Ελλιής, ριν και μετά τις εκλογές, η ολιτικο-μιντιακή ελίτ

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Οι ολίτες στις ρόσφατες εκλογές ψήφισαν όως ψήφισαν, αρά την ελλιή ή αραλανητική ενημέρωσή τους αό τους ερισσότερους χειραγωγούς της κοινής γνώμης και ολιτικούς για την κρίση και το ώς θα βγούμε α αυτήν.

 

(α) Στα κανάλια και ραδιόφωνα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, αντί για σοβαρές αναλύσεις ειδικών, ακούγαμε καθημερινά τον στρατευμένο ροαγανδιστικό λόγο των γνωστών ǹολιτικών σχολιαστών. Τους ακούγαμε:

- Να εαναλαμβάνουν συνθήματα (για τα μνημόνια της λιτότητας, την εκχώρηση εθνικής  κυριαρχίας, το ξεούλημα της δημόσιας εριουσίας, τους γερμανούς γκαουλάιτερ, τους ευρωαίους τοκογλύφους,   κ.τ.τ.), αντί να αραθέτουν ειχειρήματα.

- Να μας αραληροφορούν ως ρος τα γεγονότα.

 Ένα μόνο αράδειγμα: Για την Έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την  Τρόικα σε χώρες με Μνημόνια (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύρο), κραύγαζαν:  Το Ευρωκοινοβούλιο σταυρώνει την τρόικα, Χασάης η τρόικα, λέει το Ευρωκοινοβούλιο, Ευρωκοινοβούλιο σε τρόικα: Στην Ελλάδα αοτύχατε κ.τ.τ.

Όταν η Έκθεση διαίστωνε: Το Ευρωκοινοβούλιο εκφράζει ικανοοίηση για το γεγονός ότι η χρηματοδοτική συνδρομή έτυχε τον στόχο της αοφυγής μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας εξυηρέτησης του δημόσιου χρέους ου θα εέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές ειτώσεις και, ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο χωρών αό τη Ζώνη του Ευρώ!

- Να διαστρεβλώνουν σαφέστατες δηλώσεις ευρωαίων αρμοδίων για τα αυτονόητα (θα σας βοηθήσουμε, τηρώντας τα συμφωνημένα, όσο κι εσείς τα τηρείτε), αρουσιάζοντάς τις ως αειλές, εκβιασμούς, εχθρικές ενέργειες κ.τ.τ., υοβάλλοντάς μας την ιδέα ως... όλοι  μας εχθρεύονται.

 

(β) Οι ερισσότεροι αό τους ολιτικούς της συμολίτευσης δεν τολμούσαν υερασιστούν τις αοφάσεις της κυβέρνησής τους, άλλοι κρύβονταν, άλλοι κρατούσαν στάση αμυντική,  άλλοι κλαψούριζαν στα κανάλια

Ελάχιστοι υοστήριζαν σταθερά την αλή αλήθεια για την ουσία της κρίσης:

- Εξ αιτίας σοβαρών σφαλμάτων της ολιτικής ελίτ των τελευταίων ολλών δεκαετιών, το κράτος μας τώχευσε ουσιαστικά, στα τέλη 2009, όταν οι αγορές σταμάτησαν να το δανείζουν, και έτσι άρχισε για μας η κρίση ου ακόμα ζούμε.

Η αντιμετώιση της κρίσης μορούσε να γίνει με δυο μόνο τρόους: (α) με την κήρυξη τυικής τώχευσης και την ειστροφή στη δραχμή και (β) με την ροσφυγή στην Ευρωζώνη και το ΔΝΤ για Βοήθεια.

Οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις (Παανδρέου, Πααδήμου, Σαμαρά) εέλεξαν τον δεύτερο και, μετά αό διαραγματεύσεις, υέγραψαν τις γνωστές συμφωνίες για την οικονομική και τεχνική Βοήθεια (χρηματοδότηση,  μείωση του χρέους, τεχνοκρατική υοστήριξη) και για τους όρους χορήγησής της (τα Μνημόνια).

- Τη λιτότητα την έφερε η ουσιαστική τώχευση της Χώρας και όχι τα Μνημόνια.  

Η τωχευμένη χώρα μας είχε να διαλέξει ανάμεσα στη λιτότητα με τα Μνημόνια και την εξαθλίωση χωρίς Μνημόνια! (Αφού κατάργηση των Μνημονίων θα συνεαγόταν αυτόματα κατάργηση της οικονομικής βοήθειας).

- Τα μνημονιακά μέτρα είχαν ασφαλώς και λάθη, στη σύλληψη ή την εφαρμογή τους, και η εισήμανσή τους, όως και οι συγκεκριμένες ροτάσεις για τη διόρθωσή τους, θα ήταν εοικοδομητική, η αόρριψη στο σύνολό τους, όμως, καταστροφική.

 

2.           Μετά τις εκλογές, η ολιτικο-μιντιακή ελίτ διακηρύσσει ως το μήνυμα ελήφθη και ως το μήνυμα αυτό ααιτεί αλλαγή ολιτικής.  

ς αλλαγή ολιτικής, όμως, οι ερισσότεροι α όσους την εικαλούνται εννοούν το ξαναγύρισμα στην αλιά γνωστή ǹολιτική, ου θα ειτρέψει να ξανακερδίσουν κάοιοι τη χαμένη (αραλανημένη) εκλογική τους ελατεία (ορισμένοι μάλιστα το λένε ανοιχτά), αλλά ου θα σβύσει κάθε ελίδα για εανεκκίνηση της οικονομίας και βελτίωση της ζωής των ολιτών.

Νομίζουν ακόμα ως το μήνυμα δεν αναφέρεται στην αλλαγή συμεριφοράς τους και συνεχίζουν τις αλιές συνήθειες, την ενασχόληση με τα ασήμαντα και τα ροσωικά και την αραμέληση των σοβαρών και των μεγάλων ζητημάτων. 

 

3.           Ψήγματα της αλήθειας ου θα εριμέναμε να ακούσουμε αό υεύθυνους ολιτικούς για την αλλαγή ολιτικής, ροκειμένου να συνεχιστεί η ορεία εξόδου αό την κρίση.

- Μόνο με ανατροή των ολιτικο-οικονομικών δομών ου μας οδήγησαν στη χρεοκοία, με σκληρή δουλειά και σταδιακά, μορούμε να γίνουμε αοτελεσματικοί και ανταγωνιστικοί, να κρατήσουμε την εμιστοσύνη της Ευρώης και των αγορών, να ροσελκύσουμε εενδύσεις και να ετύχουμε έτσι την ανάτυξη της οικονομίας και τη μείωση της ανεργίας (το ρώτο κοινωνικό και οικονομικό μας ρόβλημα).

- Η αλλαγή ολιτικής ρέει να εριλαμβάνει ερισσότερη δικαιοσύνη, καμιά ανοχή στη διαφθορά, μείωση της φορολόγησης χωρίς κλονισμό της δημοσιονομικής ισορροίας, αοδοτικότερη συλλογή φόρων, καταολέμηση της φοροδιαφυγής, καλύτερους ελέγχους κρατικών δαανών, αελευθέρωση της αγοράς ροϊόντων και υηρεσιών

- Οι χώρες της Ευρωζώνης δεν θα δεχτούν τη διαγραφή του χρέους μας σ αυτές, θα δεχτούν όμως τη διευθέτησή του, τέτοια ου  να άψει να αοτελεί εμόδιο στην ανάτυξή μας.

- Μέχρι να λήξουν οι συμφωνίες ου έχει συνάψει, η Χώρα θα εισράξει τα οσά και θα άρει τα μέτρα ου έχουν ήδη συμφωνηθεί (και ου δεν αοτελούν νέα μέτρα).

- Μετά τη λήξη των συμφωνιών, η Χώρα θα ειλέξει για τη χρηματοδότησή της είτε τις αγορές είτε την Ευρωζώνη, με τους όρους (ή τα μέτρα) ου θα μορέσει να ετύχει τότε στη μια και στην άλλη ερίτωση.

 

4.            Ας το λάβουν υόψη τους κάοιοι ολιτικοί μας ου τελευταία θυμήθηκαν τον αλιό κακό εαυτό τους:  

Όταν ο αγώνας δίνεται στο γήεδο του λαϊκισμού, κερδισμένος βγαίνει ο ιο λαϊκιστής.