Αάντηση Καθημερινής στο άρθρο του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

με τίτλο Λυούμαι, κε Πααχελά, για την αγνόηση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας αό την Καθημερινή!

 

Δημοσιεύτηκε σήμερα στους ΑΝΤΙΛΟΓΟΥΣ άρθρο μου με τον ως άνω τίτλο.

Προ ολίγου έλαβα την αρακάτω ειστολή αό τον κ. Νίκο Κωνσταντάρα, Διευθυντής Σύνταξης της Καθημερινής.

Την δημοσιεύω ευχαρίστως, αραθέτοντας στη συνέχεια  δύο αρατηρήσεις.

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ του κ. Νίκου Κωσταντάρα

Αγαητέ κ. Μαϊόουλε,

Λάβαμε την ειστολή σας και διερευνήσαμε το θέμα.

Τα αοσάσματα του άρθρου σας εστάλησαν στον δικτυακό μας τόο αό τη διεύθυνση RMAIO@otenet.gr  με το όνομά σας ως σχολιάζοντα και τα αναρτήσαμε καλή τη ίστη αφού δεν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε ούτε σε οιόν  ανήκει ο λογαριασμός αό όου λαμβάνουμε τα σχόλια για τη στήλη, αρεκτός εάν ενημερωθούμε σχετικώς αό τον ενδιαφερόμενο ούτε εάν έχει υάρξει κακόβουλη χρήση του λογαριασμού ενός ροσώου  αό άλλο ρόσωο με ΄τις τεχνολογικές δυνατότητες ου μορεί να διαθέτει.

Πολλώ δε μάλλον όταν το σχόλιο έρχεται αό τον είσημο λογαριασμό εικοινωνίας RMAIO@otenet.gr ο οοίος  αναφέρεται στην ιστοσελίδα  www.antilogoi.gr. την οοία και εσείς εικαλεσθήκατε στην ως άνω ειστολή σας.

Προφανώς, κάοιος μας αραλάνησε ως ρος την ταυτότητα του σχολιαστή χρησιμοοιώντας τον είσημο λογαριασμό εικοινωνίας ου αναφέρεται στην άνω ιστοσελίδα σας για να αοστείλει τα σχόλια.

Σας διαβεβαιώ ότι δεν έχουμε καμία διάθεση και κανένα λόγο να δημοσιεύουμε σχόλια ου αραλανούν ως ρος την ταυτότητα του αοστολέα.

Εειδή όμως είδαμε ότι η αοσταλείσα ρος την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ειστολή σας έχει αναρτηθεί και  στην ιστοσελίδα  www.antilogoi.gr. αό εσάς, ρος αοκατάσταση της εικαλούμενης δεοντολογίας, σας αρακαλώι να αναρτήσετε και τη δική μας αάντηση στο σχόλιό σας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

(1) Εί της διαδικασίας

α) Η αοσταλείσα ρος την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ειστολή μου είχε σταλεί στον κ. Αλ. Πααχελά στις 14 Φεβρουαρίου.

Στην ιστοσελίδα www.antilogoi.gr δεν  έχει αναρτηθεί η ειστολή αυτή (της 14ης Φεβρουαρίου) αλλά έχει δημοσιευτεί, σήμερα 22.2.12, ένα άρθρο μου, στο οοίο αναφέρεται το ιστορικό της υόθεσης με, βεβαίως, κάοια στοιχεία αό την ειστολή της 14ης Φεβρουαρίου (αυτό το άρθρο λάβατε σήμερα στην Καθημερινή).

β) Την ειστολή σας θα την δημοσίευα και χωρίς να το ζητήσετε, γιατί αυτό ειτάσσει η δική μου δεοντολογία.

(2) Εί της ουσίας

α) Δεν αμφισβήτησα, ροφανώς, ότι δεν έχετε καμία διάθεση και κανένα λόγο να δημοσιεύετε σχόλια ου αραλανούν ως ρος την ταυτότητα του αοστολέα.

β) Η ειστολή σας δεν εξηγεί γιατί η Καθημερινή αγνόησε αντελώς:

- την ειστολή μου της 14ης Φεβρουαρίου, ενώ, μετά την ειστολή αυτή, όφειλε και ηδύνατο να μου δώσει κάοια εξήγηση (σαν αυτή ου μου δίνεται σήμερα) και να διορθώσει το λάθος με οοιον τρόο η ίδια ειθυμούσε,

- το σχόλιό μου της 18ης Φεβρουαρίου, και δεν το δημοσίευσε, ενώ με τη δημοσίευσή του θα έληγε αμέσως το δυσάρεστο, για μένα και την εφημερίδα σας, ζήτημα.