Οι ιρουέτες του κ. Γιάννη Πρετεντέρη!

Του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.        Ακούγοντάς τον στο Δελτίο των 8 και διαβάζοντας αυτά ου γράφει στις δυο γνωστές εφημερίδες, ανακαλύψαμε, σιγά-σιγά, τα τέσσερα (μέχρι σήμερα) στάδια ροσέγγισης του Προγράμματος ροσαρμογής της Χώρας (της συμφωνίας της 26ης Οκτωβρίου 2011 και των μετέειτα) αό τον κ. Πρετεντέρη.

Τα αραθέτουμε, με τα εντός εισαγωγικών αρμένα μόνο αό τα γραφτά του (τα τηλεοτικά μας είναι δύσκολο να τα συγκρατήσουμε).

Στάδιο 1ο.  Ξεκίνημα με εαίνους:  Το Πρόγραμμα σαφής και σοβαρός οδικός χάρτης.

- Ποτέ άλλοτε ο λανήτης δεν φέρθηκε τόσο γενναιόδωρα σε ια χώρα 11 εκατουρίων κατοίκων Εφεξής (και αν δεν βάλουε τα χεράκια ας να βγάλουε τα ατάκια ας) η γενική ορεία του τόου διαθέτει έναν σοβαρό οδικό χάρτη (29/10/2011).

- Το ζητούενο είναι να διασφαλιστεί η εφαρογή της συφωνίας της 27ης Οκτωβρίου και η συνέχιση της δανειοδότησης. Και αέσως ετά, εφόσον το ρόβληα του χρέους καταστεί λιγότερο δυσβάσταχτο, να ει στο τραέζι το εόενο κρίσιο ρόβληα της ελληνικής οικονοίας: η ύφεση (6/11/2011)

- Τώρα φαίνεται να υάρχει ένα λαίσιο - κάτι σημαντικό για τη χώρα μας, στο μέτρο ου ειβεβαιώνονται οι αοφάσεις της 26ης Οκτωβρίου...

Η Ελλάδα έχει εριθώριο έως το 2015 για να ροσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να κατοχυρώσει τη θέση της στο ευρώ. Πλέον όμως ξέρει τι ρέει και τι έχει να κάνει (12/12/2011).

- Για ρώτη φορά αό το 2009 η χώρα έχει μροστά της έναν σαφή οδικό χάρτη

Η κυβέρνηση ου θα ροκύψει αό τις εκλογές θα αναλάβει με νωή λαϊκή εντολή να διαχειριστεί μια νέα και ιο σταθερή κατάσταση (2/1/2012).

Στάδιο 2ο. Στροφή στην κατάκριση: Το Πρόγραμμα ανεφάρμοστο και εικίνδυνο.

Εδώ, δηλαδή, δεν ιλούε για αστοχίες ή αοκλίνουσες ροβλέψεις ή καθυστερήσεις Αλλά για βασικές αραδοχές ή καίριες αντιφάσεις στην ίδια τη λογική του ρογράατος ροσαρογής, οι οοίες καθιστούν το ρόγραα και ανεφάροστο αλλά και εικίνδυνο (7/1/2012).

Στάδιο 3ο. Εάνοδος στους εαίνους: Με το Πρόγραμμα, μας χαρίζουν ένα σωρό λεφτά.

το PSI χάρη μας κάνουν!

Τη στιγμή ου ζητάμε να μας χαρίσουν ένα σωρό λεφτά και να αοληρώσουμε τα υόλοια με ευνοϊκότερους όρους, ακούω διάφορους σουλατσαδόρους να μιλούν για εαχθή δανειοδότηση ή για ύοτη αλλαγή του νομικού καθεστώτος του χρέους ή για μυστικές διαραγματεύσεις με τους τοκογλύφους (11/1/2012). 

Στάδιο 4ο. Προσχώρηση (μέχρι στιγμής) στην καταστροφολογία: Δεν φαίνεται να υάρχει ραγματική ελίδα. Το Πρόγραμμα θα αοτύχει.

- Το ραγματικό ρόβλημα δεν είναι λέον μόνο η οικονομική κρίση της χώρας. Αλλά και ού θέλουν να την οδηγήσουν οι ααιτήσεις και το σχέδιο των δανειστών της

Οως έχουν λοιόν διαμορφωθεί τα ράγματα, δεν φαίνεται να υάρχει ραγματική ελίδα (5/2/2012).                     

- Το σημερινό σχέδιο διάσωσης της Ελλάδας θα έχει αλώς την τύχη του ροηγούμενου

 Η Τρόικα και η κυβέρνηση ορεύονται αγιδευμένοι σε έναν ακροδεξιό οικονομικό δογματισμό (29/2/2012).

2.      Όταν με τέτοιου είδους αναλύσεις και σχολιασμούς βομβαρδίζονται καθημερινώς, αό τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, οι ολίτες, οια εριμένουμε να είναι η αντίδραση του χειμαζόμενου αό την κρίση λαού;  

3.        Για την ληρότητα του κειμένου, και για να μην τον αδικήσουμε, ας υενθυμίσουμε και κάοιες αλαιότερες αόψεις του κ. Πρετεντέρη (χωρίς αναφορά σε άλλες, διαφορετικές, αόψεις του για τα ζητήματα αυτάγια να μη μακρύνει το κείμενο και βαρεθεί ο αναγνώστης):

(α) Περί ιέσεων και εκβιασμών της Τρόικας.

- Όοιος ζει με δανεικά είναι αναγκασμένος να ζει με τις ιέσεις των δανειστών του (2/12/2009)

- Η Ευρωαϊκή Ειτροή, το Εco/Fin, η Ευρωαϊκή Κεντρική Τράεζα, οι διεθνείς οίκοι, ο Τύος, οι αγορές, όλοι μαζί ιέζουν να κάνουμε αυτό ου δεν δείχνουμε καμία διάθεση να αναλάβουμε αό μόνοι μας: το νοικοκύρεμα της οικονομίας (29/11/2009).

(β) Περί της εθνικής μας αξιορέειας.

- Αμφισβήτηση της κυριαρχίας της ελληνικής κυβέρνησης. Σιγά την είδηση!

Η δημιουργία της ΟΝΕ έχει εκχωρήσει τους βασικότερους μοχλούς άσκησης οικονομικής ολιτικής σε ένα υερεθνικό σύνολο στο οοίο μετέχει και η Ελλάδα.

Ο λόγος είναι αλός: Δεν μορεί να υάρξει κοινό νόμισμα με αοκλίνουσες οικονομικές ολιτικές. Αό τη στιγμή ου το ευρώ είναι ένας συνεταιρισμός, οι υόλοιοι συνεταίροι έχουν εύλογο συμφέρον και ενδιαφέρον να μην αφήνουν καμία Ελλάδα να κάνει του κεφαλιού της (10/1/2010).  

- Οι εριορισμοί δεν ροέκυψαν σήμερα. Αλλά έως τώρα δεν είχα δει να μας ενοχλούν ιδιαίτερα Τσεώναμε τα ακέτα, τις ειχορηγήσεις και τις ειδοτήσεις χωρίς ολλούς αναστεναγμούς για τη χαμένη εθνική αξιορέεια.

Πότε ενοχληθήκαμε; Οταν η ίδια Ευρωαϊκή Ενωση στην οοία ελευθέρως μετέχουμε και αό την οοία οικειοθελώς εισράττουμε μας υενθύμισε ότι δεν έχουμε μόνο δικαιώματα αλλά και υοχρεώσεις. Τις στοιχειώδεις υοχρεώσεις, δηλαδή, για να μην τιναχθεί στον αέρα το κοινό νόμισμα (1/11/2011).

(γ) Περί μονοδρόμων, διαραγμάτευσης και κόκκινων γραμμών.

- Ακούω και άλι διάφορες ανοησίες για τις νεοφιλελεύθερες συνταγές ή για τον μονόδρομο των Βρυξελλών. Ποιες συνταγές και οιος μονόδρομος; Είναι νεοφιλελεύθερη συνταγή να μην ξοδεύεις ερισσότερο αό όσα έχεις, να μη ζεις με δανεικά και να μην κυκλοφορείς καταχρεωμένος;

Και είναι αριστερή ειλογή να συμεριφέρεσαι ως φτηνός κομιναδόρος ου ουλάει μούρη με δανεικά και κοροϊδεύει την κοινωνία για να το κρύψει;

Οι Βρυξέλλες, η Τράεζα της Ελλάδος, οι διεθνείς οικονομικοί οίκοι, όλος αυτός ο νεοφιλελεύθερος συρφετός ου ταράζει την εθνική αμεριμνησία μας, δεν μας λέει κάτι ου ειτάσσει η μία ή η άλλη ιδεολογία, αλλά ου ροκύτει αό μια στέρεη κοινή λογική (25/10/2009).

- Τι εριθώρια διαραγματεύσεων υάρχουν για μια χώρα ου χρεοκόησε με τον ιο αταγώδη τρόο;

Η Ευρωαϊκή Ενωση και το ΔΝΤ θα ειβάλουν αυτό ου νομίζουν ορθό και θα ειτηρήσουν την εφαρμογή του   

Η κυβέρνηση θα ορευθεί την εόμενη τριετία χέρι χέρι με τους ελεγκτές της Ευρωαϊκής Ειτροής και του ΔΝΤ (25/4/2010)

(δ) Περί του γιατί μας την έφτουν.

Γιατί μας την έχει έσει τόσο χοντρά ο διεθνής Τύος;  

Το λάθος βρίσκεται στους εαυτούς μας. Κι όσο καθυστερούμε να το αντιληφθούμε, να το αραδεχτούμε και να το διορθώσουμε, τόσο ερισσότερο θα μας την έφτουν (31/1/2010 ).