Τι ορίζειτο Σύνταγμαγια τα ΜΜΕ (Τύο,Ραδιόφωνο, Τηλεόραση)

 

 

Ταοριζόμενα αότο Σύνταγμαγια μεν τον Τύοεριλαμβάνονταιστο άρθρο 14 γιαδε τοΡαδιόφωνο καιτην Τηλεόρασηστο άρθρο 15.

Αξιοσημείωτοείναι ότι οιροστατευτικέςγια τον Τύοδιατάξεις τουάρθρου 14 δενισχύουν για τοΡαδιόφωνο καιτην Τηλεόραση(ούτε και γιατονκινηματογράφο,την φωνογραφίακαι κάθε άλλοαρεμφερέςμέσο μετάδοσηςλόγου ήαράστασης).

            Ιδούτο εριεχόμενατων άρθρων 14 και15 του Συντάγματος(αό το άρθρο 14,έχουν αραλειφθείοι αράγραφοι 3,4και 6, ουαναφέρονται στατης κατάσχεσηςεφημερίδωνκαι άλλωνεντύων).

 

 

Άρθρο 14

 

1. Καθέναςμορεί ναεκφράζει καινα διαδίδειροφορικά,γρατά και διάτου τύου τουςστοχα­σμούςτου τηρώνταςτους νόμουςτου Κράτους.

 

2. Ο τύοςείναιελεύθερος, Ηλογοκρισία καικάθε άλλορολητικόμέτροααγορεύονται.

 

5. Καθέναςο οοίοςθίγεται αόανακριβέςδημοσίευμα ήεκομή έχειδικαίωμααάντησης, το δεμέσο ενημέ­ρωσηςέχειαντιστοίχωςυοχρέωσηλήρους και άμε­σηςεανόρθωσης.Καθένας οοοίος θίγεταιαό υβρι­στικόή δυσφημιστικόδημοσίευμα ήεκομή έχει, εί­σης,δικαίωμααάντησης, το δεμέσοενημέρωσης έχειαντιστοίχωςυοχρέωσηάμεσηςδημοσίευσης ήμετά­δοσης τηςαάντησης.Νόμος ορίζειτον τρόο με τονοοίο ασκείταιτο δικαίωμααάντησης καιδιασφαλίζε­ταιη λήρης καιάμεσηεανόρθωση ή ηδημοσίευση καιμετάδοση τηςαάντησης. 

 

7. Νόμοςορίζει τασχετικά με τηναστική καιοινική ευ­θύνητου τύου καιτων άλλωνμέσωνενημέρωσης καιμε την ταχείαεκδίκαση τωνσχετικώνυοθέσεων.

 

8. Νόμοςορίζει τιςροϋοθέσειςκαι τα ροσόνταγια την άσκησητουδημοσιογραφικούεαγγέλματος.

 

9. Τοιδιοκτησιακόκαθεστώς, ηοικονομικήκατάσταση καιτα μέσαχρηματοδότησηςτων μέσωνενημέρωσηςρέει ναγίνονταιγνωστά, όωςνόμος ορίζει.Νόμος ροβλέειτα μέτρα καιτουςεριορισμούςου είναιαναγκαίοι γιατην λήρηδιασφάλιση τηςδιαφάνειας καιτης ολυφωνίαςστηνενημέρωση.Ααγορεύεται ησυ­γκέντρωσητου ελέγχουερισσότερωνμέσων ενημέ­ρωσηςτης αυτής ήάλλης μορφής.Ααγορεύεται ειδι­κότεραη συγκέντρωσηερισσότερωντου ενός ηλε­κτρονικώνμέσωνενημέρωσης τηςαυτής μορφής,όως νόμοςορίζει. Ηιδιότητα τουιδιοκτήτη, τουεταί­ρου, τουβασικούμετόχου ή τουδιευθυντικούστελέ­χουςειχείρησηςμέσωνενημέρωσηςείναι ασυμβίβα­στημε τηνιδιότητα τουιδιοκτήτη, τουεταίρου, τουβασικούμετόχου ή τουδιευθυντικούστελέχουςειχεί­ρησηςουαναλαμβάνειέναντι τουΔημοσίου ήνομικούροσώου τουευρύτερουδημόσιου τομέατην εκτέλε­σηέργων ήρομηθειών ήτην αροχήυηρεσιών. Ηααγόρευση τουροηγούμενουεδαφίουκαταλαμβά­νεικαι κάθεείδουςαρένθεταρόσωα, όως συζύ­γους,συγγενείς,οικονομικάεξαρτημέναάτομα ή εται­ρείες.Νόμος ορίζει τιςειδικότερεςρυθμίσεις, τιςκυ­ρώσεις ουμορεί ναφθάνουν μέχριτην ανάκλησητης άδειαςραδιοφωνικού ήτηλεοτικούσταθμού καιμέχρι τηνααγόρευσησύναψης ή τηνακύρωση τηςσχετικήςσύμβασης,καθώς και τουςτρόουςελέγχου καιτις εγ­γυήσειςαοτροής  των καταστρατηγήσεων  τωνροηγούμενωνεδαφίων.

 

Άρθρο 15

 

1. Οιροστατευτικέςγια τον τύο διατάξειςτουροηγούμενουάρθρου δενεφαρμόζονταιστον κι­νηματογράφο,τη φωνογραφία,τη ραδιοφωνία,την τη­λεόρασηκαι κάθε άλλοαρεμφερέςμέσο μετάδοσηςλόγου ήαράστασης.

 

2. Ηραδιοφωνία καιη τηλεόρασηυάγονται στονάμε­σο έλεγχοτου Κράτους. Οέλεγχος και ηειβολή τωνδιοικητικώνκυρώσεωνυάγονται στηναοκλειστικήαρμοδιότητατου Εθνικού ΣυμβουλίουΡαδιοτηλεόρα­σηςου είναιανεξάρτητηαρχή, όως νόμοςορίζει. Ο άμεσοςέλεγχος τουΚράτους, ουλαμβάνει καιτη μορ­φή τουκαθεστώτος τηςροηγούμενηςάδειας, έχει ωςσκοό τηναντικειμενικήκαι με ίσουςόρους μετάδοσηληροφοριώνκαι ειδήσεων,καθώς καιροϊόντων τουλόγου και τηςτέχνης, τηνεξασφάλιση τηςοιοτικήςστάθμης τωνρογραμμάτωνου ειβάλλει ηκοινωνι­κήαοστολή τηςραδιοφωνίαςκαι της τηλεόρασηςκαι ηολιτιστικήανάτυξη τηςΧώρας, καθώςκαι το σεβα­σμότης αξίας τουανθρώου καιτην ροστασίατης αιδικήςηλικίας καιτης νεότητας.

Νόμοςορίζει τοσχετικά με τηνυοχρεωτικήκαι δωρε­άνμετάδοση τωνεργασιών τηςΒουλής και τωνειτρο­ών της,καθώς καιροεκλογικώνμηνυμάτων τωνκομμάτων αό ταραδιοτηλεοτικάμέσα.