ΚαθηγητέςΑΕΙ για τηνκατάσταση τηςΑνώτατης Εκαίδευσηςκαι τηβελτίωσή της

 

 

Πολλοίμιλάμε ήγράφουμε γιατην κατάστασητης ΑνώτατηςΠαιδείας καιαρκετοίροτείνουνλύσεις.

Τιλένε όμως οιλέον αρμόδιοι,οι καθηγητέςτων ΑνώτατωνΕκαιδευτικώνΙδρυμάτων; 

Αςακούσουμεκάοια α αυτά ουέχουν ει μεάρθρα, ειστολές,συνεντεύξειςτους μερικοί ααυτούς, τα τελευταίαχρόνια.  

 

Α.Χανιώτης,καθηγητής στηνΟξφόρδη, τ.αντιρύτανηςΠανειστημίουΧαϊδελβέργης (Καθημερινή,14.9.08)

 

-Όσο το ελληνικόανειστήμιοείναιαοκλειστικάεξαρτημένο αότην κρατικήχρηματοδότηση,αυτονομία δενθα έχει.

-Βροντοφωνάζονταςδωρεάν αιδείαοι Ελληνες σιωηράέχουναοδεχτεί τηδωρεάνημιμάθεια, τηδαανηρήαρααιδεία, τησατάλη τουανθρώινουδυναμικού καιτη μαζικήακαδημαϊκήμετανάστευση.

-Οσεςεενδύσεις καινα γίνουν σεμια αιδεία μεανεαρκείςδομές, χαμένεςθα άνε. Ηαναγκαίααύξηση τωνδαανών για τηναιδεία σταείεδα τωνανατυγμένωνευρωαϊκώνχωρών ρέει νασυνοδευτεί αόβαθιές μεταρρυθμίσεις.

-Ααιτείται μιαολιστικήροσέγγιση ουθα αντιμετωίζειτην αιδεία ωςενότητα, αό τοδημοτικό έωςτο μετατυχιακό,αό το κτίριοτου δημοτικούσχολείου έωςτοεξειδικευμένοεργαστήριο, αότο κατανοητόδιδακτικόεγχειρίδιο,έως τηνερευνητικήομάδα, αό τομέγεθος τηςτάξης και τονικανοοιητικόμισθό τουδασκάλου έωςτη διαφάνειαστην εκλογήτου καθηγητή,τηναυτοδιοίκησηκαι οικονομικήαυτοδυναμίατων ΑΕΙ.

 

ΧαράλαμοςΜουτσόουλος, καθηγητήςστην ΙατρικήΣχολή τουΠανειστημίου Αθηνών,Χαριδήμος Κ.Τσούκας, καθηγητήςστο ALBA και στο University of Warwick (Καθημερινή,7.9.08)

 

-Στιςροηγμένεςχώρες, οιΙατρικέςΣχολές, για να αοδώσουντον τίτλο τουαναληρωτήκαθηγητή σεένα υοψήφιο,ααιτούνδείκτηαήχησης hμεταξύ 10 και 15. Αυτόςο δείκτηςροσδιορίζειτον αριθμό τωνδημοσιεύσεωντουκρινομένου, ηκάθε μία αό τιςοοίες αναφέρεταιαότουλάχιστοναντίστοιχοαριθμόδημοσιεύσεωνάλλωνερευνητών.

-Δενχρειάζεται ναεφεύρουμετίοτακαινούριο – τοέχουν κάνειάλλοι ριν αόμας. Τακαλύτεραανειστήμιαστον κόσμοκαταφέρνουν ναροσελκύουνκαι ναεκλέγουν τουςκαλύτερους καθηγητές.Για τον σκοόαυτό ειλέγουνως εκλέκτορεςανειστημιακούςμε ταυψηλότεραακαδημαϊκά ροσόντα,άριστο ήθος,και υψηλέςακαδημαϊκέςααιτήσεις,τόσο αό τη χώρατους όσο και αότο εξωτερικό.Το ρότυο αυτόειλογήςειστημονικούροσωικούεφαρμόζεταιαό τα καλύτεραερευνητικάιδρύματα τηςχώρας μας.Γιατί δενεφαρμόζουμετον νόμο αυτόκαι στα ανειστήμιάμας;.

 

Μάμης Σαββάκης, καθηγητήςτου ΠανειστημίουΚρήτης καισυνεργαζόμενοςερευνητήςΙΜΒΒ-ΙΤΕ (Καθημερινή,1.6.08)

 

Ταανειστήμιααντιμετωίζονταιαό ένασημαντικότμήμα τηςκοινωνίας, τιςολιτικέςηγεσίες και ταΜΜΕ, σαν να ήτανκέντραμεταλυκειακήςεαγγελματικήςκατάρτισης,και όχι ως οιμοναδικοίφορείςαιδείας όουκαλλιεργείταιελεύθερα ηειστήμη, ηκριτική σκέψηκαι η έρευνα. ΑνθέλουμεΠανειστήμιακαι όχι μεγάλαδημόσια ΚΕΚ, ηαάντηση στοερώτημα τιρέει να γίνειείναι σύνθετηαλλάαυτονόητη:Πρώτον,ριζικέςθεσμικές αλλαγέςου θα ανοίξουντο δρόμο γιατην ααραίτητηαυτονομία τωνανειστημίων,αελευθερώνοντάςτα αό τονασφυκτικόέλεγχο τουκράτους.Δεύτερον, να δοθείέμφαση στηνοιότητα και ναεφαρμοστείαξιολόγησηυψηλού ειέδου.Τρίτον, ναεξασφαλιστείεαρκής χρηματοδότηση,στηριγμένηστηναξιολόγηση καιστονρογραμματισμό— ραγματικόκαι όχι για ταμάτια.Τέταρτον, ναξεκινήσει είτέλους δημόσιαχρηματοδότησητης έρευνας–βασικής καιστοχευμένης– μέσωανταγωνιστικήςειχορήγησηςερευνητικών ροτάσεων,και με διεθνώςκαθιερωμένεςρακτικές.Τέλος, να αφήσουντακοινοβουλευτικάκόμματα τιςσυγκυριακές αντιαραθέσειςτους έξω αό ταανειστήμια.

 

ΓιάννηςΜοσχοβάκης, καθηγητήςΜαθηματικώνστοΠανειστήμιοτης Καλιφόρνιας- Λος Αντζελες (UCLA),ΟμότιμοςΚαθηγητήςΜαθηματικώντουΠανειστημίουΑθηνών και αντειστέλλονμέλος τηςΑκαδημίαςΑθηνών (Καθημερινή,20.7.08)

 

Ομόνος τρόος ναβελτιώσουμε σεβάθος χρόνουτην εκαίδευση(σε κάθε είεδο)είναι νααυξήσουμε τηναοδοτικότητατων δασκάλων.Χρειάζονται βέβαιακαλύτεροιμισθοί, αλλάκαι (κυρίως)καλύτερεςσυνθήκεςεργασίας, ουστην Ελλάδασημαίνει βελτίωσητηςυλικοτεχνικήςυοδομής καιομαλή λειτουργίατωνεκαιδευτικώνιδρυμάτων,χωρίς συνεχείςδιακοές αόκαταλήψεις καιαεργίες.

 

ΧρήστοςΠααδημητρίου, καθηγητήςΠληροφορικήςστην τιμητικήέδρα C. Lester Hogan, ΠανειστήμιοτηςΚαλιφόρνιαςστο Berkeley, μέλος τηςΑμερικανικήςΑκαδημίαςΤεχνών καιΕιστημών, τηςΕθνικήςΑκαδημίας τωνΜηχανικών τωνΗΠΑ, και τηςΕυρωαϊκήςΑκαδημίας (Καθημερινή,20.7.08)

 

Ηκατάσταση τηςτριτοβάθμιαςαιδείας στηνΕλλάδα είναιεθνικήκαταστροφή. Τιμορεί να γίνει;Πριν αό 3-4δεκαετίεςρώτησαν τονΓιάννη Ξενάκητι μορεί ναγίνει για τοολεοδομικόρόβλημα τηςΑθήνας, καιαυτός αάντησεύστερα αόσκέψη: έναςσεισμός 9Ρίχτερ. Κάωςέτσι και με ταελληνικάανειστήμια. Τιςταίει; Ολοι μαςφταίμε. Τα ίδιατα ανειστήμια, οιδιοικήσεις καιοι καθηγητέςτους. Οικυβερνήσειςου ααιτούνλήρη καιασφυκτικόέλεγχο χωρίςκαμία ευθύνηκαι τόλμη. ΤοΣύνταγμα ουααγορεύει ταιδιωτικά ΑΕΙ(ου έχουνβγάλει αό τοτέλμα άλλεςχώρες). Οιφοιτητικέςαρατάξεις, μετη συντηρητικήατζέντα, τααράλογαρονόμια καιτις ακραίες καιανελεύθερεςμεθόδους. Καιβέβαια και ηκατάσταση στηδευτεροβάθμιαεκαίδευση. Καιοι εισαγωγικέςεξετάσεις, ουκαι αυτέςεστιάζουν στηνααγαλία καιεξετάσιμηγνώση, αντί γιατη ζωντάνιακαι τη δημιουργικότητα.Και τέλος,φταίει ηκοινωνία ουεξακολουθεί,εν έτει 2008, ναβλέει ταανειστήμια ωςκέντραιστοοίησηςγια δουλειέςστον δημόσιοτομέα, αντί ωςκέντρααραγωγήςγνώσης καιουσιαστικών εφοδίωνγια ζωή σε μίααγκοσμιοοιημένηοικονομία.

 

ΘεόδωροςΠ. Λιανός,καθηγητήςΠολιτικήςΟικονομίας στοΟικονομικό ΠανειστήμιοΑθηνών (Καθημερινή,21.1.07)

 

- Τορόβλημα τηςανώτατηςεκαίδευσης δενείναιιδεολογικό,αλλά αντίθετα,στην αρούσα συγκυρία,είναι ρακτικό,δηλαδή ταανειστήμιάμας δενανταοκρίνονταιούτε στον σκοότους ούτε στιςανάγκες τηςχώρας.

- Οισατάλες ουγίνονταισήμερα σταελληνικά ανειστήμιαείναισημαντικές καιυάρχει φόβος,σχεδόνβεβαιότητα,ότι τυχούσααύξηση τωνκονδυλίων θασημαίνειαλούσταταμεγαλύτερησατάλη. Είναιαναγκαίοοοιαδήοτεαύξηση κονδυλίωννα συνδυαστείμε γενικόνοικοκύρεματων ΑΕΙ, μεροϋοθέσειςαξιοοίησηςτων κονδυλίωνκαι με αξιολόγησητωναοτελεσμάτων.

-Τηναυτοδιοίκησηκαι αυτοτέλειαου έχουν σήμερατα ανειστήμιατην έχουνμετατρέψει σεαυθαιρεσία.Πώς αλλιώς ναεξηγήσεικανείς τογεγονός ότι υάρχουνσήμερα τα ιοαίθανατμήματασουδών, τα ιοαίθαναμαθήματα καιοι ιο αίθανοι(διάβαζεαγράμματοι)καθηγητές;.

- Ησημερινή δήθενδωρεάνεκαίδευση, σεσυνδυασμό μετηνκαταστροφικήείδραση τωνκομματικώννεολαιών ουδρουν στο χώροτουανειστημίουκαι με τη θλιβερήκαι ταυτόχροναεξοργιστικήαδιαφορία ρυτανικώναρχών καικαθηγητών,έφεραν τοανειστήμιοστο σημερινό τουχάλι. Πιστεύωως η κατάργησητης δήθενδωρεάν εκαίδευσηςθα έχειθεαματικά καιθετικάαοτελέσματααλλά δεννομίζω ως αυτήτη στιγμήυάρχει ολιτικόςου να χει τηδιορατικότηταή τα κότσια νατο κάνει.

- Τοανειστήμιονοσεί βαριά. Ηθεραεία τουααιτεί συνδυασμόφαρμάκων, αλλάκυρίωςαφοσίωση καιφροντίδα ααυτούς ου ζουνμέσα σ αυτό.

 

ΔημήτρηςΝανόουλος, καθηγητήςΠανειστημίουΤέξας καιρόεδρος ΕθνικήςΕιτροήςΕρευνας (Καθημερινή,21.11.06)

 

-Παλιά, η Ελλάδαήταν φυτώριοεγκεφάλων.Τώρα αυτό, δυστυχώς,μειώνεται,εειδή έχειαραγίνει ηισοέδωση στηντριτοβάθμιαεκαίδευση.Θέλουμε ριζικήανακαίνιση.

- Ησύγκρουσηείναιααραίτητη γιανα αλλάξουν ταράγματα σταελληνικά ανειστήμια

 

ΙωάννηςΤσουκαλάς,καθηγητήςΑριστοτέλειουΠανειστημίουΘεσσαλονίκης (Καθημερινή,21.11.06)

 

- Ηειβράβευσητης αριστείαςείναι έναςτρόος να βγούμεαό το τέλμα. Νακαταργηθεί ητυραννία τωνάθλιων μέσωνόρων και ναάρουν ανάσα οιδυνάμεις τηςαριστείας.

- Ηειλογή ρέει ναγίνεται μεαξιολογικάκριτήρια καιουδέτερο τρόο,με διαφάνειακαι νομιμότητακαι μεσυμμετοχήεξωτερικώνκριτών.

- Τοισχύον σύστημααοτελείελληνικήρωτοτυία διεθνώς

 

ΑνδρέαςΚαραμάνος,καθηγητής καιτ. ΠρύτανηςΠανειστημίουΑθηνών (Καθημερινή,21.11.06)

 

Τοανειστημιακόκατεστημένοεί δύοδεκαετίες δενέχει υοστείκαμίαμεταρρύθμιση.Καλούμαστε έναχαλαρό σύστημανα το κάνουμεαυστηρό. Ομως,οι αδράνειεςείναι τόσομεγάλες! Δενμορούμε ναξεκολλήσουμεέναν αραμάκολλημένο στηλάση. Γι' αυτόχρειαζόμαστεβάθος χρόνου

 

ΘάνοςΒερέμης,καθηγητήςΠανειστημίουΑθηνών,ρόεδροςΕθνικούΣυμβουλίουΠαιδείας (ΕΣΥΠ) (Καθημερινή,21.11.06)

 

Ηελληνικήτριτοβάθμιαεκαίδευσηχαρακτηρίζεταιαό εσωστρέφεια,και ρέει νακάνει βήματαγια να ρολάβειτις διεθνείςεξελίξεις

 

Ι.Γρυσολάκης, καθηγητήςΠανειστημίουΚρήτης (Καθημερινή,2.7.06)

 

-Θεωρώ τονθεσμό τηςαξιολόγησης ωςααραίτητο συστατικόστοιχείο τηςλειτουργίαςενός ανειστημίου,ροκειμένουαυτό ναανατύσσεται,ναεκσυγχρονίζεταικαι να βρίσκεταισυνεχώς στηνρωτοορία τηςειστήμης.

- Σεοιοδήοτεμέρος τουκόσμουθεωρείταιαδιανόητηδιαιώνιση τηςεξεταστικήςδιαδικασίαςστο ίδιομάθημα αό τονίδιο φοιτητή.

-Θεωρείταιαδιανόητη η μησύνδεση τηςακαδημαϊκήςαόδοσης τουφοιτητή  με τις ροςαυτόν αροχέςεκ μέρους τουανειστημίου,έτσι ώστε ησυνέεια, η καλήείδοση και οσεβασμός τωνφόρων τωνολιτών εκμέρους τωνφοιτητών ναανταμείβονται.

 

Έλληνεςκαθηγητές σεελληνικά καιξέναΠανειστήμια (σε ημερίδαστις 20.11.06)

 

(Συμμετείχανοι: ΣύροςΑμούργης,ΣύροςΑρταβάνης-Τσάκωνας,ΑθανάσιοςΒερέμης,ΔημήτριοςΓόντικας, ΚωνσταντίνοςΔαφέρμος,ΑργύρηςΕυστρατιάδης,ΒασίλειοςΖαννής, ΛουκάςΚαλισέρης,Ανδρέας Καραμάνος,Σταμάτης Κριμιζής,Κώστας Κριμάς,ΔημήτριοςΝανόουλος, ΒασίλειοςΠαάζογλου,ΓεώργιοςΠαυλάκης,Σύρος Πολλάλης,ΓεώργιοςΣταματογιαννόουλος,Δημήτριος Τριχόουλος,ΦίλιοςΤσίχλης,ΙωάννηςΤσουκαλάς, ΛουκάςΤσούκαλης,ΑθανάσιοςΦωκάς,ΜιλτιάδηςΧατζόουλος (Καθημερινή,21.11.06))

 

Τέσσερααγκάθια στηλειτουργία τωνελληνικών ΑΕΙ,τα οοία ρέει νααντιμετωισθούναμέσως,εισήμαναν οιανειστημιακοί:

- Τοανειστημιακόάσυλο, η έννοιατου οοίου έχειλέονεκφυλισθεί,αφού ως εί τολείστονγίνεται καταχρηστικήχρήση του αόμεμονωμένεςομάδες.

- Οτρόος εκλογήςρυτάνεων, ουβοηθά τησυναλλαγή ανειστημιακώνκαι κομματικώννεολαιών.

- Ηισοέδωσηεντός τωνιδρυμάτων, σεαντίθεση με τηνανάδειξη τηςαριστείας, ουαοτελείκίνητρο ανάτυξης.

- Ηειλογή τωνανειστημιακώνδασκάλων. Με τοισχύον αδιαφανέςκαιαναξιοκρατικόσύστημαευνοούνταιφαινόμενανεοτισμού καιολιτικώναρεμβάσεων.