Πού οιδιαφορέςευρωαίων καιαγγλοσαξόνωνηγετών στηναντιμετώισητηςοικονομικήςκρίσης;

 

(Ειστολήτου ΡαφαήλΠααδόουλου, ομότιμουκαθηγητήΘερμοδυναμικής,ου στάλθηκε στηνΚαθημερινήστις 8.3.09)

 

 

Τηστιγμή τηςκρίσης οιΑγγλοσάξονεςηγέτες, κληρονόμοιτουραγματισμού,τολμούν τηναυτοϋέρβασηκαι αφήνουνίσω τιςροκαταλήψειςκαι τα φιλελεύθεραστερεότυαγράφει ο κ. Ν.Ξυδάκης(Καθημερινή 7Μαρτίου) καιροσθέτει: Τηνίδια στιγμή οιΕυρωαίοιηγέτεςμοιραίοι,άβουλοι,καθηλωμένοιστις συνταγέςτων 90ςκηρύσσουναλληλεγγύηστις Τράεζες καιστρέφουν τανώτα στιςληττόμενεςκοινωνίες. Αυτήη εθελοτυφλίαείναι η κρίση.

                 

Οιαξιολογήσειςαυτέςακούγονταιερίεργα γιατί, σεαντίθεση μετον κρατικόαρεμβατισμότης Ευρώης, ταφιλελεύθεραστερεότυα  ήταν, αόαιώνες, στοείκεντρο της Αγγλοσαξονικήςολιτικήςφιλοσοφίας.Και η σημερινήκρίση, ου είναιαοτέλεσμα τηςαραφοράς στηλειτουργία τηςαυτοελεχόμενηςαγοράς –καθώςκαι αυτής τηςαφροσύνης καιτης αληστίας –έχει σαφείςΑγγλοσαξονικέςκαταβολές. Καιαρ όλο ου δενείναι σωστό νααμφισβητήσεικανείς τηθέληση και τιςροθέσεις του νέουΑμερικανούΠροέδρουχρειάζεταιολύς χρόνοςγια ναεκτιμηθεί τοόσο βαθιές θαείναι οι ρωγμές  ου θααφήσεις τοέρασμά τουστις ρίζες τουσυστήματος.Στην ερίτωσηόμως τουΒρετανούΠρωθυουργού τοθέμα είναιδιαφορετικό. Οκ. Brown είναιυέρμαχος καιρωτεργάτηςτηςειδωλολατρίαςτης ελεύθερης,χωρίς κρατικέςαρεμβάσεις,αγοράς καικατηγορούσε,ριν αό λίγουςμήνες ακόμα,του Ευρωαίουςηγέτες γιαατολμία, εειδήδενσυμφωνούσαν σεερισσότερηαελευθέρωσητων αγορώνιδιαίτερα τηςαγοράς εργασίας.Και όσοειστικός – ήαοτελεσματικός– μορεί ναείναι οσημερινός κ. Brownου, στο όνομαροφανώς τουǹραγματισμού,αοφάσισε  ναανατρέψει τονεαυτόν του καιζητά τηνκαθιέρωσηκρατικών και διεθνώνελεγκτικώνμηχανισμών γιανα αντιμετωιστείη κρίση;

 

                  Φαίνεταιως οιιδιότητες καιη ικανότητατων Αγγλοσαξόνωνηγετώνευνοούνταιδυσανάλογα αόκάοιεςαοστάσεις –γεωγραφικέςκαι άλλες –γιατί οιαόψεις του κ.Ξυδάκη δενσυμίτουν μεαυτές της μεγάληςλειοψηφίαςαυτών ου ζουντην τρέχουσα ραγματικότηταστηνΑγγλοσαξονικήλευρά του λόφου  όωςαυτήαοτυώνεται σεμια σειρά αό συγκριτικάστοιχεία, όως:

1.      Α τηναρχή τηςκρίσεως ορυθμός αυξήσεωςτης ανεργίαςστιςΑγγλοσαξονικέςχώρες είναισημαντικάυψηλότερος ατον αντίστοιχομέσο όρο στιςχώρες τηςΕυρωζώνης. Τοίδιο ισχύει καιγια το βάθοςτης υφέσεως.

2.      Οαριθμός τωνΑμερικανικώνΤραεζών ουεριήλθαν στονέλεγχο τουκράτους (25 α τηναρχή του 2009)είναιμεγαλύτερος ατον αριθμό των Τραεζώνου είχαν τηνίδια τύχη στιςχώρες της Ευρωζώνης.

3.      Στονβαθμό ου μορείνα γίνουνεκτιμήσεις, οιτοξικέςεενδύσεις τωνΒρετανικώνΤραεζών ου, γιαλόγουςǹραγματισμούαλλά όχιαλληλεγγύηςρος τιςΤράεζεςετέθησαν υότην εγγύησητου κράτους,υολογίζονταισε ολλέςεκατοντάδεςδισεκατομμυρίωνλιρών. Αυτόσημαίνει ως, ανένα σημαντικόμέρος τωνεγγυήσεωναυτώνκαταέσει, τοκράτος ρέει νακαταφύγει στηνεκτύωσηνομίσματος μεό,τι αυτόσυνεάγεται.

                  Ηραγματικότητααυτήυογραμμίζειτο ότι τα δευτερογενήστεγαστικά δάνεια  και ταδομημέναȹαράγωγά τους(αν ο όροςθυμίζει τίοτα)είναι ροϊόντατηςΑγγλοσαξονικήςιδιοφυίας και ηαρουσία τουςστην Ευρωζώνηείναιδευτερογενής.Η εξήγηση τουεριέργου ότιοι Ευρωαίοιηγέτες (σε αντίθεσημε τουςΑγγλοσάξονες)κήρυξαναλληλεγγύηρος τιςΤράεζες, καιάλλα τινά, θαρέει ίσως, να συσχετιστεί,εκτός α τ άλλα,με τηναυτοϋέρβαση.