευθύνη

 

(Ειστολήτου ΡαφαήλΠααδόουλου, ομότιμουκαθηγητήΘερμοδυναμικής,ου στάλθηκε στηνΚαθημερινήστις 12.2.09)

 

 

Οτομέαςοικονομίας τουΠΑΣΟΚεισημαίνει ως,με βάση τηντελευταίαέκδοση τριετών ομολόγων, τοειτόκιοδανεισμού τουΕλληνικούΔημοσίου είναιόχι μόνο ολύυψηλότερο αόαυτό τηςΓερμανίας,αλλά είσηςσημαντικά υψηλότεροαό αυτό τωνάλλωνμεσογειακώνχωρών-μελώντης ΕυρωαϊκήςΕνώσεως ουείσης έχουνυψηλό δημόσιοχρέος. Και αυτό,λέει το ΠΑΣΟΚ,αοδεικνύει τοέλλειμμααξιοιστίαςτων διεθνών χρηματαγορώνρος την κυβέρνησητης ΝέαςΔημοκρατίας.

                 

Δυστυχώς,για τη Χώρα –αλλά και για τοΠΑΣΟΚ – το θέμαδεν είναι τόσοαλό. Γιατί δενδιαφεύγειβέβαια τηνροσοχή τωνδιεθνών χρηματαγορών,αλλά όχι μόνο,ότι:

1.      Τοδημόσιο χρέοςδιογκώθηκεανεξέλεγκτασαν συνέεια  τηςǹολιτικής τωνκυβερνήσεωντης δεκαετίαςτου 80.

2.      Τοχρέος αυτόσήμερααντιστοιχείστα 95% ερίου τουΑκαθάριστουΕθνικούΠροϊόντος (ΑΕΠ).Αυτό σημαίνειως η ροσάθειατων μετά το 1990κυβερνήσεων ναμειώσουν τοχρέος σε σχέσημε το ΑΕΠ είχεενιχρά μόνοαοτελέσματα.

3.      Ηδιαίστωσηαυτή είναιιδιαίτεραεντυωσιακήγιατί το ΑΕΠαυξήθηκε – σεονομαστικέςτιμές – κατά 7%ερίου ετησίωςστα τελευταία 15χρόνια καιυήρξε και μιαεφ άαξ αύξησήτου κατά 15%ερίου σαναοτέλεσμα τηςαογραφής του 2004.Το ότι τοδημόσιο χρέοςδεν μειώθηκεσημαντικά σεσχέση με το ΑΕΠσ αυτή την ερίοδοαντανακλά, σεμεγάλο βαθμό,το ότι το χρέοςαυτό ήταν οαοδέκτης τωνσυνεειών της δημιουργικήςλογιστικής,τουετεροχρονισμούτων δαανών, τουαλόχερουδανεισμού τωνΔΕΚΟ με εγγύησητου Δημοσίουκαι άλλωντινών, ουεφαρμόστηκανα όλες τιςκυβερνήσεις.

 

Κατάσυνέεια, ηεισκόηση τουθέματος α τιςδιεθνείςχρηματαγορές,αλλά όχι μόνο,είναισημαντικάευρύτερη ααυτή της ομάδαςοικονομίας τουΠΑΣΟΚ. Και σαυτή τη βάση ηαξιολόγηση τηςολιτικής τηςΝ.Δ – ιδιαίτερααυτής της ήιαςροσαρμογής –δεν είναιευνοϊκή, αλλάτο έλλειμμααξιοιστίαςδενεριορίζεταιμόνο στην αρούσακυβέρνηση αλλάκαι σ αυτήν ου,εν καιρώ, θα τηνδιαδεχθεί.Εκείνο όμως ουθα μορούσε ναλείει αυτέςτις κρίσιμεςώρες είναι τοότι τοέλλειμμα αξιοιστίαςδιευρύνεταισημαντικά ατην άκριτη καιανιστόρητηεκλογολογίακαιαραχολογίαγια την οοία ηευθύνη είναιείσηςδιακομματική.