Γιατις αοφάσειςτου Εισαγγελέατου ΑρείουΠάγου κ. Γ.Σανιδά, για τοΒατοέδιο

  

(Ειστολήτου Ραφαήλ Μεν.Μαϊόουλου, ουστάλθηκε στηνΚαθημερινήστις 4.5.09)

 

 

Κύριεδιευθυντά,

 

1. Οσυνεργάτης σαςκ. Π.Μανδραβέληςστο άρθρο του Δικαιοσύνηκαι Λογική (Κ 28.4.09)γράφει ότι ηαόφαση τουΕισαγγελέα τουΑρείου Πάγου κ.Γ. Σανιδά να μηναοστείλει τηδικογραφία τουΒατοεδίου στηΒουλή δεν έχεικαν λογικήσυνοχή.

Αςμου ειτραεί ναδιαφωνήσω: Ηαόφαση του κ.Σανιδά, όως τηδιάβασα  στην Κ (23.4.09), στηρίζεταισε ορθό λογικόσυλλογισμό, δύο αότιςροκείμενεςροτάσεις καιτο συμέρασμα τουοοίουαραθέτουμε:

- ΤοΣύνταγμαειτάσσει μιαδικογραφία ναδιαβιβάζεταιαμελλητί στηΒουλή, ανροκύψουνστοιχεία (σχετιζόμεναμε βουλευτές, υουργούςκλ).

-Τέτοιαστοιχεία δενροέκυψαν  (ουδείς μάρτυραςκαι ουδείς αότουςεξετασθέντεςως υότουςκατάθεσε ότιενήργησε, όωςενήργησε,κατόιν ιέσεως,εντολής,οδηγίας, ήοοιασδήοτεμορφής αρεμβάσεωςοοιουδήοτευουργού ήυφυουργού, ενώεξάλλου οιαοφάσεις τωνυουργώνεκδόθηκαν μεβάση τιςαοφάσεις τωνγνωμοδοτικώνσυμβουλίων ήτις αοφάσειςτου ΝομικούΣυμβουλίου τουΚράτους, εικασίεςή αόριστεςαναφορές σευουργούς,χωρίς νασυνοδεύονταιαό ραγματικάεριστατικά,δεν μορούν ναθεωρηθούνστοιχεία ικανάναιθανολογήσουντην ύαρξηευθύνηςυουργού, ου ναδικαιολογείτην αοστολήτηςδικογραφίαςστη Βουλή).

- Άρα,δεν είναιειτρετή ηαοστολή τωνσυλλεγέντωνστοιχείων στηΒουλή.

Αντιθέτως,ο κ.Μανδραβέλης, για ναστηρίξει τονισχυρισμό τουότι ηεισαγγελικήαόφαση δεν έχειλογική συνοχή, εικαλείταιειχείρημα ουσυνιστάλογικό αραλογισμόγνωστό ωςάγνοια τουελέγχου ήμετάβαση σε άλλογένος.Συγκεκριμένα,αομακρύνεταιαό αυτό ουυοχρεούται νααοδείξει ροκειμένουνα αοδειχτείαληθής οισχυρισμός του(ότι δεν είναιαληθές το ότιτέτοιαστοιχεία δενροέκυψαν) καιμεταβαίνει σεάλλο θέμα ουδεν έχει σχέσημε τον ροςαόδειξηισχυρισμό (στοθέμα ҹώς να ροκύψουναξιόοινεςράξειςυουργών αό τηνανάκριση ουκάνουν οιδικαστικοί,όταν οιτελευταίοι δενμορούν να τιςελέγξουν, αφούο (κακός) νόμοςερί ευθύνηςυουργώνααγορεύειστους δικαστέςακόμη και ναδιασταυρώσουνκάοιοστοιχείο ουέχουν σχετικάμε κάοιουουργό;).

 

2. Γιατο ζήτημα ҹοιοςείναι αρμόδιοςνα διαβιβάσειτη δικογραφίαστη Βουλή, ο κ.Μανδραβέληςστο άρθρο τουμε τίτλο Τορόβλημα με τηΔικαιοσύνη (Κ26.4.09) γράφει ωςαρμόδιος είναιαυτός ουενεργεί τηνανάκριση, αφούαυτό κατά λέξηλέει τοΣύνταγμα.  

Ποιός,όμως, είναιαυτός ουενεργεί τηνανάκριση καιου, κατά συνέεια,είναι αρμόδιοςνα αοφασίσειαν μιαδικογραφίαρέει ή όχι ναδιαβιβαστείστη Βουλή; Οεισαγγελέαςου εκτελεί τηνεντολή τουροϊσταμένουτου εισαγγελέαγια διεξαγωγήανακρίσεως ή οροϊστάμενοςεισαγγελέαςου διατάσσειτην ανάκριση,και εν ροκειμένωο Εισαγγελέαςτου ΑρείουΠάγου;

Τοότι αρμόδιοςνα αοφασίσειγια το ζήτημααυτό είναι οδιατάσσων την ανάκρισηεισαγγελέαςέχουν δεχτεί:

- οιίδιοι οιεισαγγελείςου κατ εντολήτου Εισαγγελέατου ΑρείουΠάγουδιεξάγουν τιςανακρίσεις (γιαυτό καιδιαβιβάζουν σαυτόν και όχιστη Βουλή τιςδικογραφίες,γνωστοοιώνταςτου βεβαίως τηδική τους είτης ουσίαςάοψη),

- ηΟλομέλεια τηςΒουλής, με τηναόφασή της τουΙουνίου 2003.

 

3.Ενδιαφέρον θα ήταννα μάθουμε ανοι ολιτικοί,δημοσιογράφοικαι κάοιοι αοτον νομικόκόσμο (όχιασφαλώς σύμαςο νομικόςκόσμος, όως,δημοσιογραφικήαδεία, γράφει οκ. Μανδραβέλης)ου σήμεραεικρίνουν τιςαοφάσεις του κ.Σανιδά είχανοτέ, ταροηγούμεναχρόνια,διατυώσειδιαφωνία γιατην αόφαση τηςΒουλής του 2003 οιδικογραφίες ναδιαβιβάζονταισ αυτήν αό τον Εισαγγελέατου ΑρείουΠάγου.