Ηκακοοίηση τηςελληνικήςγλώσσας

 

 

Ηκακοοίηση τηςελληνικήςγλώσσας αόολιτικούς καιδημοσιογράφους(του Τύου καιτηςΤηλεόρασης), αλλάκαι ολλούςάλλους, έχειγίνει λέονκαθημερινόφαινόμενο.

 

Έχειλέονκαθιερωθεί ηχρήση των:

      

                    άμεσα(τροικούειρρήματος ουσημαίνει: όχιέμμεσα, α ευθείας,χωρίς τημεσολάβησητρίτου) στηθέση του χρονικούειρρήματοςαμέσως (=άραυτα, χωρίςκαθυστέρηση).

- Η χώραμας χρειάζεταιάμεσαμεταρρυθμίσειςριζικές!

- Άμεσα στη Βουλήοι νόμοι γιατους φόρους!

(Οιαλαιότεροι θαθυμούνται ότιστα τότεκαφενεία ταγκαρσόνια (ουμιλούσαν τηδημοτική, όχιτην καθαρεύουσα)στηναραγγελία έναγλυκύ βραστό,αρακαλώ δενααντούσαν: άμεσα, κύριε!αλλά: αμέσως, κύριε).

 

                    κάθεταστη θέση τωνριζικά, ҹλήρωςκαι άλλων.

- Ηαντιολίτευσηδιαφώνισε κάθετα(!) σαυτή τηνολιτική....

 

                    καταρχήν (= κατάβάση, σταβασικά σημεία,στη βασικήφιλοσοφί) στηθέση του καταρχάς (= αρχικά,στην αρχή, ρώταρώτα κλ).

- Καταρχήν (!), ο Υουργόςαάντησε ότι...

 

                    αλά(=με αλό τρόο, μεαλότητα) στηθέση του αλώς(=μόνο).

- Ουουργόςδήλωσε ότιρόκειται αλά (!) για μιαρόταση του... καιόχι γιααόφαση...,

 

                   συμεριφορές,κριτικές κ.λ..,αντίσυμεριφορά,κριτική κ.λ..

 

Και δενβλέουμε καμιάαντίδραση, μιαειφυλλίδαέστω, στηνκαθημερινήαυτή ασυδοσία!