Άδειεςηλεκτροαραγωγής,χωρίς τηνύαρξη Προγράμματοςανάτυξης τουηλεκτρικούτομέα

 

(Ειστολήτου Ραφαήλ Μεν.Μαϊόουλου, ουδημοσιεύτηκεστηνΚαθημερινήστις 1.2.01)

 

 

Μετην αρούσα θαήθελα νασχολιάσω τοντρόο με τον οοίοάρχισε να εφαρ­μόζεταιο νόμος 2773/99 γιατηναελευθέρωσητης αγοράςηλεκτρικήςενέργειας, μετην ρόσκλησητηςΡυθμιστικής ΑρχήςΕνέργειας (ΡΑΕ),του Δεκεμβρίου2000, για έκφρασηενδιαφέροντος ροςαόκτησηάδειαςηλεκτροαραγωγήςστην Ελλά­δα.

 

1. Ο νόμος 2773/99ορίζει ότι:

- Η άσκησηδραστηριότηταςηλεκτρικήςενέργειας τελείυό την εοτείατου κράτους, ηοοία ασκείταια­ό τον υουργόΑνάτυξης στολαίσιο τουμακροχρόνι­ουενεργειακούσχεδιασμού τηςχώρας.

- Οσχεδιασμόςαυτός διαμορφώνεταισε ενταετή καιδεκαετήκυλιόμενη βάσηκαιροσλαμβάνειτη μορφή αόφασηςτου υουργούΑνάτυξης ηοοία γνωστο­οιείταιστην αρμόδιαδιαρ­κήειτροή τηςΒουλής.

Πριναό την έκδοσητης σχετικήςαόφασης ουουργόςΑνάτυξης, ζητάτη γνώμη της­ΡΑΕ, τωναραγωγι­κώνφορέων, τηςοικονομικήςκαι κοινωνικήςειτροής καιειδικώνειστημό­νων.

- Οι όροι και οιροϋο­θέσειςχορήγησηςαδειών η­λεκτροαραγωγήςαναφέρο­νταικαι στηνυλοοίηση τουμακροχρόνιουενεργειακούσχεδιασμού τηςχώρας.

 

2. ΗΠρόσκληση τηςΡΑΕ δεν είναισύμφωνη με τιςρυθμίσειςαυτές  του νόμου 2773/99,αφού:

-Δημοσιεύθηκε χωρίςνα έχειεκδοθεί η αό τονόμο αυτόροβλεόμενηαόφα­ση τουυουργού Ανάτυξηςγια τομακροχρόνιοενεργει­ακόσχεδιασμό τηςχώρας.

- Ορίζει,η ίδια, το είδοςτου καυσίμουκαι αναθέτειστους υοψήφιουςαραγωγούς τηνειλογή της ισχύοςκαι τωνεριοχώνεγκατά­στασηςτων νέωνμονάδωνηλεκτροαραγωγής,ενώ ταζητήματα αυτά, ωςαντικείμενα,και μάλιστακύρια, τουμακροχρόνιουενεργειακούσχεδιασμού, θαչρεε να εί­χανρυθμιστεί μετην ως άνωροβλεόμενη αό τονόμοδιαδικασία, ριναό τη δη­μοσίευσητης ρόσκλησης.

 

3. Είλέον, το είδοςτου καυσίμουκαι η κατανομή τηςνέας αραγωγικής ισχύος στις διάφορεςεριοχές τηςχώρας έχουνροσλά­βειιδιαίτερησημασία για τοηλεκτρικό μαςσύστημα, λό­γωτων γνωστώναδυναμιών του,ου είναι:

- Ηρομήθεια τουφυσι­κούαερίου αό έναμόνορομηθευτή καιμέσω ενόςμοναδικούαγωγού, ου ει­βάλλει,για λόγουςασφαλείαςεφοδιασμού,ανώτατο όριοστη συμμετοχήτου στην η­λεκτροαραγωγή.

-  Η ανισοκατανομήτηςαραγωγικήςισχύος μεταξύτου Βόρειουκαι του ΝότιουΣυστήματος, ουειβάλλει, γιαλόγουςευστάθειας τουΣυστήματος, οινέες μονάδες φυσικούαερίου, εντόςτουροαναφερθέντοςανώτατου ορίουναεγκαθίστανταιστον Νότο καιόχι στον Βορρά(α­φού στονΒορρά είναισυγκε­ντρωμένοτο μέγιστομέρος τωνλιγνιτικών καιυδροηλε­κτρικώνμονάδων και όλεςοι διασυνδετικέςγραμμές).

Είναιροφανές ότιγια τό­σοσημαντικάζητήματα, λόγοδεν μορεί ναέχει μόνο η ΡΑΕ.Ειβάλλεται, αότο Νό­μο αλλάκαι αό τησοβαρό­τητατων θεμάτων, ναέχουν καιάλλοι, αυτοί ουαναφέρ­θηκανιο άνω.

 

4. Αό τα ροηγηθένταελ­ίζω να έχειγίνει φανερόότι:

- Άδειεςαραγωγής ηλε­κτρισμούδεν μορεί να χο­ρηγηθούν,ανροηγουμένωςδεν εκδοθείκαι γνωστοοιη­θείστη Βουλή, μετην ρο­βλεόμενηαό το Νόμοδιαδικασία, ηαόφαση του υ­ουργούΑνάτυξης, γιατο μακροχρόνιοΠρόγραμμαΑνάτυξηςτουλάχιστον τουηλεκτρικούτομέα.

- Αοφάσεις γιατο καύσι­μο καιγια το μέγεθοςκαι τις εριοχέςεγκατάστασης τηςνέαςαραγωγικής ισχύοςδεν μορεί νααίρνονται α­ότη ΡΑΕ, ή και τονυουρ­γό, έξω αό τιςδιαδικασίεςου ο Νόμοςορίζει για τηνκατάρτιση τουμακροχρόνι­ουΠρογράμματοςΑνάτυ­ξης τουηλεκτρικούτομέα ούτε καιαό τους υοψήφιουςαραγωγούς. 

Πρέεινα αίρνονταιαό τον υουργόΑνάτυξης, στολαίσιο και με τιςδιαδικασίεςου ρο­βλέει οΝόμος για τηνκα­τάρτιση τουρογράμματοςαυτού (μετά δηλ.αό γνώμη όχιμόνο της ΡΑΕαλλά και τωνάλλων φορέωνκλ. ου ορίζει ο Νόμος,και με γνω­στοοίησητου στηναρμόδιαΕιτροή τηςΒουλής).

 

5. Τοσύστημαοργάνωσης καιλειτουργίαςτου ηλεκτρι­κούτομέα τηςχώρας ου κα­θιέρωσεο νόμος 2773/99 α­ρουσιάζεισοβαρέςαδυναμίες(ρυθμίσειςασκόως ο­λύλοκεςή/και μησυμβατέςμεταξύ τους κλ.), στιςοοίες ουογράφων έχει,στο α­ρελθόν,αναφερθεί,μέσα στη ΔΕΗκαι δημόσια, μεάρθρα στονημερήσιο Τύο. 

Αφού,όμως, τοσύστημα αυτόέχει λέονθεσμοθετηθείμε Νό­μο, αςεφαρμοσθεί όωςο Νόμος αυτόςορίζει.

Ανάλι οιαρμόδιοι έχουναρχίσει ναδιακρίνουν τιςαντιφάσεις τουκαι τα αδιέξο­δαστα οοία μορείνα οδη­γήσει,αυτό ουειβάλλεται ναράξουν είναινα ροτεί­νουντην τροοοίηση τουΝόμου.