Τιδεν κάνουν καιτι κάνουν οιδημοσιογράφοιτων έγκυρωνξένωντηλεοτικώνσταθμών

 

Όοιοςαρακολουθείξένουςέγκυρουςειδησεογραφικούςσταθμούςδιαιστώνειότι οιδημοσιογράφοιουαρουσιάζουντις ειδήσεις,ου αίρνουνσυνεντεύξεις ήου σχολιάζουντα ολιτικά,οικονομικά,κοινωνικάγεγονότα:

 

-          Δεναφήνουν νααντιληφθεί οτηλεθεατής τιςολιτικές,θρησκευτικές,κοινωνικές καιάλλεςροτιμήσειςκαισυναισθήματάτους, όλα αυτάτα φυλάνε για τονεαυτό τους.

 

-          Δένυερβάλουν, δενγενικεύουν,δενσυνθηματολογούν,δενκινδυνολογούν,δεντρομοκρατούν, ροσαθούν ναακριβολογούν.

 

-          Δενφωνασκούν, δενειρωνεύονται,δεν κάνουνγκριμάτσες,δεν θυμώνουν,δεναγανακτούν,δεν μιλάνε ααξιωτικάστουςσυνομιλητέςτους, δεν τουςειτιμούν, δεντους μιλάνεστον ενικό, συμεριφέρονταιμε ευγένεια.

 

-          Δενέχουν ύφοςανακριτή ήεισαγγελέα,δεν κάνουν τοναντογνώστη,δεν ειχειρούννα διδάξουν ήνα ҹεράσουν τηδική τους άοψη,αναγνωρίζουνότι οι ειδικοίγνωρίζουνερισσότερα ααυτούς για τοθέμα καιροσαθούν να τουςκαταλάβουν,είναι, με λίγαλόγια,μετρημένοι.

 

-          Δενκαταλήγουν σεσυμεράσματαγια υοθέσειςου ερευνώνταιαό τιςδικαστικές,αστυνομικές ήάλλες αρχές,ειτροές κλ,αναμένουν τααοτελέσματατων ερευνών.

 

-          Δενφέρνουν σταδελτίαειδήσεων ή τατραέζια τωνσυζητήσεωντους ίδιουςκαι τουςίδιους, για ναεκφέρουν άοψηεί αντόςειστητού (ηέκφραση τηλεμαϊντανόςτους είναιάγνωστη),φέρνουν τουςεί τουσυζητουμένουθέματοςέγκυρους καιειδικούς (σχολιαστέςδημοσιογράφους,ειστήμονες,εκκλησιαστικούς,καλλιτέχνες...).

 

-          Δενμετατρέουντις Ειδήσεις ήΣυζητήσεις σεΔελτία φτηνήςψυχαγωγίαςκαι διασκέδασης.

 

-          Δενροκαλούν καιδεν ειτρέουν,κατά τιςσυζητήσεις,την οχλαγωγία,την αρεήσυμεριφορά, τοκλέψιμο τουχρόνου αό τουςέξυνους σεβάρος τωνάλλωνσυζητητών,τηρούν τηντάξη καιμοιράζουνσωστά τονχρόνο.

 

-          Υοβάλουνέξυνες (όχιεξυναδίστικες)και δύσκολεςερωτήσεις.

 

-          Αφήνουντον ερωτώμενονα ααντήσει,χωρίς να τον διακότουν(με το ρόσχηματηςανάγκης...διαλόγου).

 

-          Δενεαναλαμβάνουντην ίδιαερώτηση μειεστικό τρόο,για να άρουν τηναάντηση ουαυτοίειθυμούν,ερωτούν για ναάρουν τηναάντηση ουελεύθερα,χωρίςεξαναγκασμό,θα τους δώσει οερωτώμενος.

 

-          Δενυοβάλουν τηνεόμενηερώτηση, ριν οερωτώμενοςααντήσει στηνροηγούμενη.

 

-          Δενλένε στονερωτώμενο δενθέλετε να μουααντήσετε ήδεν ααντάτε σαυτό ου σαςρώτησα, ανθεωρούν ότι οερωτώμενος δεναάντησεευθέως σε μιαερώτηση, τηνεαναδιατυώνουνμε άλλο τρόο.

 

-          Ασκούντην ορθώςεννοούμενηδημοσιογραφικήίεση με όλο τιςέξυνεςερωτήσεις (καιευγενικά, χωρίςνα θίγουν τονερωτώμενο).

 

-          Δενυοτιμούν τουςτηλεθεατές,θεωρούν ότιότι οι τελευταίοιμορούν νακρίνουν τηνοιότητα τόσο τωνερωτήσεων όσοκαι τωνααντήσεων.

 

-          Δεναφήνει τουςκακομαθημένουςκαι έξυνουςσυνομιλητές ναέχουν τοντελευταίο λόγο,όταν ο χρόνοςτους έχειεξαντληθεί,  ασκώνταςτο δικαίωματουδημοσιογράφουνα σταματήσουντον ερωτώμενο,ακόμα και στημέση μιαςφράσης, όταν ητήρηση τουτηλεοτικούχρόνου τοειβάλλει (μεένα ξερό συγνώμηνο χρόνος μαςέχειτελειώσει).

  

-          Τουςσυναδέλφουςτους τουρεορτάζ, δεντους διακότουν,δεν μιλάνεσυγχρόνως μαυτούς, τουςεριμένουν νατελειώσουναυτό ου έχουννα ουν και μετάτους υοβάλουντην εόμενηερώτηση, δεναρεμβάλλουν, τηνώρα ου οσυνάδελφόςτους μιλά,άχρηστεςκουβέντες ειδοκιμασίας,σχολιασμού,συμλήρωσηςτων όσων εκείνοςλέει.

 

-          Μεδυο λόγια,δείχνουν με τησυμεριφοράτους ότι:

- δεν είναιφανατικοί,αντογνώστες,ιεροκήρυκες,ροαγανδιστές,

   εκρόσωοικομμάτων,

- σέβονταιτουςτηλεθεατές καιδεν υοτιμούντη νοημοσύνητους,

- σέβονταιτουςσυναδέλφουςτους του ρεορτάζ.