Σχόλιο για την ενημέρωση των ολιτών αό  τα τηλεοτικά άνελ  

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Ο ρωθυουργός ζήτησε ρόσφατα οι βουλευτές του κόμματός του όχι μόνο να ακούνε τους ολίτες αλλά και να τους ααντούν και να τους ενημερώνουν.

Οι ολίτες ράγματι χρειάζονται έγκυρη ενημέρωση για τις αοφάσεις/ράξεις της κυβέρνησης, ιδίως γι αυτές ου τους αφορούν άμεσα. Αλλά η ενημέρωση αυτή ρέει να στηρίζεται σε υεύθυνες ανακοινώσεις των αρμόδιων Οργάνων, όχι σε διαρροές κυβερνητικών αραγόντων στους φίλους τους των ΜΜΕ.

Η συγκυβέρνηση, όμως, δείχνει να αρκείται, για την ενημέρωση των ολιτών, στη συμμετοχή εκροσώων της στα τηλεοτικά άνελ των κυρίων Αυτιά, Ευαγγελάτου, Λυριτζή, Οικονομέα, Πααδάκη και άλλων.

 

2.            Σε συζητήσεις, όου οι εκομάρχες ειχειρούν κυρίως να εράσουν (ροαοφασισμένες) θέσεις των καναλαρχών ή των ιδίων, χρησιμοοιώντας τις γνωστές μεθόδους:

(α) Δεν αρουσιάζουν ουδέτερα τα γεγονότα, τα χρωματίζουν και φτιάχνουν το κατάλληλο κλίμα, ώστε οι ολίτες να οδηγούνται εκεί ου οι ίδιοι ειθυμούν.

(β) Στις συζητήσεις, ειδιώκουν, και τις ερισσότερες φορές το καταφέρνουν, οι ολίτες να ακούν μόνο όσα/όσους οι ίδιοι θέλουν:  

Αφήνοντας τους μεν να μιλούν εί μακρόν  και εμοδίζοντας τους δε να τελειώσουν μια φράση, ειτρέοντας ή ααγορεύοντας διακοές (αφήστε τον να ολοκληρώσει στον ένα και δεν είναι κακό οι διακοές, για να γίνεται διάλογος στον άλλο), ειδοκιμάζοντας ή αοδοκιμάζοντας τους καλεσμένους τους άμεσα ή έμμεσα (με ύφος ήιο στους μεν και αγριωό στους δε, ακούγοντας με κατάνυξη  τον ένα και με μορφασμούς τον άλλο)...

(γ) Αοφεύγουν, όου βοηθάει, να ρωτούν δύσκολες ερωτήσεις. Για αράδειγμα:

- Ακούν τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να λένε Θα αλλάξουμε όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ευρώη (εφαρμόζοντας, βεβαίως, τον δικό τους σοσιαλισμό) και εκείνοι αραμένουν σιωηλοί. Ούτε μια ερώτηση, ούτε ένα σχόλιο.

Ερώτημα λογικής ρος όσους α αυτούς χαρακτηρίζουν ουτοικές τις θέσεις του ΚΚΕ: Πιο ιθανό είναι να δεχτούν είκοσι οκτώ λαοί τον σοσιαλισμό του ΣΥΡΙΖΑ ή ένας λαός (ο ελληνικός) τον σοσιαλισμό του ΚΚΕ; 

- Ακούν τους βουλευτές της συγκυβέρνησης να λένε Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο και δεν ρωτούν:

Δεν έχετε ακούσει, αό μαρξιστές και νεοφιλελεύθερους, ότι αυτό ου λέμε κοινωνία δεν υάρχει;  

Η τάξη των φτωχών και των ανέργων ράγματι δεν αντέχει άλλο, όμως δεν αντέχουν άλλο και οι τάξεις των εύορων, των λούσιων των ολύ λούσιων...; 

 

3.            Σε συζητήσεις, όου φαίνεται να μην υάρχει χώρος για  ροβληματισμό άνω σε αλές, θεμελιώδεις αρχές της λογικής και της ζωής, όως οι ακόλουθες:

- Κάθε αόφαση είναι αναγκαστικά αόφαση ειλογής ανάμεσα σε εφικτές λύσεις.

- Για κάθε κατάσταση υάρχει η καλύτερη αλλά και η χειρότερη.

- Δεν υάρχει δικαίωμα χωρίς εριορισμούς.

- Και οι άλλοι λαοί, όως κι εμείς, υερασίζονται τα δικά τους συμφέροντα, με τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλιά τους, και δεν υακούν σε υοδείξεις άλλων.

- Οι αοφάσεις της Ευρωαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης αίρνονται με τη συμμετοχή όλων των μελών τους, με διαδικασίες ου τα ίδια έχουν συμφωνήσει.

- Η μονομερής αθέτηση διεθνών συμβάσεων μιας χώρας οδηγεί στην αομόνωσή της.

- Δωρεάν αγαθά δεν υάρχουν. Όλα τα ληρώνουμε, ως  χρήστες ή ως φορολογούμενοι.

- Στις δημοκρατικές χώρες οι Νόμοι τηρούνται αό όλους και καταργούνται ή αλλάζουν μόνο με τις διαδικασίες ου το Σύνταγμα ροβλέει.

- Στις δημοκρατικές χώρες η Δικαιοσύνη αοδίδεται αό Δικαστές (όχι αό κόμματα, ΜΜΕ ή την κοινωνία) και η κριτική των δικαστικών αοφάσεων γίνεται με τον ρέοντα τρόο (με ειχειρήματα, με γνώση της δικογραφίας κ.λ..).

- Στην ροσάθεια αντιμετώισης των ροβλημάτων της Χώρας, είναι ρος το συμφέρον μας να εωφεληθούμε αό την είρα και την τεχνογνωσία άλλων ροηγμένων χωρών.

 

4.           Να ελίσουμε ως θα βρεθούν κάοιοι σοβαροί άνθρωοι ου θα μας βοηθήσουν (ολίτες και ολιτικούς) να κατανοήσουμε και να αοδεχτούμε τις θεμελιώδεις αρχές άνω στις οοίες θα έρεε να στηρίζεται η κοινωνική και ολιτική ζωή της Χώρας;