Ηδιαφθορά θακαταολεμηθείμόνο αν οιτίμιοι ολιτικοίσχηματίσουνένα ευρύδιακομματικόμέτωο εναντίοντης,αραμερίζονταςυοχρεώσειςκομματικήςειθαρχίας καιδεσμούς φιλίας

 

(Ειστολήτου Ραφαήλ Μεν.Μαϊόουλου, ουστάθηκε στηνΚαθημερινήστις 1.3.02)

 

 

Γιατο, και άλι,είκαιροζήτημα τηςδιαρκώςεξαλούμενηςδιαφθοράς – μετις δυό όψειςτης, της μεγάληςδιαλεκόμενηςκαι της μικρήςκαθημερινήςδιαφθοράς, ουκαθεμιά τουςστηρίζει τηνάλλη και στηρίζεταια' αυτήν – ας μουειτραούνλίγες σύντομεςσκέψεις.

 

1.             Έχειεδραιωθείλέον στηνκοινωνία μας ηεοίθηση ότι η
διαφθοράαοτελείσήμερα για τηχώρα μας μιαραγματικότητα,με μεγάλη
έκταση καιβάθος, και όχιέναεριορισμένηςσημασίαςαρνητικόφαινόμενο
.

 

Ηεοίθηση αυτήέχει εδραιωθείαό:

      τηνκαθημερινήροσωικήεμειρία τωνολιτών, στις συναλλαγέςτους μεΥηρεσίες τουΔημοσίου καιτων Δημόσιωνειχειρήσεωνκαιοργανισμών.

      τον,αναντίστοιχομε τα νόμιμαεισοδήματατους, τρόο ζωής,ου διάγουνκάοια στελέχητης Εξουσίας –ολιτικής,δημοσιογραφικής,συνδικαλιστικήςκ.λ. – και τωνΔημόσιωνειχειρήσεωνκαιοργανισμών.

      τοναοκλεισμότίμιων καιεξαιρετικάικανών στελεχώντου Δημόσιουτομέα αόθέσεις μεμεγάλο οικονομικόαντικείμενο(ουεμφανίζεται ωςεκσυγχρονισμόςτου αλιότερου'συστήματοςειλογήςστελεχών μεκομματικά κριτήρια!).

      τουςικρούς καρούςτης διαφθοράς– τα οιοτικώς ανεαρκήκαι ανάκριβαέργα, τουςαελιστικάβραδείςρυθμούςροόδουοοιασδήοτεαόειραςεκσυγχρονισμού,τη σκόιμασυντηρούμενηγραφειοκρατία– ου τουςγεύεταικαθημερινά καιτουςακριβοληρώνειο Έλληναςολίτης.

 

2. Ομέσος ολίτηςέχει λέοναντιληφθεί ωςη διαφθορά, μετη
διάβρωση τουκοινωνικούιστού και τηναειλούμενηδιαμόρφωσημιάς
νεολαίας χωρίςιδανικά, αοτελείσήμερα τοκεντρικό ολιτικόρόβλημα της
δημοκρατίαςμας και τονκύριο κίνδυνογια το μέλλοντου τόου
.

Διαιστώνεικαθημερινά ωςσε καθεστώςεκτεταμένηςκαιδιαλεκόμενηςδιαφθοράς,αναιρείταικάθε ροσάθειαροόδου, ως σ' ένα τέτοιοκαθεστώς ούτευγεία ούτεαιδεία, ούτεδικαιοσύνηούτε ασφάλεια,ούτεοικονομικήανάτυξη ούτεεθνική άμυναείναι δυνατόννα υάρξουν.

 

3.Σχετικά με τονέλεγχο τηςδιαφθοράς, ώςμορεί να γίνειιστευτή ηδικαιολογίατηςεκτελεστικήςεξουσίας, ότιαδυνατεί –αυτή ουνομοθετεί, ουδιορίζει τιςηγεσίες τηςδημόσιαςΔιοίκησης, τηςΔικαιοσύνης,των Δημόσιωνειχειρήσεων,ου ορίζει τηνυηρεσιακήτύχη τωνστελεχών τους,ου διαθέτειελεγκτικάόργανα, αυτή ου,με λίγα λόγια,διαθέτει όλητην εξουσία –να ελέγξειτους,λίγους η ολλούς,διεφθαρμένουςυαλλήλους;

Είλέον, ώς ναγίνει λογικάαοδεκτό ότι ηεκτελεστικήεξουσία, ου δενμορεί, όωςδηλώνει, ναράξει το έλασσον,τον έλεγχο της μικρήςκαθημερινήςδιαφθοράς,μορεί, όωςισχυρίζεται,να ράξει τομείζον, τον έλεγχοτηςμεγάληςδιαλεκόμενηςδιαφθοράς;

Έτσιή αλλιώς, όμως, ηδικαιολογίααυτή δεναοτελεί, στηνκαλύτερηερίτωση, ομολογίαανεάρκειαςκαι, στηχειρότερη,ομολογίασυνενοχής;

Πέρααό ταερωτηματικάαυτά, ουοψιασμένοςολίτης έχεισήμερααντιληφθεί ότιη μικρή καθημερινήδιαφθοράγεννιέται καισυντηρείται ατη μεγάληδιαλεκόμενηκαι ως η ρώτη δεθα εξαλειφθείαν δενκαταολεμηθείη δεύτερη.

 

4. Ηεξάλωση τηςδιαφθοράςμορεί νααναχαιτιστεί μόνοαν οι τίμιοιολιτικοί, όσοιδεν έχουν μειστον κύκλο τηςδιαφθοράς,ιστέψουν ότι ηδιαφθοράαοτελεί σήμεραθανάσιμοκίνδυνο για τηΧώρα, αν αύσουννα αυταατώνταιότι, σεκαθεστώςγενικευμένηςκαι διαλεκόμενηςδιαφθοράς,είναι δυνατόνα αοδώσουν κάοιοέργο, έρα α' αυτόου το ΜεγάλοΑφεντικό τουςειτρέει, κι αναοφασίσουν νασχηματίσουν έναευρύδιακομματικόμέτωοεναντίον της,αγνοώνταςαξιώματα ήκαρέκλες καιαραμερίζονταςυοχρεώσειςκομματικήςειθαρχίας καιδεσμούς φιλίας.

Έναςτέτοιοςανένδοτοςόλεμος τωντίμιων ολιτικώνμας κατά της Διαφθοράςθα αοτελούσεύψιστη τιμή γιαυτούς καιμέγιστηυηρεσία στοντόο!