Γιατίδεν μορούν ναγίνουν κάοιααλά ράγματαστην ΑνώτατηΠαιδεία;

 

 

Πέρααό τις κενέςγενικολογίεςγιαμεταρρυθμίσεις,οράματα,αγώνεςδημόσια καιδωρεάν αιδείακαι άλλα ηχηράαρόμοια, ας κάνουν τονκόο να μας ουνοι υεύθυνοιγια την ΑνώτατηΠαιδεία –ολιτικοί,καθηγητές,συνδικαλιστές(φοιτητές καικαθηγητές) –γιατί δενκάνουν κάοιααλά ράγματα ουθα ανέβαζαν τοείεδό της και θαβοηθούσαν τουςφοιτητές ναμάθουν λίγα γράμματα;

 

Γιααράδειγμα:

 

α.Γιατί ταΠανειστήμιαδεν αναρτούνστο διαδίκτυοένα κατάλογομε τιςδημοσιεύσειςκάθε καθηγητή σε έγκυραειστημονικάεριοδικά,διεθνή καιελληνικά, μαζίμε τον δείκτηαναγνωρισιμότηταςκάθε δημοσίευσης(ου δείχνει σεόσες άλλεςδημοσιευμένεςεργασίες έχειαναφερθεί ησυγκεκριμένη δημοσίευση),για να ξέρουμεόλοι οιοικαθηγητές οιανώνΠανειστημίωναράγουνειστημονικόέργο και οιοιόχι;

 

β.Γιατί οικαθηγητές δενασκούν συνεχήέλεγχο τηςροόδου τωνφοιτητών καθ όλη τηδιάρκεια τουακαδημαϊκούεξαμήνου, με συχνάγρατά ҹρόχειραδιαγωνίσματα,ανάθεσηεργασιών κλ (ηβαθμολογία τωνοοίων θασυνυολογίζεταιστον τελικόβαθμό τουφοιτητή), ώστεοι φοιτητές ναβρίσκονται σεγόνιμη εαφήμε  τοαντικείμενοτου μαθήματοςκατά τηδιάρκεια όλουτου εξαμήνου,και όχι σε στιγμιαίακαι ειόλαιηεαφή μόνο κατάτιςεξεταστικέςεριόδους, ουμόνοαγράμματουςειστήμονες αράγει;

 

γ.Γιατί οικαθηγητέςҹερνάνε, μετά αό2-3 κοψίματα, φοιτητέςου δεν τοαξίζουν, δίνοντάςτους τοολυόθητοενταράκι,γεμίζοντας έτσιτον τόο με λήθοςαγραμμάτωνγιατρών,δικηγόρων,μηχανικών, καθηγητών,λογιστών κλ,τηναγραμματοσύνητων οοίωνҹληρώνουμεόλοι όσοισυναλλασσόμαστεμαζί τους;

 

δ.Γιατί οιΠανειστημιακέςΑρχές δεντηρούν την νομοθετημένηυοχρέωσή τουςνα θεωρούν ότιη μαθησιακή διαδικασίαδεν έχειολοκληρωθεί, ότανδενσυμληρωθεί οροβλεόμενοςχρόνος ομαλήςλειτουργίαςκαιδιδασκαλίαςτων Σχολών, αλλάβρίσκουν άντακάοιαҹαραθυράκιαγια την καταστρατήγησήτης; 

 

ε.Γιατί οιοργανωμένοιστιςσυνδικαλιστικέςοργανώσειςφοιτητές καικαθηγητές δεναομονώνουν –αυτοί οι ολλοί– τους λίγουςγνωστούς (σαυτούς)-αγνώστους(σ εμάς)μαχαλάκηδες,αλλά τουςειτρέουν νακαταστρέφουν τηνεριουσία τωνΠανειστημίων;

 

στ.Γιατί οιοργανωμένοιστιςσυνδικαλιστικέςοργανώσειςφοιτητές ήκαθηγητέςβρωμίζουν ή ειτρέουννα βρωμίζονται τα κτίριακαι οι χώροιτωνΠανειστημίων,μόνιμο θλιβερόθέαμα ουαντανακλά τηνάθλιακατάσταση τηςΑνώτατηςΠαιδείας καιτι κερδίζουν ατο χάλι αυτό οιαγώνες τουςγια δημόσιακαι δωρεάναιδεία;

 

ζ.Γιατί, αντίκάθε υουργόςνα ειχειρεί τηδική τουεκαιδευτικήμεταρρύθμιση,ανατρέονταςσυνήθως εκείνητου ροκατόχουτου, να μην συμφωνηθείανάμεσα στακόμματα:

l       ηεισήγηση γιαμιαεκαιδευτικήμεταρρύθμισηνα καταρτιστείαό μια ΕυρείαΕιτροή αόεκαιδευτικούςκύρους (και όχιαό τα ολιτικάκόμματα ή τιςσυνδικαλιστικέςοργανώσεις), ηοοία θασυγκροτηθεί μετη συμφωνίατων κομμάτων,

l       η Ειτροήνα εργαστείχωρίςροααιτούμενακαι δεσμεύσειςκαι, αφούμελετήσει  τοντρόο οργάνωσηςκαι λειτουργίαςτωνεκαιδευτικώνσυστημάτωνάλλων ροηγμένωνχωρών καιακούσει τιςαόψεις καιάλλων ειστημόνωντηςΕκαίδευσης, ναυοβάλει τηνκατά λειοψηφίαεισήγησή τηςστη Βουλή,

l       η Βουλή νααοφασίσει, μεελεύθερη,χωρίς δεσμεύσειςκομματικήςειθαρχίας,αόφαση τωνβουλευτών;

 

Γιατί,γιατί, γιατί...;