Για το ψήφισμα των 330 ευρωβουλευτών ερί των κανόνων δικαίου στην Ελλάδα

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

Πρώην Γενικού διευθυντή Οικονομικού ΔΕΗ

 

1.             Αό το με ημερομηνία 7.2.2024 13:43 Δελτίο Τύου*  για το έγγραφο εργασίας της "Ειτροής Ελευθεριών, Δικαιοσύνης & Εσωτερικών Υοθέσεων" για τους κανόνες δικαίου στην Ελλάδα, ροκύτει ως η Δικαιοσύνη και η κατάσταση στα ΜΜΕ βρίσκονται στο κέντρο της κριτικής της Ειτροής αυτής. 

                  Στο Δελτίο Τύου, αναφέρεται ότι οι  ευρωβουλευτές:

                  - Αναφορικά με την Δικαιοσύνη, εισημαίνουν την "ελαττωματική οιότητα των δικαστικών αοφάσεων" σε ζητήματα όως το "λογισμικό κατασκοίας", η  "αστυνομική βία", η  "κακοοίηση μεταναστών", η "καταστροφή του τραίνου στα Τέμη" και την "διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών".

                  - Αναφορικά με τον λουραλισμό των ΜΜΕ και την ασφάλεια των δημοσιογράφων, εκφράζουν αράονα για την έλλειψη ροόδου στην έρευνα για τον φόνο του Γιώργου Καραϊβάζ τον Αρίλιο 2021, καταγγέλουν ότι οι δημοσιογράφοι υόκεινται σε σωματικές αειλές και λεκτικές ειθέσεις (και αό υψηλόβαθμους ολιτικούς), αραβιάσεις του αορρήτου τους με λογισμικό υοκλοής και καταχρηστικές αγωγές, ακόμα και αό το εριβάλλον του ρωθυουργού, και εκφράζoυν ανησυχίες για την ανεξαρτησία της εθνικής ραδιοτηλεοτικής ρυθμιστικής αρχής, τη συγκέντρωση των ΜΜΕ στα χέρια ολιγαρχών και την κατανομή των κρατικών  ειχορηγήσεων.           

 

2.             Τις αιτιάσεις του Ψηφίσματος για την Δικαιοσύνη τις ανασκεύασε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με Αόφασή της**, στην οοία συμερασματικά εισημαίνεται ότι:

                  - Οι αιτιάσεις του Ψηφίσματος είναι αόριστες, χωρίς τεκμηρίωση, χωρίς αμεροληψία και αοτελούν ευθεία αρέμβαση στο έργο της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

                  - Για την υόθεση των υοκλοών, οι υοδείξεις του Ψηφίσματος αοτελούν ανείτρετη αρέμβαση στην έρευνα των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών η οοία είναι σε εξέλιξη.

                  - Για την τραγωδία των Τεμών, σε ό,τι αφορά τα μη ολιτικά ρόσωα η Δικαιοσύνη έχει ροχωρήσει σημαντικά τις έρευνες. Σε ό,τι αφορά τυχόν ευθύνες ολιτικών ροσώων, η Δικαιοσύνη δεν έχει καμμία αρμοδιότητα να τις ερευνήσει, καθώς την αρμοδιότητα της έρευνας για τις ευθύνες των ολιτικών το Ελληνικό Σύνταγμα την έχει αναθέσει μόνο στη Βουλή.

 

3.             Οι ισχυρισμοί του Ψηφίσματος για "σωματικές αειλές, λεκτικές ειθέσεις και καταχρηστικές αγωγές κατά δημοσιογράφων, ανησυχίες για την ανεξαρτησία της εθνικής ραδιοτηλεοτικής ρυθμιστικής αρχής, συγκέντρωση των ΜΜΕ στα χέρια ολιγαρχών, κατανομή των κρατικών  ειχορηγήσεων"  είναι ροσβλητικοί για τον δημοσιογραφικό κόσμο, τα  στελέχη και τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ.          

                  

4.             Η Αξιωματική αντιολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ  ως κόμμα και τα στελέχη του ατομικά, με την άκριτη στήριξή τους στο άνω Ψήφισμα -ου φτάνει μέχρι το σημείο να συμφωνούν με την ααίτησή του να στερηθεί η Ελλάδα ευρωαϊκών οικονομικών όρων- συνεχίζουν μέχρι σήμερα τις εί χρόνια  ειθέσεις τους κατά δύο βασικών θεσμών των  Δημοκρατικών ολιτευμάτων, της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης και της Ελευθεροτυίας.       

                 

                  (α) Κατά της Δικαιοσύνης,

                  (ι) Με την έκδοση κομματικών καταδικαστικών "αοφάσεων", και μάλιστα ριν η Δικαστική Εξουσία ολοκληρώσει τις έρευνες και αοφασίσει για τις υό κρίση υοθέσεις.

                  Χαρακτηριστικό αράδειγμα η ερίτωση του κ. Σταύρου Παασταύρου, τον οοίον ο ΣΥΡΙΖΑ εί έξι χρόνια -μέχρι τη δικαίωσή του με αμετάκλητη Δικαστική αόφαση- τον καταδίωκε, τον σίλωνε και τον καταδίκαζε, ακόμα και μέσα στη Βουλή  με ύρινους λόγους του κ. Aλ. Τσίρα.

                  (ιι) Με λήθος ειθετικών δηλώσεων κατά των Οργάνων της Δικαιοσύνης και των Δικαστών, ελάχιστο δείγμα των οοίων οι ακόλουθες***:

                  - 7.2.2024 Π. Πολάκης: "Αν αλλάξουμε τη δικαιοσύνη, ναι. Αν δεν την αλλάξουμε, όχι" (Αάντησή του σε ερώτηση "αν θα βάλουμε φυλακή τους αατεώνες, κλέφτες, κορίτες, λαμόγια").

                  - 5.10.2023 και 15.09.23 Στ. Κασσελάκης: "Η δικαιοσύνη είναι ο μεγάλος ασθενής".

                  - 14.9.2023 Στ. Κασσελάκης: Γουστάρω να ξεδοντιάσω δικαστικούς και δημοσιογράφους".

                  - 10.4.2023 Ν. Παάς: "Η μόνη χρησιμότητα του σκετικού (της με ψήφους 13-0 καταδικαστικής γι' αυτόν Αόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου) είναι αυτή του ροεκλογικού φυλλαδίου της Νέας Δημοκρατίας. Έχει όση αξία έχουν και οι δεσμεύσεις Μητσοτάκη".

                  - 24.2.2023 Ν. Παάς: "Η δίκη αυτή ήταν ολιτική. Για κάοιους δικαστές αθώος είναι όοιος ζημιώνει το δημόσιο και ένοχος όοιος με τις ενέργειες του εξασφαλίζει χρήματα για το δημόσιο. Έγινε για να κρύψει ο Μητσοτάκης τη λεηλασία του δημοσίου χρήματος, τους 'γαλάζιους κοριού' και τις 'γαλάζιες ακρίδες'".      

                  - 25.12.2022 Μ. Καλογήρου: "Οι ολίτες κλονίζονται και έτσι φτάνουν σε οσοστό 70% να θεωρούν ότι η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι εξαρτημένη αό την ολιτική ηγεσία. Όλα αυτά είναι όψεις της δικαστικής αρακμής της εριόδου 2019-2022".

                  - 17.7.2017 Αλ. Τσίρας: "Υάρχει μία αντιμετώιση αό την λευρά της τακτικής δικαιοσύνης ου δεν βοηθάει και ροστατεύει ολλές φορές τους κακοληρωτές εργοδότες".

                  - 5.7.2017 Δ. Πααγγελόουλος:          "Στα εξολιστικά οι μίζες έεφταν βροχή και η δικαιοσύνη έβαλε ωτοασίδες. Εγώ θα μερολητήσω υέρ τους. Δεν θα σκεφτώ είχαν ολιτικές ή ειχειρηματικές εξαρτήσεις ή άλλα συμφέροντα,  θα σκεφτώ, είτε ότι ήταν ανεαρκείς, είτε ότι  υέκυψαν σε ιέσεις ανωτέρων τους".

                  - 16.6.2016 Π. Πολάκης: "Μεγάλη μερίδα των δικαστών είναι εξαρτώμενοι ή στο αραδικαστικό κύκλωμα του αρελθόντος ή του αρόντος".

                 

                  (β) Κατά της Ελευθεροτυίας, με δηλώσεις της ηγεσίας και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ κατά δημοσιογράφων και  ΜΜΕ,  ελάχιστο δείγμα των οοίων οι ακόλουθες***:

                  - 14.9.2023 Στ. Κασσελάκης: "Γουστάρω να ξεδοντιάσω δικαστικούς και δημοσιογράφους".

                  - 12.8.2022 Αλ. Τσίρας:          Άρθρο σε εφημερίδα, για σχέδιο θεσμικής εανεκκίνησης ου θα αφορά και την λειτουργία των ΜΜΕ.

                  - 3.6.2022 Π. Πολάκης:  "Διεφθαρμένοι δημοσιογραφίσκοι των Πετσοταϊσμένων Χ..., Ε..., Π..., Ο..., Π..., Ζ... και λοιά Πληρωμένα Ζαρζαβατικά και Λιβανηστήρια του Μητσοτάκη".

                  - 17.2.2021 Αυγή: "Η εικονιζόμενη κα Κ... εέλεξε να δημοσιοοιήσει τη φωτογραφία με τον ρωθυουργό στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης".

                  - 5.6.2019 Κ. Μαλάφας: "Γιατί ειμένετε στη λέξη είδομα ου είναι λέξη του κ. Μητσοτάκη; Να μην ξαναχρησιμοοιήσετε τη λέξη". 

                  - 4.6.2019 Π. Σκουρλέτης: "Έχουμε συγκεκριμένα μέσα ου δεν υηρετούν την ενημέρωση αλλά είναι εντεταλμένα μέσα, υηρετούν ένα αντικυβερνητικό σχέδιο, υάρχει ακτωλός χρημάτων αό διάφορους ρόθυμους οικονομικούς κύκλους ου ροστρέχουν για αρωγή στη ΝΔ".

                  - 6.9.2018 Μ. Καλογήρου: Προειδοοίησε ότι "η ανααραγωγή του 'κατασκευασμένου και συκοφαντικού' ρεορτάζ των Financial Times αό ελληνικά μέσα ενημέρωσης ή ακόμη και α' οοιοδήοτε ρόσωο θ' αντιμετωιστεί με τον δέοντα τρόο".

                  - 19.8.2016  Non paper Μαξίμου: "Όταν η δημοσιογραφική αλητεία συναντά την ολιτική αόγνωση της διαλοκής και των φερέφωνών της".

 

* https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240202IPR17312/parliament-concerned-about-very-serious-threats-to-eu-values-in-greece, σε μετάφραση του γράφοντος.

** Με λειοψηφία 49 μελών, σε σύνολo 62 (13 μέλη είχαν τη γνώμη ότι το θέμα ήταν ολιτικής φύσεως και δεν μορούσε να αοτελέσει αντικείμενο της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου).   

*** Με τις ημερομηνίες της δημοσίευσής τους.