Για τα αιολικά άρκα σε 14 βραχονησίδες του Αιγαίου

και τη Διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς

 

Ειστολή ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 30.6.2021

 

 

ΡΑΦΑΗΛ ΜΕΝ. ΜΑΪΟΠΟΥΛΟΣ

Πρώην Γενικός διευθυντής Μεταφοράς ΔΕΗ

 

 

Κε Διευθυντά,

 

Η Αόφαση του Υουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οοία έβαλε οριστικό τέλος στο σχέδιο για τη δημιουργία αιολικών άρκων σε 14 βραχονησίδες του Αιγαίου, ροκαλεί αρκετά ερωτήματα:

 

(α) Η ροστασία της ατμόσφαιρας αό την καύση ετρελαίου στις  ετρελαϊκές μονάδες αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αοτελεί ή όχι υέρτερο αγαθό, συγκρινόμενη με την ροστασία της ορνιθοανίδας στις 14 βραχονησίδες αό τα αιολικά άρκα των 486 MW;   (Χωρίς αυτά τα αιολικά άρκα, η ατμόσφαιρα θα μολύνεται κάθε χρόνο με τα ροϊόντα της καύσης 300.000 τόννων ετρελαίου).

 

(β) Πλήττεται ή όχι η σοβαρότητα  του ελληνικού κράτους, όταν η Χώρα καλεί τους εενδυτές να εενδύσουν στην Ελλάδα σε ανανεώσιμες ηγές ενέργειας και, την ίδια ώρα, το αρμόδιο Υουργείο αορρίτει μια μεγάλη εένδυση για (ι) αιολικά άρκα σε βραχονησίδες και (ιι) υοβρύχιες διασυνδέσεις νησιών του Αιγαίου, και μάλιστα ενώ η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή έχει... αό το 2011 χορηγήσει άδειες για την εένδυση αυτή;

 

(γ)           Η ααγόρευση της εγκατάστασης αιολικών άρκων σε ακατοίκητες βραχονησίδες ισχυροοιεί ή όχι την  ειχειρηματολογία όσων αντιδρούν στην εγκατάστασή τους σε κατοικημένες εριοχές;

27.5.2021)ούτε στην Τήνο ούτε ουθενά

(δ) Είναι αοδεκτό να ακυρώνεται μια μεγάλη εένδυση με  αόριστες αιτιολογίες όως οι ακόλουθες;

                 - Οι αρνητικές εριβαλλοντικές ειτώσεις του ροτεινόμενου έργου χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά σημαντικές, με αοτέλεσμα να μην μορεί να τεκμηριωθεί ως υάρχει βεβαιότητα των αρμοδίων αρχών για το ότι το έργο δεν θα αραβλάψει την ακεραιότητα του τόου.

                  - Σε ερίτωση ου η εένδυση υλοοιηθεί, είναι ιθανόν να αλλοιώσει οριστικά και μη αναστρέψιμα αυτό το αδιατάρακτο των νησίδων.

Η μελέτη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης αρουσιάζει κρίσιμες ελλείψεις, οι οοίες δεν ειτρέουν την κατανόηση της σημασίας του ροστατευτέου αντικειμένου και την ορθή εκτίμηση των ειτώσεων αό το σχεδιαζόμενο έργο.