Κορονοϊός: Αν γιατροί, ολιτικοί μιλούσαν όταν και εκεί ου έρεε

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

(α)           Για τα μέτρα αντιμετώισης του κορονοϊού ου αοφασίζονται αό την κυβέρνηση, μετά αοφάσεις-εισηγήσεις της αρμόδιας Ειστημονικής Ειτροής (λαμβανόμενες ομόφωνα ή κατά λειοψηφία), αρακολουθούμε κάθε μέρα στα  τηλεοτικά κανάλια συζητήσεις μεταξύ δημοσιογράφων, γιατρών –μελών και μη μελών της Ειτροής–ολιτικών, ειστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων κ.α., στις οοίες ο κάθε συμμετέχων υοστηρίζει το δικό του.

 

Η καθημερινή αυτή αό τηλεοράσεως αρουσίαση λήθους  διαφορετικών, αντιτιθέμενων μεταξύ τους, ΠΡΟΣΠΙΚΝ αόψεων, ου είναι φυσικό να υάρχουν για ιατρικά ζητήματα, αλλά και για διοικητικά μέτρα, βλάτει την ροσάθεια καταολέμησης του ιού, ροκαλεί σύγχιση στους ολίτες, δίνει τροφή σε κάοιους καιροσκόους ου εκμεταλλεύονται κάθε διαφωνία...

 

(β)           O αγώνας κατά του κορονοϊού θα βοηθούνταν, ΑΝ:

- Η Ειστημονική Ειτροή εξέδιδε, για κάθε Αόφασή της, ένα αναλυτικό Δελτίο Ενημέρωσης, για το τι ακριβώς αοφάσισε και για οιους λόγους (ομόφωνα ή κατά λειοψηφία) και ανέθετε σε ένα μέλος της (όχι άντα το ίδιο) τη λετομερή ενημέρωση των ΜΜΕ για τις Αοφάσεις της, όοτε και με όοιο τρόο αυτά εέλεγαν.

- Οι γιατροί μη μέλη της Ειτροής εέλεγαν να εκθέτουν τις αόψεις τους στην Ειτροή, εγγράφως ή με email, και όχι στα τηλεοτικά κανάλια.    

- Οι δημοσιογράφοι των καναλιών αέφευγαν να εκφράζουν τις ροσωικές αόψεις τους.

- Οι αναρμόδιοι για την αντιμετώιση της ανδημίας βουλευτές και υουργοί του κυβερνώντας κόμματος εέλεγαν να αναφέρονται, όταν ρωτούνται, στις αοφάσεις των υευθύνων οργάνων και όχι να εκφράζουν ροσωικές αόψεις.

 

(γ)           ΑΝ αυτά γίνονταν, θα ωφελούμασταν όλοι, εκτός αό κάοιους καιροσκόους, εκμεταλλευτές κάθε διαφωνίας!