Δυσοίωνεςοι ροοτικέςστις αευθείαςδιαραγματεύσειςΧριστόφια-Ταλάτ

 

(Eιστολήτου ΡαφαήλΠααδόουλου, ομότιμουκαθηγητήθερμοδυναμικής,ου στάλθηκεστην κυριακήεφημερίδα ΟΦιλελεύθεροςστις 20.11.08).

 

 

Τοκυριακόρόβλημαδιαμορφώθηκεαό τηναοικιακήΔύναμη στηδεκαετία του 50για να εξυηρετήσειειδιώξεις ουήσαν εντελώςαντίθετες με τηνειρηνικήσυνύαρξη τωνεθνικώνκοινοτήτων στηνΚύρο. Οι έκτοτεμετεξελίξειςτου τοκαθιέρωσαν σανρόβλημα ουδημιουργήθηκεα του ξένουςγια τους ξένους. 

Ηαναζήτησηλύσεως α τουςΚυρίους γιατους Κυρίουςείναι βέβαιαευκταία καιειθημητή αυτόόμως δεναλλάζει τηνραγματικότητακαι δεν ρέει ναδημιουργήσειανεδαφικέςροσδοκίες τωνοοίων η κατάρρευσημας βρίσκει –κατά κανόνα –αροετοίμαστους.

 

Σεαντίθεση μετον ΠρόεδροΧριστόφια ο κ.Ταλάτ δενείναιανεξάρτητοςδιαραγματευτής.Η Τουρκία ελέγχειτα κατεχόμεναόχι μόνο με τονστρατό της αλλάκαι με τουςεοίκους ουαοτελούν τηνλειοψηφία τουεκλογικούσώματος. Ο κ.Ταλάτ ξέρει ωςη εανεκλογήτου στηνΠροεδρίαεξαρτάται σεμεγάλο βαθμό ατη στάση τηςείσημηςΤουρκίαςαέναντί τουκαι ως ητουρκικήολιτική στοΚυριακό είναιενιαία καιασκείται α τοβαθύ κράτος μεάκαμτη συνέειακαι χωρίςευελιξία (ούτεστο βαθμό ουαυτήχρειάζεται γιατο άνοιγμα τουοδοφράγματοςτου Λιμνίτη).Ξέρει ακόμα ο κ.Ταλάτ ως και ηαρχική εκλογήτου στηνΠροεδρίαυοβοηθήθηκε ατην κυβέρνησηΕρντογάν καιένα μεγάλομέρος τουβαθέος κράτουςγιατί, τότε,είχανσυμφωνήσει ωςκάοια εμόδια –όως ο κ. ΡαούφΝτεκτάς και τοΚυριακό – έρεενα αραμεριστούνγια ναειτευχθεί ηένταξη τηςΤουρκίας στηνΕυρωαϊκήΈνωση. 

 

ΟιΤούρκοι σήμεραδεν ιστεύουνως το Κυριακόείναι τοβασικό εμόδιοστιςΕυρωαϊκέςτους φιλοδοξίες.Και αμφιβάλουνείσης αν – με τασημερινάολιτικά καιγεωστρατηγικά δεδομένα– διαθέτουν οιΑγγλοαμερικανοίτη δύναμη ή τηθέληση νασυγκρουστούνμε κάοιουςευρωαίουςηγέτες ουαντιτίθενταιστην τουρκικήένταξη. Και τοσυμέρασμαείναι ως ητουρκικήλευρά δεν ρόκειται– στην αρούσατουλάχιστονσυγκυρία – ναμετατωιστείουσιαστικά ατη Γραμμή Ανάνστην οοία έχει εριχαρακωθείκαι θεωρεί σανμόνη γραμμήροσεγγίσεως.

 

Η εόμενη,ουσιαστική,εξέλιξη στις αευθείας διαραγματεύσειςφαίνεται ως θαείναι ιέσεις ατον Ο.Η.Ε γιαχρονοδιάγραμμακαι κάοιαςμορφής ειδιαιτησία.

Και ηελίδα είναι ως,ενθυμούμενοιτο ώς και γιατί καήκαμεστο χυλό, θααντιδράσουμεσωστά αυτή τη φορά.Και αυτόσημαίνει ως θαεξηγήσουμε μεκαθαρή γλώσσαως οιτουρκικέςαξιώσεις – αρόλο ουκινούνται μέσαστα λαίσια τουΣχεδίου τουροηγουμένουΓ.Γ του Ο.Η.Ε –δεν είναισυμβατές με ταψηφίσματα τουΣυμβουλίουΑσφαλείας καιμε τις αρχέςτου Διεθνούςκαι τουΕυρωαϊκούΔικαίου.