Ο ολιτικόςου τόλμησε ναει την αλήθειαγια το άσυλοκαι τη βία σταΠανειστήμια

 

 

ΟΘεόδωροςΠάγκαλοςείναι έναςολιτικός ουτολμάει ναντιμετωίσειτα δύσκολα, ναμιλήσει γιαυτά ου άλλοιαοφεύγουν.

Στορόβλημα τουασύλου και τηςβίας σταΠανειστήμιατόλμησε να ειτην αλήθεια,σταθερά, χωρίςταλαντεύσειςκαιυαναχωρήσεις.

Αξίζεινα θυμηθούμεκάοια σημείααό τρεις συνεντεύξειςτου, δύο στονΚώστα ΖούλατηςΚαθημερινήςκαι μία στονΓιάννη Πολίτητης ΝΕΤ.

 

 

l     Στον ΚώσταΖούλα τηςΚαθημερινής (18.1.09)

Κ.Ζ.: Προ έτουςείχατε ταχθείυέρ τηςκατάργησης τουασύλου στουςεξωτερικούςχώρους τωνανειστημίων.Τότεαντέδρασανστελέχη τουΠΑΣΟΚ ουσήμερα ασάζονταιτη θέση σας.Αισθάνεστε ότιδικαιωθήκατε;

Θ.Π.:Αισθάνομαιδικαιωμένοςδιότι το άσυλοείναι ολύμεγάλο ζήτημαασχέτως του τιλένε βουλευτέςανεξαρτήτωςκόμματος. Τοάσυλο κατέληξενα γίνει βάσηεξόρμησηςτρομοκρατώνκαι ανθρώων ουκατέστρεψανκαικαταλήστευσαντο κέντρο τηςΑθήνας. Δεν λέωνα μηδιαδηλώνουν οιφοιτητές. Αλλάαυτή τη στιγμήυάρχειφασισμός στουςανειστημιακούςχώρους.Φασισμόςμειοψηφικώνομάδων ου ειβάλλουνκαταλήψειςστηνλειοψηφία. Καιδεν είναι μόνοφοιτητές οικαταληψίες,διότι διαφόρωνειδών αλήτεςσυχνάζουν σταανειστήμια ταοοία έχουν διαλυθείτελείως με τησυνενοχή τωνανειστημιακώνου έχουν βαρύτατηευθύνη.

l     Στον ΚώσταΖούλα τηςΚαθημερινής (11.2.07)

Κ.Ζ.:  Παράτο γεγονός ότιη αναθεώρησητου άρθρου 16μοιάζει ναματαιώνεται,οι αντιδράσειςκαι οι ορείες συνεχίζονται.Πώς τοσχολιάζετε;

Θ.Π.:Λυάμαι ου τολέω, αλλά οισυνδικαλιστικέςηγεσίεςανέχονται μιασύγχυση τηνοοία εντέχνωςέχουνδημιουργήσειμεταξύ τηςαναθεώρησηςτου άρθρου 16 καιτωνροβλημάτωντωνανειστημίων.Μιλάω κυρίωςγια τουςεκροσώους τηςΠΟΣΔΕΠ. Εχω τηβεβαιότητα λέονότι αό τουςτρείς -τέσσεριςχιλιάδεςδιαδηλωτές ουκάνουν ορείεςκάθε εβδομάδαη μεγαλη λειοψηφίαδεν έχει ιδέακαν για τι θέμαμιλάμε. Ακουσαροχθες τοσύνθημα τοάρθρο 16 δεν θαεράσει. Μα, το άρθρο16 είναι αυτόακριβώς ουκατοχυρώνει τοδημόσιοχαρακτήρα τουανειστημίουκαι τη δωρεάνανειστημιακήεκαίδευση.

Κ.Ζ.: Δενξέρει για οιολόγοδιαδηλώνει ηΠΟΣΔΕΠ ου είναιτοσυνδικαλιστικόόργανο τωνανειστημιακών;

Θ.Π.:Δεν θεωρώ ότι ηΠΟΣΔΕΠ είναιαντιροσωευτικήτωνανειστημιακών.Εκφράζει μιαολύ μικρήμειοψηφίατους.

Κ.Ζ.: Τιυονοείτεδηλαδή; Οτιεκλέγονται μευφαραγή ψήφων;

Θ.Π.:Μα είναιροφανές. Διότιδενστηρίζονταιούτε στηνραγματικήλειοψηφία τωνανειστημιακώνούτε και τωνφοιτητών,καθώς τιςφοιτητικέςεκλογές τιςκέρδισε η ΔΑΠ, ηοοίαυοστηρίζει–με κάοιεςειφυλάξειςέστω– μιαμεταρρύθμισησταανειστήμια.

Κ.Ζ.: Αν σαςζητούσα ναειμερίσετετην ευθύνη γιαόσα ευτράελααρακολουθούμεμέσα στα ΑΕΙ θαλέγατε ότιφταίειερισσότερο ηεκάστοτεκυβέρνηση, οιανειστημιακέςαρχές ή ηαστυνομία.

Θ.Π.:Εγώ θα έλεγαότι τοανειστημιακόάσυλο δεν σημαίνεικαν ότι δενμαίνει ηαστυνομία σταανειστήμια.Εγώ δεν βλέωγιατί ρέει ναείναι αούσα ηαστυνομίατάξης αό ταανειστήμια.

Κ.Ζ.: Εννοείτεκαι χωρίς τηνάδεια τωνρυτανικώναρχών;

Θ.Π.: Βεβαίως!Χωρίς καμίαάδεια. Αν άτεστο ανειστήμιοτηςΘεσσαλονίκηςθα δείτε ότιθυμίζει λέον ένατεράστιοαζάρι.Διάφοροιλανόδιοι οιοοίοι ροφανώςφοβούνται ναάνε στα χωριάκαι στιςλατείες, ωλούνό,τι μορεί ναφανταστείκανείς μεεντελώςαράνομο τρόο.Χωρίς άδεια,χωρίς νακόβουναοδείξεις,χωρίς ναληρώνουνφόρους. Είναιδυνατόν νασυγκαλύτεταιόλο αυτό τοανηγύρι με τοανειστημιακόάσυλο και ναμην μορεί ηαστυνομία ναμει μέσα και ναειβάλει την τάξη;(...)

Τονα εριολούν,λοιόν, σήμεραοι αστυνομικοίμέσα σταανειστήμια,όως εριολούνστους δρόμους,και νασυλλαμβάνουναυτούς ουουλάνεαφρικανικάαγαλματάκιαδενκαταλαβαίνωγιατί κάοιοιιστεύουν ότιαρεμοδίζειτην ομαλήδιεξαγωγή της διαάληςτων ιδεών.Εκτός ανδεχθούμε ότιδιαάλη τωνιδεών στησημερινήΕλλάδα,σημαίνειβρώμα, ακαταστασίακαι καταστροφήδημοσίωνκτιρίων. Διότι αυτήείναι ηκατάσταση μέσασταανειστήμια.

 

l    ΣτονΓιάννη Πολίτη της ΝΕΤ (13.2.07)

 

Θ.Π.:Το ερώτημα ουέθεσα είναι τοεξής αλό: Στουςδρόμους τηςΠανειστημιούοληςΖωγράφου βλέωκαθημερινάτους λαθρέμορουςφορτηγών-ψυγείωνκάτι ναξεφορτώνουν.Είναι ασίγνωστο.Χιλιάδεςάνθρωοι τοβλέουν κάθεμέρα. Γιατίστους δρόμουςαυτούς, όουερνούνχιλιάδες αυτοκίνητα,να μην μορεί ναεριολεί ηαστυνομία;Γιατί μέσα στοΠανειστήμιοΘεσσαλονίκηςνα υάρχει ένατεράστιοαζάρι με άσηςφύσεωςαντικείμενα α'όλα ταΒαλκάνια; Γιανα μην ω και γιατις ουσίες ουωλούνται εκείέρα. Αυτό τοξέρει και ηκουτσή Μαρία.Το έχουνκαταγγείλει οικαθηγητές.Γιατί εκεί ναμηνεφαρμόζεται ονόμος στουςδρόμους και σταεζοδρόμια;Ποιο άσυλο; Τοάσυλο το οοίοαγωνιστήκαμεεμείς καιειβάλαμε στηντότε κυβέρνησηΚαραμανλή,είχε ένα στόχο:την ελεύθερηδιακίνηση και διαάληιδεών. Υάρχεισήμερα σταΠανειστήμιαελεύθερη διαάληιδεών; Δηλαδή,μορώ αυτά ουλέω σήμερα ναάω και να τα ωστοΠανειστήμιο;.