Τηδημοσιογραφικήαυθεντία καιτον λαϊκισμόνα τα δεχτούμε,όχι όμως καιτηναραληρoφόρηση

 

 

Με τηδιεθνήοικονομικήκρίση, κάοιοιτων ΜΜΕ (έντυωνκαιηλεκτρονικών)βρήκαν την...ευκαιρία ναειδείξουν, γιαάλλη μια φορά,το γνωστόδίδυμο λαϊκισμού-αυθεντίας(οικονομικής,αυτή τη φορά).

 

Αοφάνθηκαν,με ύφος μηαοδεχόμενοαντιρρήσεις, ωςόλα τα μέτρα ουεξαγγέλθηκαναό τηνκυβέρνηση γιατηναντιμετώισητης κρίσης,ήσανακατάλληλα καιαντιλαϊκά,ανακατεύονταςστις εμβριθείςαναλύσεις τουςgolden boys, ҹροκλητικώςλουτίσαντες,μαύρο χρήμα,φοροφυγάδες,μεγάλη ακίνητηεριουσία,εκκλησιαστικήεριουσία,αισχροκερδούσεςειχειρήσεις,ου ουδόλως θίγονται  καισυνεισφέρουν,μέχρι και τηνανακατανομήτου λούτου, τηνισορροημένηφορολόγηση,τηναναβάθμισητου δημόσιουτομέα...

 

Καλά,μέχρις εδώ.Δικαίωμά σου,κεδημοσιογράφε,να εμφανίζειςεαυτόν ωςαυθεντία σταοικονομικά καιως υοστηρικτήτων λαϊκώνστρωμάτων.

 

Δεν είναιόμως δικαίωμάσου ναερικότειςδηλώσειςάλλων,ροκειμένου να δείξειςότι καιεκείνοισυμφωνούν μετα γραφόμενάσου. Να γράφεις,για αράδειγμα,ότι ο ρόεδροςτου ΣΕΒ δήλωσεως τα μέτρααοτυώνουν τηδημοσιονομκήαγωνία τουκράτους, αλλάδεναντιμετωίζουνκανένα αό ταμεγάλαδιαρθρωτικάροβλήματα τηςοικονομίαςμας και να  αοσιωάςότι είσηςδήλωσε ως ταεξαγγελθένταμέτρα ήσαναναγκαία αλλάανεαρκή (όως, μεμεγάλαγράμματα,γράφει τίτλοςσε δημοσίευματης εφημερίδαςσου την ίδιαμέρα)!