Εανίδρυση/εκσυγχρονισμόςτου Κράτους,αλλά με οιους;                        

 

Κοινήείναι ηεοίθηση τωνολιτών ότι οκρατικός μηχανισμός(κεντρικήδιοίκηση,τοικήαυτοδιοίκηση,δημόσιοιοργανισμοί καιειχειρήσεις...)είναι, εδώ καιδεκαετίες, ομεγάλοςασθενής ουεμοδίζει τηνρόοδο καιανάτυξη τηςΧώρας, κοινήκαι η ααίτησήτους για τηγιατρειά του.

Γνωστέςκαι μονότοναεαναλαμβανόμενες,ριν αό κάθεεκλογικήαναμέτρηση,και οιυοσχέσεις τωνκομμάτων γιααναδιοργάνωσηή εκσυγρονισμόή εανίδρυσητου Κράτους.

Πώς όμωςνα ελίζουμεότι κάτι μορείνα αλλάξει στοναγενή ρος τονολίτη,ακριβοληρωμένοκαι αναοτελεσματικόκρατικόμηχανισμό,όταν οιυεύθυνοι ειμένουνστις ίδιεςρακτικέςδεκαετιών,αρνούμενοι ναδιδαχτούν αότι συμβαίνειγύρω τους, στηνΕυρώη καιαλλού;

Οιολιτικοί, ουχρησιμοοιούντον δημόσιοτομέα για νααοκομίζουνκομματικάκέρδη(ψηφαλάκια), ναχτυάνε τους ολιτικούςτουςαντιάλους καινα ροωθούν τιςσυμμαχίες τουςστο αιχνίδιτης διαλοκής,ου μονίμωςαντιδρούν σεκάθε ροσάθειαβελτίωσης ουοι άλλοιειχειρούν, ουαναθέτουν τα  κρίσιμαόστα στουςυηρετούντεςτο κόμμα ή τουςίδιους...

Οισυνδικαλιστές, ου ωςκύρια αοστολήτους βλέουντην αύξηση τηςειρροής τουκόμματος, ουααιτούν με ταλόγια τηναξιοκρατία καιδέχονται ή ροωθούν μετις ράξειςτους τηναναξιοκρατία,ου έχουνταυτίσει ταδικαιώματα τωνεργαζομένων μετα δικά τουςδικαιώματα, ουμιλάνε συνεχώςγια δικαιώματακαι οτέ γιαυοχρεώσεις...

Οιδιοικήσεις, ου θεωρούνότι οιενέργειές τουςρέει να είναιαρεστές σαυτούς ου τουςδιόρισαν(εγχώριανοοτροία, άγνωστηστιςροηγμένεςχώρες), ου έχουναραδώσει μέροςτης εξουσίαςτους στουςσυνδικαλιστέςκαι ου τουόλοιο δενμορούν να τοασκήσουν χωρίςτη σύμφωνηγνώμη τωντελευταίων, ήκαι τηςδιαλοκής...

Οιεργαζόμενοι, ου έχουνβολευτεί στηνασφάλεια τουΔημοσίου, ου, έναντιινακίουφακής, έχουνεκχωρήσει ταδικαιώματάτους στουςσυνδικαλιστές,ου έχουν συνηθίσειστην ρακτικήτης ελάσσονοςӹροσάθειας, ουδεν τουςαρέσουν οιαλλαγές ουτους ξεβολεύουν...

Τα Μ.Μ.Ε., ουεριμένουνκάοιοσκάνδαλο (ήσκάνδαλο), γιανα ασχοληθούνμε τον δημόσιοτομέα (και άλιμε στόχο όχιτην ανεύρεσητης αλήθειαςαλλά το χτύημαόσων δενσυμαθούν), ου,για τους δικούςτουςιδιοτελείςλόγους, βάζουνστο στόχαστρότους κάοιουςκαι στηρίζουν,καλύτουν καιροβάλλουνάλλους (τουςίδιους άνταμέτριους), ουστις εκατοντάδεςσελίδες καιεκομές τους  δεν χωράνεέρευνες ου θαμας μάθουν ώςείναι οργανωμένοςκαι ώςλειτουργεί οδημόσιοςτομέας στιςροηγμένες χώρες...

Είναιροφανές ότι σόλα αυτάυάρχουνεξαιρέσεις. Μορούνόμως οιεξαιρέσεις ναφέρουναοτέλεσμα; Στηδημοκρατίααοφασίζει ηλειοψηφία και όσοοι ολίτες δενδίνουν στουςκαλύτερους τηνλειοψηφίακάθε κόμματος,αλλαγή δεν θαυάρξει.