Σε ακυβερνησία θα οδηγηθεί η Χώρα, αν ο κ. Βενιζέλος δεν εγκαταλείψει το εφεύρημα της κυβέρνησης συνευθύνης με συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.           Άκρως ουτοική η ρόταση του κ. Βενιζέλου για κυβέρνηση συνευθύνης με συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ.

α) Ο κ. Βενιζέλος μας λέει:

- Πρέει να σχηματιστεί μια κυβέρνηση συνευθύνης, με τη συμμετοχή όλων των ολιτικών δυνάμεων ου ιστεύουν ράγματι στην ανάγκη αραμονής της χώρας στην Ευρώη και το ευρώ, δηλαδή με τη συμμετοχή τουλάχιστον της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ.

- Σε ερίτωση ου ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δεχτεί να συμμετάσχει σε μια τέτοια κυβέρνηση, δεν θα συμμετάσχει ούτε το ΠΑΣΟΚ.

β) Ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως, με τα δύο εκλογικά ρογράμματά του και με τις ανά την υφήλιο διακηρύξεις του ροέδρου του, έχει δεσμευτεί ότι:

- η ρώτη ράξη της κυβέρνησης της Αριστεράς θα είναι η ακύρωση του Μνημονίου και των εφαρμοστικών του νόμων,

- θα εθνικοοιήσει και στη συνέχεια θα κοινωνικοοιήσει, δηλαδή θα θέσει υό δημόσιο διαφανή έλεγχο τις τράεζες,

- θα αγώσει τις ιδιωτικοοιήσεις των στρατηγικής σημασίας για την εθνική οικονομία δημοσίων οργανισμών ου έρασαν στο ειδικό ταμείο και θα εαναφέρει σταδιακά υό δημόσιο έλεγχο ειχειρήσεις όως ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ.

Ποιος άλλος, εκτός αό τον κ. Βενιζέλο, ιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μορούσε,  μέσα σε λίγες μέρες, να κάνει τα αντίθετα όλων αυτών για τα οοία έχει τόσο ισχυρά δεσμευτεί, χωρίς να διαλυθεί όχι σε 12 αλλά σε 12 Χ 10 συνιστώσες και χωρίς να εξευτελιστούν στα μάτια του λαού κόμμα, ηγεσία και στελέχη του;

                 Δεν ακούει ο κ. Βενιζέλος τους ευρωαίους ηγέτες ου μας λένε ανοιχτά λέον, χωρίς να ενδιαφέρονται αν θα κατηγορηθούν για αρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας μας, ως η αραμονή μας στην Ευρωζώνη είναι αδύνατη με τα μέτρα για κατάργηση του Μνημονίου κ.τ.τ., ου υόσχεται ροεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ, και μας καλούν να ψηφίσουμε τα κόμματα ου θα διαραγματευθούν και δεν θα καταργήσουν το Μνημόνιο;

Δεν έχει ακούσει τον ρόεδρο των αδελφού γερμανικού κόμματος (των Σοσιαλδημοκρατών) Σίγκμαρ Γκάμριελ ου ρόσφατα δήλωσε: Τον κάλεσα (τον κ. Τσίρα) για να του ω, ότι η ολιτική του οδηγεί την Ελλάδα στο αδιέξοδο και αν η Ελλάδα δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις, δεν θα το κάνει και η Γερμανία με τους εταίρους της, με αοτέλεσμα τη διακοή των ληρωμών;

Ή μήως και ο κ. Βενιζέλος ιστεύει, όως ιστεύει ο κ. Τσίρας, ότι όλοι οι ηγέτες της Ευρώης και του ΔΝΤ μλοφάρουν;

Η ιθανότητα να ααρνηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ την ολιτική του για κατάργηση του Μνημονίου είναι τόση όση και η ιθανότητα να ααρνηθούν το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ τη δική τους ολιτική  για διαραγμάτευση του Μνημονίου!

 

2.           Έωλα τα ειχειρήματα με τα οοία ειχειρεί να στηρίξει την ρότασή του.

α) Ο κ. Βενιζέλος μας λέει:

- Η Χώρα δεν θα μορέσει να κυβερνηθεί αό κυβέρνηση της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ ου θα έχει αέναντί της μια μεγάλη και σκληρή αντιολίτευση, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, τους ΑΝΕΛΛ, και μια ισχυρή κοινωνική αντιολίτευση στο δρόμο.

- Δεν θα είμαστε αξιόιστοι στη διαραγμάτευση, αοτελεσματικοί, έγκυροι εάν δεν είμαστε όλοι μαζί και δεν ρόκειται να συμφωνήσουμε σε μία αναθεωρημένη σύμβαση εάν δεν δεσμευθούν κι αν δεν υογράψουν όλοι. Στην Ευρώη θα μας ουν φέρτε τις υογραφές των άλλων κομμάτων, τουλάχιστον των κομμάτων ου εκφράζουν τμήματα σοβαρά του ελληνικού λαού και δεν θα μορέσουμε να οδηγηθούμε ουθενά.

β) Θεωρεί ο, και συνταγματολόγος, κ. Βενιζέλος ότι την Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, στην οοία η Χώρα κυβερνιέται αό όοια κυβέρνηση έχει την εμιστοσύνη της Βουλής, του νόμιμου και ραγματικού εκροσώου του ΛΑΟΥ, την έχουμε σήμερα αντικαταστήσει με την Κοινωνική Δημοκρατία του Δρόμου, όου ο Δρόμος ορίζει ώς θα κυβερνηθεί η Χώρα;

Αν αισθάνεται ότι δεν μορεί να κυβερνήσει έχοντας την εμιστοσύνη της εκλεγμένης αό τον ΛΑΟ Βουλής, αλλά χρειάζεται και την εμιστοσύνη του Δρόμου, δεν έχει αρά να αραχωρήσει τη θέση του σε κάοιον άλλο ου μορεί!

Όσο για την Ευρώη, γιατί ανησυχεί ο κ. Βενιζέλος; Ο ίδιος δεν μας έχει ει ότι η Ευρώη είστηκε ως δεν χρειάζονταν υογραφές της αντιολίτευσης, όταν της ρόβαλαν το ειχείρημα: ναι, αλλά η κυβέρνηση είναι η νόμιμη κυβέρνηση της χώρας, έχει την εμιστοσύνη της Βουλής; Το σουδαιότερο, η αόφαση κάθε κόμματος για την κυβέρνηση ου ρέει οωσδήοτε να σχηματιστεί μετά τις εκλογές θα καθοριστεί αό το αν η Ευρώη ζητήσει ή όχι υογραφές των άλλων κομμάτων;

     

3.           Τι εριμένουμε αό τον κ. Βενιζέλο ριν αό τις 17 Ιουνίου.  

Το μάθημα των εκλογών της 6ης Μαϊου το έχουν μάθει οι κ.κ. Σαμαράς και Κουβέλης, όως δείχνουν οι δηλώσεις τους ότι δεν θα αφήσουν τη Χώρα ακυβέρνητη (με τον κ. Σαμαρά να δηλώνει ως, αν χρειαστεί, θα συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ).  

Μένει να το μάθει και ο κ. Βενιζέλος, μόνο ου ρέει να βιαστεί! Γιατί, όως ο ίδιος λέει, Ο ελληνικός λαός ρέει να ξέρει ριν αό τις εκλογές οια είναι η στάση των κομμάτων, ρέει να ξέρει τώρα ο ολίτης ού ηγαίνει η χώρα. Πρέει να σκεφτεί τώρα ο ολίτης ού δίνει την ψήφο του και σε τι θα μετασχηματιστεί η ψήφος του.

Οι ολίτες ου ειθυμούν την αραμονή της χώρας μας στην Ευρωζώνη και την τροοοίηση του Μνημονίου, μετά αό διαραγματεύσεις και συμφωνία μαζί της, θέλουν να ελίζουν ως, στις εόμενες μέρες, θα ακούσουν και αό τον κ. Βενιζέλο ότι δεν θα αφήσει τη Χώρα ακυβέρνητη και ότι, αν χρειαστεί, θα συνεργαστεί με τον κ. Σαμαρά και τον κ. Κουβέλη για τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Για να μην είναι αούσα η Ελλάδα στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου και στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ της 28ης Ιουνίου, για να διαραγματευθεί και συμφωνήσει η Ελλάδα με την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ την τροοοίηση του Μνημονίου, για να κυβερνηθεί η Χώρα και να αντιμετωιστεί η κρίση μέσα στην Ευρώη και την Ευρωζώνη.

Αν δεν το ράξει, αν στις ελάχιστες εόμενες μέρες ειμείνει στο ουτοικό εφεύρημα της κυβέρνηση συνευθύνης με συμμετοχή και του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι ο κύριος υαίτιος της ακυβερνησίας, του μείζονος κακού για τη Χώρα, ου αναγκαστικά θα ροκύψει αό τη στάση του αυτή.