Δικαιοσύνηκαι ολιτικάσκάνδαλα

 

(Ειστολήτου Ραφαήλ Μεν.Μαϊόουλου, ουδημοσιεύτηκεστηνΚαθημερινήστις 14.9.08)

 

 

Ας μουειτραούνλίγες σκέψεις,σχετικά με τιςαστήριχτεςκατηγορίες ουδιατυώνονταικατά καιρούςαό κάοιους γιασυνέργεια τηςΔικαιοσύνηςκαι τωνλειτουργών τηςστο κουκούλωμαӹολιτικώνσκανδάλων.

 

1.Οι δικαστέςκαιεισαγγελείςείναιυοχρεωμένοι ναλειτουργούν μεβάση τοΣύνταγμα καιτους νόμους,χωρίς ναλαβαίνουνυόψη τουςολιτικέςσκοιμότητες,δημοσκοήσεις,αισθήσεις ήααιτήσεις τωνολιτών (ου μόνοκάοια ΜΜΕέχουν τηνικανότητα ναανιχνεύουν!),χωρίς νακαθυστερούνούτε, όμως, καινα βιάζονται,και νααοφασίζουν με βάσηγρατάστοιχεία καιμαρτυρίες καιμε συγκεκριμένεςδικονομικέςδιαδικασίες(καθορισμένεςαό το Νόμο γιατην εξασφάλισητωνδικαιωμάτωντων ολιτών). Οιράξεις και οιαιτιολογημένεςαοφάσεις τουςκαταγράφονταιεισήμως καιυόκεινταιστον ροβλεόμενοαό τον Νόμοέλεγχο.

Όοιοςλοιόν θεωρείως κάοιοςδικαστικόςλειτουργός δενέκανε καλά τη δουλειάτου ή υέεσε σεοοιοδήοτεαράτωμα, κατά τηνέρευναολιτικούσκανδάλου,μορεί και, θαλέγαμε, έχειτην υοχρέωσηνα ροσκομίσειτις σχετικές αοδείξειςκαι να ζητήσειτον έλεγχό τουαό τα αρμόδιααό το Νόμοόργανα.

Αόριστεςόμωςκατηγορίες καιυβριστικέςεκφράσεις (τουτύου είορκοιδικαστές,δικαστές ουενεργούν ωςκομματικέςμαριονέτες,δικαστές ουεκτελούν τασχέδια ουσχεδιάζονταισε κομματικάυόγεια, οιδιάφοροιΣανιδάδες, οκυρεισαγγελέας,ανώτατοιδικαστές ουσυμεριφέρονταιως χανουμάκιατων ολιτικών ),ου εκστομίζονταιστη χώρα μας αόολιτικούς καισυνδικαλιστές(αλλά καιδημοσιογράφους)κάθε φορά ουενέργειες ήαοφάσειςδικαστικώνλειτουργών δενείναι τηςαρεσκείαςτους, είναιααράδεκτεςκαι δεν γίνονταιαοδεκτές σεκαμιάευνομούμενηκοινωνία, μεθλιβερήεξαίρεση τηδική μας.

 

2.Οι ολίτεςέχουνμεγαλύτερηεμιστοσύνηστην κρίση τωνοργάνων τηςσυντεταγμένηςΔικαιοσύνης α ό,τιστιςιδιοτελείςκατά ερίτωσηαοφάνσεις των ευκαιριακώντιμητών της.Ακόμαερισσότερο,έχουνεδραιωμένη τηνεοίθηση ότι τοκουκούλωματων ολιτικώνσκανδάλων τοειδιώκει καιτιςερισσότερεςφορές,δυστυχώς, τοειτυγχάνει ηδιααραταξιακήκομματικο-οικονομικήδιαλοκή. Με τηνεξαγορά τωνμεν για ναλάβουν τιςκατάλληλες αοφάσειςκαι των δε γιανα σιωήσουν...

 

3.Οι ολιτικοί,λοιόν, αυτοί ουκυρίωςδιαράττουν καικουκουλώνουντα ολιτικάσκάνδαλα, αςεγκαταλείψουντις κατά τηςΔικαιοσύνης,και καταλλήλων, ειθέσειςκαι ας κάνουντο καθήκοντους:

-να αναλάβουν,με ειλικρίνειακαιαοφασιστικότητα,το έργο της ολιτικήςεξυγίανσης,κάνοντας αρχήκάθε κόμμα αό αότη δική τουαυλή (οιολιτικάένοχοι,κομματικά καισυνδικαλιστικάστελέχη καιστελέχηδημόσιων οργανισμώνκυρίως, είναιγνωστοί τοιςάσι – ο τρόοςζωής τουςδήλους τουςοιεί – και ηαομόνωσή τουςααιτείολιτικές μόνοδιαδικασίες,και ασφαλώςτόλμη τωνηγεσιών τωνκομμάτων),

-να αφήσουνανενόχλητη τηΔικαιοσύνη νακάνει το δικότης καθήκον, ναβρει και νατιμωρήσει, μετις διαδικασίεςτου Νόμου, τουςοινικάενόχους τωνσυγκεκριμένωνυοθέσεων ουέχουν αχθεί, ήου θα αχθούν,ενώιόν της.