Πώςολιτικοί καιΜΜΕμεταχειρίστηκαντους δικαστικούςλειτουργούςστην υόθεσηΒατοεδίου

 

 

Οιολιτικοί καιτα ΜΜΕ με ταλόγιαδιακηρύσσουν ότισέβονται τηΔικαιοσύνη,ισχυριζόμενοιως θέλουν ναλειτουργείανεξάρτητη,χωρίςεξωθεσμικές αρεμβάσεις.

Στην ράξηόμωςδείχνονταιασεβείς ρος τηΔικαιοσύνη καικάνουν ό,τι  μορούνγια ναεηρεάσουν τιςΑοφάσεις τηςρος τοσυμφέρον τους:εκδίδουν καιδημοσιοοιούνταχύτατααοφάσεις, ρινκαν ολοκληρωθείη ανακριτικήδιαδικασία καιολύ ριν αοφανθούντα αρμόδιαδικαστικάόργανα,εαινούν ήαοδοκιμάζουνκάθε ενέργειατων δικαστικώνλειτουργών,και τουςίδιους τουςδικαστικούςλειτουργούς,ανάλογα με τοναν οιενέργειές τουςτους ευνοούν ήόχι..., χωρίζουντουςλειτουργούςτηςΔικαιοσύνης σεάξιους και είορκους,τουςαευθύνουνανοίκειουςχαρακτηρισμούς-ύβρεις(και εμμέσωςτους αειλούν)...

 

Έναρόσφατοαράδειγμαανείτρετηςσυμεριφοράς ολιτικώνκαι ΜΜΕ ροςτουςλειτουργούςτης Δικαιοσύνηκαι αόειραςεξωθεσμικήςαρέμβασης στοέργο τηςΔικαιοσύνηςυήρξε η υόθεσητου Βατοεδίου.

Στηνυόθεση αυτή,ολιτικοί καιΜΜΕ (έντυα καιηλεκτρονικά):   

 

α. Ερμήνευσαντο Σύνταγμακαι αοφάσισανχωρίςειφύλαξη ότιτην εξουσία νακρίνει αν, καιότεκατά τηνέρευνα,ροέκυψαν στοιχείατα οοία σχετίζονται μευουργούς ήυφυουργούς,ώστε αυτά ναδιαβιβαστούν αμελλητίστη Βουλή την είχαν, όχι οροϊστάμενοςτηςΕισαγγελίας, οοοίος διέταξετην έρευνα,αλλά οιεισαγγελείςου εκτελούσαντην εντολή του για τηδιεξαγωγήέρευνας.

Οι ίδιοιόμως (δύο) αντιεισαγγελείςκαι ηεισαγγελέαςου διεξήγαγαν τηνέρευναφαίνεται ωςθεωρούσαν ότι, γιατο ζήτημα αυτό(αν και ότεροέκυψανστοιχεία...), εκείνοιμεν θα υέβαλανεισήγηση, τηντελική όμωςαόφαση, σεερίτωσηδιαφωνίας, θα τηνλάμβανε οαραγγείλας τηνέρευναεισαγγελέας.

Γι αυτό,στις γνωστέςειστολές τους,έγραφαν: οι μενδύοαντιεισαγγελείςότι ησυμμόρφωσή τους μεαυτήν τηντελευταίααραγγελία (τουΠροϊσταμένουτηςΕισαγγελίας)αοτελούσε γι αυτούςυηρεσιακήυοχρέωση η δεεισαγγελέας: ... κατάτη γνώμη μου,συντρέχειερίτωση... καιҹαρακαλώ, εφόσονσυμφωνείτε, ναενεργηθούν...).

Ακόμα, ηάοψη ότι τηνεξουσία αυτή (νακρίνει αν καιότε ροέκυψανστοιχεία...) την έχει οΕισαγγελέαςτου ΑρείουΠάγου φαίνεταιως ήτανγενικώς αοδεκτήαό τηΔιακαιοσύνηκαι στην ҹροΒατοεδίουӹερίοδο, γι αυτόκαι για τιςτότε υοθέσεις,οι σχετικές δικογραφίεςστέλνονταν – ήδεν στέλνονταν– στη Βουλή αότον Εισαγγελέατου ΑρείουΠάγου.

 

β. Έκριναντη διαφωνίαμεταξύεισαγγελικώνλειτουργών για έναολύλοκονομικό ζήτημα– αν αό τηδικαστική έρευναροέκυψαν ή όχι στοιχεία,τα οοίασχετίζονται με μέλητηςκυβέρνησης,ώστε αυτά ναδιαβιβαστούν αμελητίστη Βουλήκαι χωρίςκαμιάειφύλαξη  αοφάσισαν ότι:

-ορθή ήταν ηάοψη τωνεισαγγελέωνου υοστήριξανότι κατά τηγνώμητους, αό τασυλλεγένταστοιχεία ...συντρέχειερίτωσηεφαρμογής τηςδιατάξεως του εδαφίουβ τηςαραγράφου 2 τουάρθρου 86 τουΣυντάγματος...,

-λαθεμένη ήτανη άοψη τουΠροϊσταμένουτης ΕισαγγελίαςΕφετών και τουΕισαγγελέωςτου ΑρείουΠάγου, ουθεώρησαν ότι αότα έγγραφα καιιδία τααντίγραφα τωνενόρκων καταθέσεων,δεν ροκύτει,μέχρι στιγμής,μια ιθανολόγησηκαι μάλισταάξια λόγουοινικήςευθύνης διατελεσάντωνυουργών καιυφυουργών και ότι σαυτήν τηνερίτωση οενεργών τηνροκαταρκτικήεξέταση ούτεδικαίωμα, ούτευοχρέωση έχεινα ταδιαβιβάσει στηΒουλή....

 

γ.Ααίτησαν ναιεστεί αό τηνΚυβέρνηση οΕισαγγελέαςτου ΑρείουΠάγου ναστείλει τονφάκελο τηςυόθεσηςΒατοεδίου στη Βουλή,ριν ο ίδιοςαοφασίσει ανκαι ότε ρέει νατον στείλει, ζήτησανδηλαδή ευθέωςο Εισαγγελέαςτου Αρείου Πάγουνα διαταχθείνα ενεργήσειόχι όωςεκείνος ίστευεαλλά όως ηεκτελεστικήεξουσίαειθυμούσε.

 

δ. Ως λόγο τηςαραίτησης τωνδύοαντιεισαγγελέων αρουσίασαντηνάσκηση άνωθενιέσεων ήάνωθεναρεμβάσεων, δηλαδήάλλον αό αυτόνου οι ίδιοι οιαντιεισαγγελείςανέφεραν στηνειστολήαραίτησήςτους.  

Στηνειστολή αυτή,οι δύοαντιεισαγγελείςόχι μόνο δεναφήνουν κανέναυαινιγμό γιαάνωθεν ιέσειςή αρεμβάσειςως αιτία τηςαραίτησήςτους, αλλάαναφέρουνκαθαρά ότιαραιτούνταιεειδή διαφωνούνμε τονΠροϊστάμενοτηςΕισαγγελίαςγια την τελευταίααραγγελία του – κατάλέξη, εειδή ησυμμόρφωσή μαςμε αυτήν τηντελευταία αραγγελία,όως έχουμευηρεσιακήυοχρέωση,συνεάγεταικαι αραβίασητωνροαναφερθεισώνδιατάξεων....

 

ε. Διακωμώδησαντη σαφέστατηαόφαση τουΕισαγγελέα τουΑρείου Πάγου και τουΠροϊσταμένουτηςΕισαγγελίαςΕφετών να στείλουντη δικογραφίατου Βατοεδίουστη Βουλή όχιβάσει τουάρθρου 86 τουΣυντάγματοςαλλά για την ενημέρωσήτων βουλευτών,μετά τηναόφαση γιασυζήτηση στηΒουλή ροςσύστασηεξεταστικήςκαι ροανακριτικήςειτροής,αναφέρονταςσκωτικά ότι οεισαγγελέαςτου ΑρείουΠάγου αρχικάέλεγε ως δεν θαστείλει τονφάκελο ριναοφασίσει οίδιος και, εντέλει, τονέστειλε στηΒουλή,ειμένοντας,ωστόσο, ως δενυήρχε λόγος νααοσταλεί.

 

στ. Αέδωσανροθέσεις, έραντης ορθήςαονομήςδικαιοσύνης,σε ανώτατουςδικαστικούςλειτουργούς, μεαναφορά σε...ροσάθειες τηςΔικαιοσύνης ναγίνει αρεστή στηνεξουσία, σεαφορμές ουέδωσαν ναδιατυωθούν υόνοιεςҹροσφοράςανώτατωνδικαστικώνλειτουργώνρος τηνολιτικήεξουσία...

Ξεχνώνταςότι η αόδοσηροθέσεων, έρανάλλων, είναιένα ολύεικίνδυνοαιχνίδι ου μορείνα το αίξει οκαθένας και ουμορεί νασυνεχίζεταιχωρίς τέλος...  

Έτσι, μετην ίδιαευκολία με τηνοοία, κακώς,αοδόθηκαν αόκάοιουςροθέσεις στονΠροϊστάμενοτης ΕισαγγελίαςΕφετών καιστονΕισαγγελέα τουΑρείου Πάγου,θα μορούσαν νααοδοθούν αόάλλους, κακώςάλι, ροθέσειςστους δύο αντιεισαγγελείς(με το σκετικόότι οιτελευταίοι, ότανδιαφώνησαν μετονΠροϊστάμενο,εέλεξαν να αραιτηθούν,ροκαλώνταςμείζονολιτικόρόβλημα, ενώ θαμορούσαν ναειστρέψουν τηδικογραφία,γνωστοοιώνταςεγγράφως στοντελευταίο τηγνώμη τους καιζητώντας  ηδικογραφία ναδιαβιβαστεί ααυτόν στηΒουλή – όωςέραξε ηΕισαγγελέας –και, ειλέον,διόρθωσανχειρογράφως μεμλάνκο την ειστολήαραίτησήςτους,ροκαλώνταςρόσθεταερωτήματα).

Ξεχνώνταςακόμα ότι όταναοδίδουμεροθέσεις σεκάοιους,δίνουμε οιίδιοι τοδικαίωμα νααοδώσουν άλλοιροθέσεις σεμας...