Εναντίοντων ολιτών ηφοροδιαφυγήκαι η διαφθορά

 

(Ειστολήτου Ραφαήλ Μεν.Μαϊόουλου, ουδημοσιεύτηκεστηνΚαθημερινήστις 21.1.1982 – τότε ουμιλούσαμε γιαδωροδοκία αργότερα θα μιλάμεγια διαφθοράκαι μετά γιαδιαλεκόμενηδιαφθορά).

 

 

Με αφορμήτοχρονογράφηματης Ε (σημ. τηςκας ΕλένηΒλάχου)στηνΚαθημερινήτης 10ηςΙανουαρίου,ειτρέψτε μου μερικέςαρατηρήσειςάνω στο θέματης φοροδιαφυγήςκαι τηςδωροδοκίας.

           

Η ανάγκητης άμυναςροβλήθηκε καιροβάλλεται συστηματικάως δικαιολογίαγια όλες τιςαράνομες, ήαλώςααράδεκτες,ράξεις μας. Ηάμυνα κατά τουκράτους ҹου δενσέβεται τονφορολογούμενοολίτη ή ҹου τονφορολογείάδικα υήρξε,χρόνια τώρα, τοκύριοειχείρημα γιατη δικαίωσητηςφοροδιαφυγής.Η φοροδιαφυγή,όμως, είναι,ηθικά καινομικά,αδίκημα. Καικανείς σε καμιάερίτωση –ακόμα κι αν τοκράτος δεν τονσέβεται ή τοναδικεί – δεννομιμοοιείταιστη διάραξη οοιασδήοτεαράνομηςράξης. Πολύερισσότερο ου ηφοροδιαφυγήστρέφεται όχιαόρισταεναντίον τουκράτους, αλλάσυγκεκριμέναεναντίον άλλωνσυμολιτών μας.Αυτών ου θαληρώσουν, έρααό το δικό τους μερίδιο,και το μερίδιοτωνφοροφυγάδων.

 

Α την άλλημεριά, εύκολαμορούμε ναφανταστούμε τιθα συνέβαινεαν η ληρωμή τωνφόρων αφηνότανστη... φιλοατρίατωνφορολογουμένων.Είναι λοιόνκαθήκον τηςολιτείας ναειβάλει σόλους τουςολίτες την εκλήρωσητωνφορολογικώντουςυοχρεώσεων.Στην ροσάθειάτης αυτήιστεύω ότι ηολιτεία ρέει,εκτός αό άλλαμέτρα, να κάνειχρήση τουδικαιώματός τηςνα ζητά αό κάθεολίτη νααιτιολογεί τοντρόο ζωής του.Και να τονφορολογείανάλογα, ότανδιαιστώνει ότιο τρόος ζωήςτου δεν είναιαντίστοιχος μετα εισοδήματαου δήλωσε.

           

Κανένα,όμως, αό ταμέτρα ου θαάρει η ολιτείαδεν μορεί νααοδώσει, ανδιαβρωθούνεκείνοι ου ηολιτεία έχειτάξει ωςυευθύνους γιατην ειβολήτους. Δυστυχώςγια τη χώρα μας,ένα μεγάλομέρος α αυτούςου έχουν οριστείνα ροασίζουντο δημόσιοσυμφέρον, σόλους τουςτομείς τηςδημόσιαςδιοίκησης,έχει διαβρωθείμε τηδωροδοκία. Ανλοιόν δενχτυηθεί ηδωροδοκία,όοια μέτρακατά τηςφοροδιαφυγήςκι ανεφαρμοστούν θααοτύχουν. Στοσημείο οέχουμε φτάσει,οι δύο αυτέςμάστιγες –δωροδοκία καιφοροδιαφυγή –μόνο με ολύσκληρά μέτραμορούν ναχτυηθούν.

 

Θα τολμήσειη νέακυβέρνηση ναάρει τέτοιαμέτρα; Το εύχομαικαι το εριμένω.