Διλήμματα για το νέο κυβερνητικό ξεκίνημα

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

(α)           Κυβέρνηση-λέσχη συζητήσεων Ή κυβέρνηση αοφάσεων;

(β)           Να ανοίγει διάλογος, για κάθε θέμα, αλλά ότε να τελειώνει;

(γ)               Διάλογος αορίστου χρόνου

Ή

Διάλογος συγκεκριμένης διάρκειας, ου θα καταλήγει σε συγκεκριμένες αοφάσεις, με ροσυμφωνημένη διαδικασία λήψης τους και ανεξάρτητα αό την είτευξη ή μη ομοφωνίας;  

(δ)           Αναζήτηση δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, δημοκρατικοοίησης των μεταρρυθμίσεων κ.τ.τ. (κατά το αλιότερο δημοκρατικοοίηση των σουδών)

Ή

Υλοοίηση του συμφωνημένου ρογράμματος μεταρρυθμίσεων στους ροσδιορισμένους χρόνους, όως κάθε φορά τροοοιείται σε συμφωνία με την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ (αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα, φορολογικός νόμος, καταολέμηση της φοροδιαφυγής, αοκρατικοοιήσεις κ.λ..);         

(ε)           Διαραγματεύσεις με την Τρόικα με κόκκινες γραμμές (οιες συγκεκριμένα;), ου η μη αοδοχή τους θα οδηγούσε στη διακοή των διαραγματεύσεων και στη ρήξη με την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ

Ή

Διαραγματεύσεις με ειχειρήματα για την είτευξη συμφωνίας άνω σε τροοοιήσεις του Μνημονίου ου κρίνονται αναγκαίες;

(στ)        Υουργοί ου ανέχονται, με διάφορα ροσχήματα, το αναοτελεσματικό κράτος α-νομίας –ομοσονδία, ουσιαστικά, ρονομιούχων ομάδων

Ή

Υουργοί ου θέλουν και μορούν να καταργήσουν το κράτος αυτό της α-νομίας και των ρονομίων και να δημιουργήσουν ένα αοτελεσματικό για όλους και σύγχρονο Κράτος του Νόμου, όου ο Νόμος θα ειβάλλεται στους άντες και όχι μόνο στους μη ρονομιούχους;  

(ζ)            Υουργοί  φοβισμένοι ή λαϊκιστές, ου, με τις γνωστές μεθόδους, εμοδίζουν ή  τρενάρουν την υλοοίησή των μεταρρυθμίσεων

Ή

Υουργοί αοφασισμένοι να ενημερώνουν υεύθυνα τους ολίτες, να υερασίζονται με ειχειρήματα το ρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και να το υλοοιούν εγκαίρως;

(η)          Υουργοί ου θέλουν να αγνοούν τις Αρχές της Λογικής και την Πραγματικότητα κατά τη λήψη αοφάσεων

Ή

Υουργοί ου έχουν κατανοήσει (α) ως οι ολιτικές αοφάσεις είναι αοφάσεις ειλογής ανάμεσα σε συγκεκριμένες εφικτές λύσεις κάτω αό εριορισμούς ου η ραγματικότητα ειβάλλει και (β) ως,  σε ερίτωση σύγκρουσης δύο αγαθών, ειλέγεται το υέρτερο αγαθό ;

(θ)           Υουργοί ου βολεύονται με ημιμαθείς ǹρόθυμους κομματικούς συμβουλάτορες

Ή

Υουργοί ου ειλέγουν, ως τεχνικούς συμβούλους τους, έμειρους μορφωμένους τεχνοκράτες με άοψη,  έλληνες ή ξένους;