Κομματικέςειθέσεις κατάτων ανώτατωνδικαστηρίων

 

(Ειστολήτου ΣτέφανουΜατθίa, Είτιμουροέδρου τουΑρείου Πάγου,ουδημοσιεύτηκεστην Καθημερινήστις 16.9.07)

 

 

Μεαογοήτευσε ηκατά τουΑρείου Πάγουανοίκεια είθεσηεκροσώων τουΠΑΣΟΚ, ου χαρακτήρισανως δικαστικόραξικόημα τημη ανακήρυξητης κ. Φ.Γεννηματά λόγωκωλύματοςεκλογιμότητάςτης. Οι ίδιοιεκρόσωοιδιατύωσαν καιυόνοιες κομματισμούτου ανώτατουαυτούδικαστηρίου!Ανάλογεςειθέσειςέχουν γίνεικαι στορόσφατο αρελθόν,αόκομματικούςεκροσώους καιυουργιύς όλωντων κομμάτων,σε βάρος όχιμόνο τουΑρείου Πάγου,αλλά και τουΣυμβουλίου τηςΕικρατείαςκαι τουΑνώτατουΕιδικούΔικαστηρίου,με αφορμήάντοτεαοφάσεις τουςου δεν ήταναρεστές στοκόμμα. Τέτοιεςρακτικές μαρτυρούνολιτικήανωριμότητα.Υονομεύουνμια κρατικήλειτουργία αόάλλη ισότιμηκαι εμφανίζουντο κράτοςαναξιόιστοκαισαρασσόμενο.Εομένως οιρακτικέςαυτές είναιασυμβίβαστεςρος τη συνταγματικήμας τάξη. Καιτούτοανεξάρτητα ανη είμαχηδικαστικήαόφαση είναιορθή ή όχι,ζήτημα συχνάαναμφίβολο. Ηορθότητα ή μητης αόφασηςμορεί νααμφισβητηθείμεαροκατάλητηκριτική. Σεκαμιά ερίτωσηδεν ειτρέεταινα αοτελέσειευκαιρίαδιασυρμού.

 

Ωστόσο,τα ελληνικάκόμματα μένουνροσκολλημένα στηναήθη τακτικήτους,χαρακτηρίζοντάςτην ως κριτική,ενώ αοτελείωμή αόειρακατασυκοφάντησης.Προκειμένου ναυηρετήσουνκάοιοδιαβατικόσυμφέρον ή ναδημιουργήσουνεντυώσεις, δενδιστάζουν, ότανκάοια αόφασητων ανώτατωνδικαστηρίωντους φαίνεται κομματικάασύμφορη, ναροσβάλλουν ταδικαστήρια αυτάμε εκφράσειςκαταφρονητικές,διατυώνοντας ενίοτεκαι υοψίες γιασκοτεινέςδιασυνδέσεις

 

Πιστεύουνότι αοτρέουνέτσι τοολιτικόκόστος αό τηδυσμενή γιαυτά δικαστικήαόφαση. Όμως,δείχνουν αλώςτηνανευθυνότητάτους καιχάνουν τηναξιοιστίατους.