Καρτέλ,αδιαφορίακαταναλωτών,αραξίααρμοδίων καιακρίβεια

 

(Eιστολήτου Ραφαήλ Μεν.Μαϊόουλου, ουδημοσιεύτηκεστηνΚαθημερινήστις 20.6.08)

 

 

Εδώ καιαρκετό καιρόαό τις στήλεςτης Καθημερινήςγίνεταιείμονη καισυστηματικήροσάθεια (αό τουςΝ. Νικολάου, Στ.Μάνο και Λ.Κατσώνη,κυρίως, αλλά καιαό άλλους) ναεισθούν οιαρμόδιοι ότιοι κύριες αιτίεςτης ακρίβειαςστη χώρα μαςείναι:

-η ύαρξημονοωλείων,καρτέλ καικλειστώνεαγγελμάτων,

-η αροθυμία τωνκαταναλωτών ναψάξουν την αγορά,ριν κάνουν τιςαγορές τους.

 

Προκαλείεντύωση ου οολιτικόςκόσμος(κυβέρνηση καιαντιολίτευση)και οι άλλοιαρμόδιοι(εαγγελματικέςκαισυνδικαλιστικέςοργανώσεις,ενώσειςκαταναλωτών,ανεξάρτητεςειτροές, αρχέςκ.λ..) δείχνουν ναμην ροβληματίζονταιμε τιςσυγκεκριμένεςροτάσεις καιτα ερωτήματαου οισυνεργάτες τηςΚαθημερινήςυοβάλλουν.Προτιμούν νασιωούν ή ναεξαγγέλλουν/ζητούναστυνόμευσητης αγοράς,μαύρες λίστεςκαι αγορανομικάμέτρα, ναδιαιστώνουν ήνα ανησυχούν,να γενικολογούν(χρειάζονταιαοφασιστικέςμεταρυθμίσειςμε στόχο τηνενίσχυση τουυγιούςανταγωνισμούστις αγορέςκαι την άρσητων αραγόντωνου οδηγούνστην αύξησητων τιμών) ή ναευαγγελίζονταιμια άλληολιτική, τηνοοία έχειραγματικάανάγκη ο τόος!

 

Ωςκαταναλωτής,θα ήθελα ναρωτήσω και εγώ,όχι μόνο τουςυουργούςΕθνικήςΟικονομίας καιΑνάτυξης αλλάκαι την άλληεξουσία, τηνΕιτροήΑνταγωνισμού,τις Ενώσειςκαταναλωτών,τη ΓΣΕΕ, τον ΣΕΒ,το ΕΒΕΑ[ρόσφατηέρευνα τουοοίου έδειξεότι οι ολυεθνικέςωλούνακριβότερα ταροϊόντα τουςστην Ελλάδακαι ότι έως 70%υψηλότερεςτιμέςληρώνουν οι Ελληνεςκαταναλωτές(Καθημερινή 6.6.08)]κλ:

-ώς το καρτέλτου γάλατοςκαταφέρνει ναδιατηρεί ακόματιμές τόσουψηλές;

-η ρόσφατηεξαγορά και το κλείσιμο,αό μια μεγάληεταιρείασουερμάκετ,της γερμανικήςαλυσίδαςσουερμάρκετ Plus,ου οι τιμές τηςήσαν ολύχαμηλές, δενέρεε ναελεγχθεί αότην ΕιτροήΑνταγωνισμού;

-οιος ή τιεμοδίζει νακαταργηθούν τακλειστά εαγγέλματα;

-γιατί η αμοιβέςτωνσυμβολαιογράφωνρέει νασυνδέονται με τιςαντικειμενικέςαξίας τωνακινήτων;

-γιατί δεναναθέτετε τη(διαρκή καισυστηματική) ενημέρωσητωνκαταναλωτώνγια τις τιμέςτων ροϊόντωνσε κάοιαΥηρεσία σας ή  σεκάοια ιδιωτικήεταιρεία (ανδεν συμφωνείτεμε τησυγκριτικήδιαφήμιση ουέχει ροτείνειο Στ. Μάνος);

 

Διαβλέωκαισυμμερίζομαιτο ειρωνικόσχόλιο του αναγνώστη:εδώ η εξουσίαδεν ααντά σεκοτζάμ Καθημερινή,Μάνους καιΝικολάου, θαααντήσει σεσένα, αλέκαταναλωτή;