ΚαθηγητέςΑΕΙ για τοάσυλο και τηβία σταΠανειστήμια

 

 

Τορόβλημα τουασύλου και τηςβίας σταΠανειστήμιααασχολεί τηνελληνικήκοινωνία καιροκαλεί έντονεςσυζητήσειςχρόνια τώρα.

Ατους ιόαρμόδιους ναμιλήσουν γιατο ρόβλημα καιτην αντιμετώισήτου είναι οικαθηγητές τηςΑνώτατης Εκαίδευσης.

ΟιΑντίλογοιȹαραθέτουν εδώκάοιααοσάσματα αό άρθρα,ειστολές κλστον Τύο, αό ταολλά ου έχουνδημοσιευτεί τατελευταίαχρόνια.

 

  

ΔιοικητικόΣυμβούλιοΣυλλόγουΠανειστημιακώνΕΜΠ (Καθημερινή,17.1.09)

 

-Δεν θα ρέει νασυναινέσουμεδιά της σιωήςμας στην κατοικονομίαολοκλήρωση τωνμαθημάτων. 

- Τοίδρυμαμετατρέεταισε νεκράκτιριακάσυγκροτήματαου φιλοξενούνομάδες ατόμωνου δεν έχουν σχέσημε τηνανειστημιακήκοινότητα,δεν σέβονταιτο χώροροβαίνονταςσε σοβαρέςκαταστροφές,ενώεχθρεύονται τοδιάλογο. Την ίδιαστιγμήανειστημιακοίκαι φοιτητέςεριφέρονταιστα κυλικεία(ενίοτε με τονροσωικό τουςυολογιστή),αναρωτιούνταισε οιο κτίριοέχουν ρόσβαση, ανθα γίνειμάθημα και ανυάρχει τρόοςνα εισχωρήσουνστο γραφείο ήστο εργαστήριότους.Οφείλουμε να αραμερίσουμετην αμηχανίαμας και νατοοθετηθούμεμε ευθύνη στηνκατάσταση ουτείνει νααγιωθεί.

 

ΝίκοςΑλιβιζάτος,καθηγητήςΣυνταγματικούΔικαίου Πανειστημίου  Αθηνών   (Καθημερινή,1.6.08)

 

- Ηέννοια τουανειστημιακούασύλουλειτούργησε τατελευταίαχρόνια ωςάλλοθι για ταιο ακραία εριστατικάωμής βίας. Δενείναι ωστόσοαυτά –τα τόσοροφανή καικραυγαλέα– ουαμαύρωσαν τονόημα τηςσημαντικήςαυτήςκατάκτησης.Είναι ροάντωνη υοδόρια, η ψυχολογικήβία και ο φόβοςου μοιραίακαταλαμβάνειόσουςδιδάσκουν,φοιτούν καιεργάζονται στοελληνικόανειστήμιο.

- Τορόβλημα τουασύλου είναιροάντων ηθικόκαι θεσμικό.Ηθικό, γιατίδιαφθείρει τηνψυχή όχι μόνονόσων ασκούντην υοδόριαβία, αλλά καιόσων τηνυφίστανται.Και θεσμικό,γιατί υοχρεώνειόσουςδιεκδικούν καιόσους ασκούνανειστημιακάαξιώματα ναδιαραγματεύονταιμε τους φορείςτης βίας. Μεαοτέλεσμα, ναδημιουργείταιαυτό ου τόσοειτυχώς οσυνάδελφοςΓιάννηςΒούλγαρης έχειονομάσει έναςφαύλος κύκλοςέρουσας βίαςκαι συνενοχής.Ο κύκλος αυτόςρέει να σάσει.Και γι αυτόευθυνόμαστεόλοι.

 

ΗλίαςΚαστανάς,καθηγητήςΙατρικήςΣχολής ΠανειστημίουΚρήτης (Καθημερινή,1.6.08)

 

Καινα... φθάσαμε στοτελευταίο (;)σκαλοάτιααξίωσης!Κλεισμένοιστον  εαυτό μας,άβουλοι, έρμαιατων εξελίξεωνκαι τωνκομματικώνεγκαθέτων αρακολουθούμετη διαρκήααξίωση τουανειστημίου.

Παρακολουθούμετις φασιστικήςνοοτροίας καικομματικάκαθοδηγούμενεςμειοψηφίες νακαταατούν κάθεκανόναδημοκρατικήςνοοτροίας,καταλύοντας τιςσυνεδριάσειςσυλλογικώνοργάνων καιεκλογές,ροηλακίζονταςκαιτραυματίζονταςτους δασκάλουςτους καιειβάλλονταςλίστες βιβλίωνή ψηφίσματα σεσυλλογικάόργανα.

Παρακολουθούμετουςεκλεγμένους(άραγε αό οιουςκαι με οιεςαφανείςσυναλλαγές;)ροέδρους,κοσμήτορες ήρυτάνεις νασυνδιαλλάσσονταιμε τις φοιτητικέςμειοψηφίες,δήθεν για τηνηρεμία τωνΙδρυμάτωντους.Παρακολουθούμετο υουργείοείτε νααρακολουθείάβουλο είτε ναυοδαυλίζει μεάκαιρεςδηλώσεις τηνκατάσταση.

Παρακολουθούμετα ολιτικάκόμματα (ου γιαλόγουςολιτικούκόστους καιμόνο δεντήρησαν γιαδεκαετία καιλέον τιςυογραφές ουέβαλαν και τιςδεσμεύσεις ουαέρρεαν αό αυτές)ου Թοιούν τηννήσσαν ή ακόμαειδίδονται σεμικροολιτικέςτακτικές καιαντιδράσεις. 

Παρακολουθούμετην κοινωνία(ακόμα και τουςγονείς τωνβλασταριών ουειδίδονται σεαξιόοινες ράξεις)να μην αντιδρά.Παρακολουθούμετην Δικαιοσύνηνα μην ενεργοοιείταιόως οφείλει σετέλεσηαξιοοίνων ράξεων,σε χώρους τηςελληνικήςεικρατείας,λες και ταανειστήμιααοτελούν ξένοέδαφος. Ως ότε;.

 

ΝίκοςΠολυδωρίδης,καθηγητής, τ.ρόεδροςΤμήματοςΑρχιτεκτόνωνΠανειστημίουΠατρών (Καθημερινή,1.6.08)

 

-Πιστεύω στηδημοκρατία,στον διάλογο,στον ορθολογισμό.Ιδιαίτερα στοανειστήμιο,τον κατ εξοχήν χώροιδεών καιδημιουργίας.Αρνούμαι τηβία, τον φασισμό,τοναυταρχισμό.Θεωρώααράδεκτη τηναρουσίαολιτικώνκομμάτων στοανειστήμιο,ανιστόρητουςκαικαθοδηγούμενουςέξωθεν τουςσυνδικαλισμούς,φοιτητών καικαθηγητών, όωςέχουν σήμερα.

 

ΑναστάσιοςΜάνθος,ρύτανης στοΑριστοτέλειοΠανειστήμιοΘεσσαλονίκης   (Καθημερινή,11.5.08)

 

Πιστεύωότι το άσυλορέει ναροστατεύεταιαυστηρά, όμωςοι ίδιοι οιφοιτητές ρέειναδιαφυλάττουν τουςανειστημιακούςχώρους, τοάσυλο, όωςδιατρανώνουν.Αλλιώς, ηεέμβαση τηςαστυνομίαςείναι δεδομένη.Οσα λέω, ας μηθεωρηθούνανάκεια τωνροβλημάτων. Τοζητούμενοάντα είναι ηεφαρμογή τηςδεοντολογίας.

 

ΆλκηςΡήγος,καθηγητήςΠολιτικήςΕιστήμηςΠαντείουΠανειστημίου (Καθημερινή,6.12.08)

 

- Ταγεγονότα στηνεκλογήαντιρύτανηστο Πάντειο, εάναομονωθούνστο γεγονόςτουσταματήματοςμιας εκλογικήςδιαδικασίας,οδηγούν εύκολαστη λογική καταδίκητους. Εαν όμωςδιαβαστούν ωςειμέρους γεγονόταενός ευρύτερουλαισίου έχωτην αίσθησηότι εριέχουνμιαδιαφορετικήοτική.

- Τονομοθέτημααυτό ως σύνολο,και όχι ωςειμέρους τυχόνθετικά τουσημεία,αρνείται ηανειστημιακήκοινότητα. Σεεριτώσειςτέτοιου είδουςδιαδικασιώναοτελεί υοκρισίανα μετράμεειμέρουςαντιδράσειςστον νόμο μετυικάστοιχεία καιμε ουσιαστικά.Αλλωστε, όλεςοι φοιτητικέςαρατάξειςκατά καιρούςέχουν υερβείμε ράξεις τουςτις τυικέςδιαδικασίεςστο όνομα μιαςευρύτερηςαίσθησηςδικαίου καιδημοκρατικήςνομιμότητας. Ηανειστημιακήκοινότητα δενείναι, και οτέδεν ήταν, έναςαλώς κρατικόςεκαιδευτικός μηχανισμός.Ηταν, είναι καιαγωνιζόμαστενα αραμείνειένας δημόσιοςθεσμός μιαςκοινότηταςενηλίκωνολιτών ου δραως καθρέφτηςκαι καταλύτηςευρύτερων ολιτισμικώνδιεργασιών.

 

ΔημήτρηςΝανόουλος, καθηγητήςΠανειστημίουΤέξας καιρόεδρος ΕθνικήςΕιτροήςΕρευνας (Καθημερινή,21.11.06)

 

Γίνεταιλανθασμένηχρήση τουασύλου. Δενμορεί ναμαζεύονται διάφοροικαι να κάνουντα ανειστήμια...τεκέδες. Πρέεινα ληφθούνδρακόντειαμέτρα για τηνροάσιση των ανειστημίων.Βεβαίως, οιφοιτητές ρέεινα κάνουν τηνεανάστασήτους, όμως μεσυγκεκριμένααιτήματα. Αότην λευρά τους,και οιρυτάνεις ρέεινα αναλάβουντις ευθύνεςτους.

 

ΓιώργοςΠαγουλάτος,αναληρωτήςκαθηγητήςΟικονομικούΠανειστημίουΑθηνών,μέλος τηςΕιτροής τουΕΣΥΠ για τηνΠανειστημιακήΕκαίδευση καιτηςρωτοβουλίαςτων 490ανειστημιακώνυέρ τηςμεταρρύθμισηςτουνόμου–λαισίου(Καθημερινή, 22.10.06)

 

Ποιοςροστατεύειτην ελευθερίαμελών τουανειστημίουόταν δέχονταιειθέσειςβίαιωνμειοψηφιών,και μάλιστα ωςαντίοινα γιαέκφρασηγνώμης; Στο όνοματου ασύλου,δικαιώματααραβιάζονται,εκδηλώσειςδιαλύονται,υοδομές καταστρέφονται.

Μιαάλλη τυραννίαέχει αλωθείσταανειστήμια, διαφορετικήαό εκείνη τηςκρατικήςεξουσίας, ου οι συντάκτεςτουνόμου–λαισίουείχαν στον νουτους.

Υάρχουνλύσεις. Η λήψηαοφάσεων γιατο άσυλο να λαμβάνεταιμε αυξημένηλειοψηφία και όχιμε ομοφωνία–ουσυνεάγεταιαραλυσία. Καιτα αυτοδιοικούμεναΑΕΙ νααοκτήσουνεαρκή μέσα και φύλακες,υό την ευθύνητων ρυτανικώναρχών, για να ροστατεύσουντη λειτουργίακαι ταδικαιώματα τηςανειστημιακήςκοινότητας.

 

Α.Ανδρεόουλος,  καθηγητής,ρώην ρύτανηςτου ΕΜΠ (Καθημερινή,22.10.2006)

 

Ηιστορικήεμειρία μάςδείχνει ότι οικαθηγητές, οιφοιτητές καιοι εργαζόμενοιμορούν με τηνενεργήαρουσία τουςναεριφρουρήσουντα ανειστήμιακαι νααομονώσουντουςανειθύμητουςταραξίες,διασφαλίζονταςτις θετικέςλευρές τουασύλου καιαοτρέονταςτιςαρενέργειέςτου.

 

ΘάνοςΣκούρας,καθηγητήςOικονομικούΠανειστημίουτης Aθήνας (Καθημερινή,2.7.06)

 

- Oλόγοςαραίτησής μουείναι, όωςλέχθηκε στηΣύγκλητο, οηθικόςξεεσμός τουοργάνου ουσυντελέστηκεστη συνεδρίασητης 20ής Iουνίου. Hσυνεδρίασηαυτή συνιστάμελανό ορόσημοστην ιστορίατουανειστημίουμας. Eίναι η ρώτηφορά ου ηΣύγκλητοςεξαναγκάζεταισε αόφαση καθυαγόρευσηομάδαςφοιτητών ουτην έχουνθέσει σε ομηρία.H αροκάλυτηαειλή βίας καιοι φασιστικέςμέθοδοιτρομοκρατίαςείναι τοφυσικό αότοκοτων καταλήψεωνκαι του τρόουου λειτουργείσήμερα οθεσμός τουασύλου. Σ αυτέςτις συνθήκες οεξευτελισμός τηςΣυγκλήτουείναι τοφυσικόεακόλουθομιας συνεδρίασηςου ορίζεταικατ ααίτησητων καταληψιώνκαι ενώ τοανειστήμιοεξακολουθεί ναβρίσκεται υό κατάληψη.

-Είναι τραγικόνα αοτελείροααιτούμενοτης συμμετοχήςστη Σύγκλητο ητόλμη τωνμελών ναδιακινδυνεύσουντη σωματικήτουςακεραιότηταστην άσκησητων καθηκόντωντους. Είναι,όμως, είσηςαογοητευτικότοροααιτούμενοαυτό νασανίζει τόσοώστε ηΣύγκλητος ναυοκύτει (έστωκαι μετάτέσσερις ώρες)στη θέληση τωνβιαστών της.Είναι, τέλος,θλιβερό καιικρή ειρωνίαγια τηδιαστροφικήμετάλαξη ενόςσημαντικούθεσμού ότι οιβιαστές τηςελεύθερηςδιαμόρφωσηςγνώμης μέσαστη Σύγκλητοδρούν υό τησκέη τουασύλου, τουθεσμού ουθεσίστηκεακριβώς γιατην ροάσισητης ελεύθερηςαό ολιτικούςειθαναγκασμούςσκέψης καιέκφρασης στονανειστημιακό χώρο.