Τακόμματα νααρχίσουν τηνκάθαρση αό τηδική τουςαυλή 

 

(Eιστολήτου Ραφαήλ Μεν.Μαϊόουλου, ουστάλθηκε στηνΚαθημερινήστις 8.7.08)

 

 

1.Η κοινή λογικήκαι ηκαθημερινήεμειρία μας λένε:

 

α.Η διαφθορά στηχώρα μας είναιδομική,διάσαρτη,διακομματική,εγκάρσια,βαθιά καιαγγίζει τονχαμηλόβαθμοκρατικόλειτουργό, μετον οοίοσυναλλάσσεταιο ολίτης, αλλάφτάνει καιστις κορυφέςτηςδικαιοσύνηςκαι τηςεκκλησίας, σεολιτικά ρόσωακαι κόμματα(δανείζομαιτον ολύεύστοχοροσδιορισμότου λάτους καιβάθους τουφαινομένου τουΝ. Ξυδάκη, Κ 28.6.08).

 

β.Οιχρηματιζόμενοιολιτικοί,στελέχηΔημόσιων Υηρεσιών(κεντρικών καιδημοτικών) καιΔημόσιων Οργανισμών,συνδικαλιστές,δημοσιογράφοικλ ανήκουν σεόλους τουςολιτικούςχώρους.

                  Εξαγοράζονταιοι μεν για ναυοβάλουν τιςκατάλληλεςεισηγήσεις ήνα λάβουν τιςσχετικέςαοφάσεις, οι δεγια νασιωήσουν καινα μηνδημιουργήσουνҹροσκόματα σεαναθέσεις,διαχείρισησυμβάσεων κλ.

 

γ.Αυτούς ουχρηματίζονταιτουςαναγνωρίζει οκόσμος αό τοντρόο ζωής τους, τοναναντίστοιχομε τα νόμιμαεισοδήματάτους (είναιεκείνοι ουҹλούτισαν μέσασε λίγα χρόνια,εκείνοι ουαιφνιδίωςμετακόμισαναό τις αστικέςσυνοικίες σταλούσιαροάστια τηςΑθήνας, εκείνοιου μετά το έραςτης ολιτικήςτουςσταδιοδρομίαςζούνλουσιοάροχαχωρίς ναασκούνεάγγελμα...).

 

2.Στην κατάστασηου έχουνφτάσει σήμερατα ράγματα, ανοι ηγεσίες τωνολιτικώνκομμάτωνειθυμούν ραγματικά ναολεμήσουν τηδιαφθορά, θαρέει, αντί ναρίχνουν ηκαθεμιά τιςευθύνες στιςάλλες, ναομολογήσουνθαρραλέα τιςαμαρτίες τουαρελθόντοςκαι:

 

α.να άρουνσυγκεκριμένα θεσμικάμέτρα (δενχρειάζεται νακοιάσουν ολύγι αυτό, ταμέτρα είναιγνωστά, είναι εκείναου με ειτυχίαεφαρμόζουν οιχώρες μεχαμηλό είεδοδιαφθοράς),

 

β.με άγιεςεσωτερικέςδιαδικασίες,να ζητούν αό ταστελέχη τουςναδικαιολογούντον τρόο ζωήςτους και ναθέτουν εκτόςτης (ολιτικής,διοικητικής, συνδικαλιστικής)ηγεσίαςεκείνους με μηεαρκείς εξηγήσεις, 

 

γ.νααομονώνουνκάθε στέλεχόςτους για τοοοίο ο κόσμοςαναρωτιέται με νόημααυτός ού ταβρήκε τα λεφτά;(σ εκείνους ου δέχονταινα έχουν δίλατους, και νακαλύτουν έτσι τουςαρανόμωςλουτίσαντεςσυναδέλφους ήσυντρόφουςτους, θαθυμήσουμε ότιοι σιωούντεςσυναινούν καιότισυναινούντες γίνονταισυνένοχοι και,ως συνένοχοι,χάνουν το δικαίωμανα λένε ως δενείμαστε όλοιίδιοι).

 

3.Όσον αφοράστις ανοίκειεςαόριστεςειθέσεις κατάλειτουργών τηςΔικαιοσύνης, τις οοίεςμε ερισσήευκολίαεξαολύουνκατά καιρούςολιτικέςηγεσίες, στελέχηκομμάτων καιδημοσιογράφοιου δεν κρύβουντις κομματικέςτουςσυμάθειες:

 

α.Οι δικαστέςκαιεισαγγελείςείναιυοχρεωμένοινα λειτουργούνμε βάση τοΣύνταγμα καιτους νόμους,χωρίς ναλαβαίνουνυόψη τουςολιτικέςσκοιμότητες,δημοσκοήσεις,ααιτήσεις τωνολιτών γιαδιαφάνεια κλ,χωρίς ναβιάζονται ούτεκαι νακαθυστερούν,και οι ράξειςκαι αοφάσειςτουςκαταγράφονταιεισήμως καιυόκεινται στονροβλεόμενο αότον Νόμοέλεγχο.

 

β.Όοιος λοιόνθεωρεί ότικάοιοςδικαστικόςλειτουργός δενέκανε καλά τηδουλειά του, ήυέεσε σεοοιοδήοτε αράτωμακατά τηνάσκηση τωνκαθηκόντωντου, έχει υοχρέωσηνα καταφύγειστα αρμόδιαόργανα και να ζητήσειτον έλεγχότου.   

 

γ.Ασεβείς, όμως,και αόριστεςειθέσεις, μεχαρακτηρισμούςτου τύου είορκοιδικαστές,δικαστές ουενεργούν ωςκομματικέςμαριονέτες,δικαστές ουεκτελούν τασχέδια ου σχεδιάζονταισε κομματικάυόγεια, οιδιάφοροι Σανιδάδες,ο κυρεισαγγελέας,ουενεργούνταιαό κάοιουςολιτικούς,συνδικαλιστέςκαι δημοσιογράφους,δεν μορεί ναγίνουναοδεκτές σεμια ευνομούμενηδημοκρατία.

 

δ.Δεναντιλαμβάνονταιάραγε οιασεβούντες ότιοι ολίτεςέχουν λέονεδραιωμένη τηνεοίθηση ως ο υβριστικόςτους λόγοςεκστομίζεταικάθε φορά ουενέργειες ήαοφάσειςδικαστικώνλειτουργών δενείναι της(κομματικής)αρεσκείας τουςκαι ως οιγενικολογίεςειστρατεύονταιελλείψει στοιχείωνικανών ναστηρίξουν τιςκατηγορίες τους;Ότι οι ολίτεςέχουνμεγαλύτερηεμιστοσύνη στηνκρίση τωνοργάνων τηςσυντεταγμένηςΔικαιοσύνης αό,τι στιςιδιοτελείςκατά ερίτωσηαοφάνσεις τωνευκαιριακώντιμητών της;

  

4.Οι ολιτικοί,κύριοιυεύθυνοι γιατην εξάλωσητης διαφθοράςστη χώρα μας, αςεγκαταλείψουνειτέλους τιςκατ αλλήλωνανόητεςειθέσεις καιας κάνουν τοκαθήκον τους:να αναλάβουναό κοινού, μεειλικρίνειακαιαοφασιστικότητα,το έργο τηςεξυγίανσης, αρχίζονταςτην κάθαρσηρώτα ρώτα αότην αυλή τους, και νααφήσουνανενόχλητη τηΔικαιοσύνη νακάνει το δικότης καθήκον, ναβρει κα νατιμωρήσει τουςενόχους τωνσυγκεκριμένωνυοθέσεων ουέχουν αχθεί, ήου θα αχθούν,ενώιόν της.